Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

300 zł dla sołtysa. KRUS przyjmuje wnioski

Banknoty 100-złotowe
O świadczeniach dla można przeczytać m.in. na stronach ZUS, KRUS i gov.pl (Foto: pixabay.com)

W sobotę 1 lipca w życie weszła ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Oto zasady, jakie obowiązują.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) przez co najmniej dwie kadencje, lecz nie mniej niż 8 lat;
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat;
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu długości czasu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagana ciągłość. Wlicza się do niego również czas pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wzór wniosku poniżej).

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające czas pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wiązowna, na podstawie posiadanych dokumentów,  będzie wydawał tego typu zaświadczenia.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Wiązowna, wójt wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej pięć osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym był sołtysem (wzór oświadczenia poniżej).

Zgodnie z przepisami zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Za dokument należy zapłacić 17 zł.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu. Poniżej wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Marzena Szulik, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 83, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 30/06/2023