radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Praca: dla pracownika socjalnego

Praca: dla pracownika socjalnego

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
4) wykształcenie :
– dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
– dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych,
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
– dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
5) minimum 2-tetni staż pracy na stanowisku pracownik socjalny ,
6) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
7) nieposzlakowana opinia.
8) mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:
l. specjalizacja zawodowa w zakresie pomocy społecznej,
2. doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
3. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
4. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
5. umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym ( w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie do dnia 21.03.2017r. do godz. 16.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 (decyduje data wpływu do GOPS) z dopiskiem na kopercie ,, Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny” – oferta nr SSK. 110.4.2017.

Data opublikowania strony: 09/03/2017