radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

XXXV Sesja Rady Gminy Wiązowna

XXXV Sesja Rady Gminy Wiązowna

Na styczniowej sesji (31.01) radni podjęli 14 uchwał. Najważniejsze z nich to dotacje dla Powiatu Otwockiego, dzięki czemu będzie można przystąpić do realizacji inwestycji drogowych ze środków gminnych, oraz powołanie Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”, która umożliwi aktywizację osób wykluczonych i niepełnosprawnych.

Wykaz uchwał w sprawach:
4.XXXV.2017 zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok z późn. zm.;
5.XXXV.2017 zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017 – 2029, z późn. zm.;
6.XXXV.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2017 roku;
7.XXXV.2017 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na:
1.budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W,
2.modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów,
3.modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka / Wola Karczewska;
8.XXXV.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na:
1.budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka,
2.modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka – Poręby;
9.XXXV.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie;
10.XXXV.2017 nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka;
11.XXXV.2017 zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck;
12.XXXV.2017 zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna;
13.XXXV.2017 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna;
14.XXXV.2017 utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”;
15.XXXV.2017 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Rzakta I”;
16.XXXV.2017 zmiany Uchwały Nr 252/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia”;
17.XXXV.2017 zmiany uchwały nr 147.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji w Wiązownie.

Budżet gminy i WPF
Podjęto uchwałę o zmianach w budżecie na ten rok. W jej efekcie budżet Gminy osiągnie poziom ponad 78 mln, z czego prawie 18 mln przeznaczonych będzie na inwestycje, co jest rekordem w historii naszej gminy.

Pomoc finansowa dla powiatu
Rada wyraziła zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie wydatków związanych ze zwiększeniem etatu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku. Dzięki temu polepszymy obsługę m.in. firm leasingowych z naszej gminy przy rejestracji samochodów. Od ubiegłego roku mamy minimalne stawki podatkowe od środków transportowych, dzięki czemu powstaje coraz więcej firm, co w rezultacie podniesie wpływy z podatku.
Dotacje dla Powiatu
Wójt został upoważniony do zawarcia porozumień z Powiatem Otwockim na realizację zadań na drogach powiatowych. Zadania zaplanowano w grudniowej uchwale budżetowej. Zadania te dotyczą zakończenia kolejnego etapu budowy drogi Majdan – Duchnów w miejscowości Izabela na granicy z Michałówkiem, wybudowania brakującego odcinka drogi w Woli Duckiej (po przeprojektowaniu z powodu kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną), poprawy nawierzchni odcinka drogi Glinianka – Poręby, budowy odcinka ul. Kąckiej od miejscowości Wiązowna w stronę Kącka. Więcej na str. …

Budowa drogi w Boryszewie
Przystępujemy do wspólnej budowy drogi w Boryszewie. Odcinek od sklepu do kapliczki jest drogą gminną, a dalej – od kapliczki do Góraszki – powiatową. My wybudujemy odcinek drogi, który jest w naszym zarządzie i dofinansujemy budowę odcinka drogi powiatowej. To jest bardzo ważna droga dla wszystkich naszych mieszkańców, a wymaga budowy także ze względu na spodziewane utrudnienia w ruchu, wynikające z budowy drogi S17.

Nowa ulica w Gliniance
Na wniosek właścicieli działki nadano nazwę ul. Gołębia działce nr 13/46 w Gliniance. Informacji w sprawie nadawania nazw drogom na terenie naszej gminy udziela Paulina Żurawska, e-mail: p.zurawska@wiazowna.pl, tel. 22 512 58 22.

Opłaty za przedszkole
Od tego roku dzieci do lat 5 będą zwolnione z opłat za pobyt w przedszkolu w godzinach 08:00 – 13:00. Za każdą kolejną godzinę opłata wynosić będzie 1 zł. Natomiast pobyt 6-latków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole finansowany jest z budżetu Państwa – gminy otrzymują na to zadanie subwencje.

Spółdzielnia Socjalna „Odmiana”
Spółdzielnia będzie działała na terenie naszej gminy. Ma zrewolucjonizować sposób myślenia
o osobach wykluczonych mieszkających na terenie naszej gminy. Zakładamy, że spółdzielnia współtworzona przez gminę będzie w zupełnie inny sposób niż do tej pory aktywizować osoby wykluczone i niepełnosprawne. Jeśli spółdzielnia zacznie prężnie działać, będziemy mogli za realizowane zadania płacić ludziom, którzy nie mają szans na znalezienie pracy na wolnym rynku, potrzebują wyciągniętej ręki, szkolenia, pomysłu, a nie tylko zapomogi. Spółdzielnia będzie samodzielnym podmiotem gospodarczym zatrudniającym osoby niepełnosprawne i wykluczone. Podopieczni spółdzielni mają się zajmować m.in. świadczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, porządkowaniem zieleni w przestrzeni publicznej, prowadzeniem kawiarni w przyszłym Centrum Usług Społecznych itp. W ten sposób mają być włączeni w życie gminy. Ten projekt powstał w czasie tworzenia Gminnego Planu Rewitalizacji. Jeśli wszystko się uda będziemy pierwszą gminą w okolicy, która nie tylko aktywizuje osoby niepełnosprawne i wykluczone, pomaga im w rehabilitacji, ale także organizuje miejsca pracy, co przynosi korzyści i podopiecznym spółdzielni, i pozostałym mieszkańcom.

Plan Rzakta I
Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego Rzakta I. Nowy plan umożliwi zagospodarowanie terenu pod usługi i na cele rekreacyjno-sportowe. Planem zostaną objęte działki przekazane gminie przez wspólnotę wsi Rzakta

Plan Góraszka Wschodnia
Podzielono obszar opracowania planu miejscowego „Góraszka wschodnia”. Grupa właścicieli terenów objętych projektem planu zgłosiła zastrzeżenia do projektu wnosząc o wstrzymanie procedury uchwalania planu. Dlatego Wójt zaproponował, żeby wyodrębnić z projektu planu części bezsporne, co pozwoli szybko zakończyć prace nad planem w tych fragmentach gminy i procedować dalej te części projektu, które budzą zastrzeżenia. Zmiana granic planu ma więc na celu uchwalenie planu w takiej części, która jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców i planowaną polityką komunikacyjną gminy.

Zwiększenie liczby etatów w policji
W wyniku kolejnych ustaleń z Komendą Stołeczną Policji dofinansowanie zwiększenia liczby etatów dla posterunku nastąpi od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2022 roku, a nie jak wcześniej planowano od 1 stycznia 2017 r. Dzięki temu dofinansowaniu w przyszłości na terenie naszej gminy w miejsce dotychczasowego posterunku powstanie komisariat policji ze zwiększoną obsadą. A to podniesie bezpieczeństwo w gminie.

Zasłużony dla Rolnictwa.
Trzech producentów rolnych z terenu naszej gminy Mirosław GAŃKO, Michał SZWEDO i Kazimierz NOWAK otrzymało odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi. Na sesji odznaki wręczyli wójt i przewodnicząca rady.

Paula Woźnica
p.woznica@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 02/02/2017