radio button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

We współpracy z Unią

We współpracy z Unią

WersjaRPOWM_poziomy kolor

WersjaRPOWM_poziomy kolor

 

Gmina Wiązowna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20”.

Cele projektu:

Cel ogólny:
„Poprawa efektywności energetycznej oraz skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Wiązowna powodujące wzrost jakości życia w regionie poprzez  poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach użyteczności publicznej”

Cele bezpośrednie:
• poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Wiązowna,
• ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii,
• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta,
• ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
• zmniejszenie niskiej emisji – redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
• wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła,
• zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania,
• ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o unikalne dziedzictwo przyrodnicze Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz terenami go otaczającymi;
• wzrost liczby turystów odwiedzających gminę,
• wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,
• skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE,
• podniesienie rangi Gminy Wiązowna jako miejsca o dobrej infrastrukturze ekologicznej przyjaznej mieszkańcom, inwestorom i przedsiębiorcom,
• podniesienie standardu życia dla mieszkańców Gminy Wiązowna,
• realizacja projektu zgodnie z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska,
• realizacja projektu promującego niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Planowane efekty:

Efekty zewnętrzne:
• zmniejszenie używania ciepła i energii w budynku, co poprawi sytuację finansową jednostki,
• zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do powietrza, co sprawi, że mieszkańcy gminy będą mieli mniejsze problemy ze zdrowiem.

Korzyści ekonomiczne:
• wzrost przychodów lokalnych podmiotów gospodarczych realizujących inwestycję,
• oszczędności na kosztach emisji zanieczyszczeń (gazy i pyły),
• oszczędności na ochronie środowiska,
• oszczędności na zachorowaniach osób bezpośrednio korzystających z realizowanych ramach projektu budynków infrastruktury publicznej,
• wzrost wartości nieruchomości objętych projektem.

Całkowita wartość projektu: 6 182 253,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4227482,40 zł

 

Gmina Wiązowna informuje o wszczęciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20”. Opisy przedmiotów zamówień dostępne są w BIP:
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=119617

WersjaRPOWM_poziomy kolor

Data publikacji: 26/07/2015