radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Węzeł „Lubelska”. Zmiana organizacji ruchu

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie budowanego węzła „Lubelska”.

Otrzymaliśmy informację od wykonawcy robót, że w najbliższy wtorek 7 stycznia br. w godzinach popołudniowych planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odcinku 2 kilometrów w Góraszce i Majdanie. Ruch pojazdów istniejącej drogi krajowej nr 17 zostanie przełożony na trasę objazdową zlokalizowaną po wschodniej stronie obecnej DK17.

Obsługa terenu położonego po zachodniej stronie DK17 odbywać się będzie bezpośrednio poprzez zjazdy w ul. Zagórskiej oraz naprzeciwko ul. Krótkiej, to znaczy:

 1. dojazd do drogi krajowej nr 17 z posesji przy ul. Starej Gruszy, Kwitnącej Wiśni, Zielonej, Strażackiej, Krajobrazowej, Grota Roweckiego będzie możliwy z drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Krótkiej;
 2. dojazd do drogi krajowej nr 17 z posesji w okolicach ul. Borowikowej i ul. Równej – poprzez ul. Zagórską.

Grafika ze zmianą organizacji ruchu przy węźle Lubelska

Więcej informacji na ten temat udziela Anna Twardowska, pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: a.twardowska@wiazowna.pl.

Orszak Trzech Króli w Zakręcie

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Zakrętu 6 stycznia Roku Pańskiego 2020! Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręcie i proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie ks. Sławomir Safader zapraszają do udziału w Orszaku wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna. Ponadto dzieci są proszone o przywdziewanie strojów jasełkowych: aniołków i pastuszków. Każdy uczestnik Orszaku otrzyma koronę i śpiewnik. Orszak rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11.00. Po błogosławieństwie Orszak wyruszy ze śpiewem kolęd na ustach ulicami Zakrętu. Na zakończenie uczestnicy Orszaku powrócą do świątyni, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus i złożyć mu w darze noworoczne postanowienia. Prosimy, aby dzieci zapisały je na własnoręcznie wykonanych serduszkach, przyniosły na Orszak i złożyły w żłóbku w procesji na zakończenie Orszaku. To będzie najpiękniejszy dar dla Dzieciątka. Hasło tegorocznego Orszaku brzmi: „Cuda, cuda ogłaszają”. Ma ono przypominać o otaczających nas cudach: przede wszystkim o narodzinach Pana Jezusa. Ponadto na rok 2020 przypada stulecie Bitwy Warszawskiej nazywanej „Cudem nad Wisłą” oraz zatwierdzona cudem beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gorąco zapraszamy do wspólnego świętowania.

Ostatnia Sesja Rady Gminy w tym roku

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Radni obradują

Zapraszamy na ostatnią sesję Rady Gminy w tym roku, która odbędzie się 17 grudnia o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Głównym tematem obrad będzie budżet na 2020 rok.

Przyszłoroczny budżet nie będzie prosty i będzie wymagał oszczędnego gospodarowania w związku z uszczuplonymi wpływami wynikającymi ze zmiany stawki podatkowej z 18 na 17 % i zwolnieniami z podatku osób do 26 roku oraz podwyżek dla nauczycieli, które nie zostaną pokryte z dotacji oświatowych, a z gminnej kasy. Do tego jeszcze musimy zapłacić do budżetu państwa zwiększone ”janosikowe” prawie 2,7 mln zł (wzrost w stosunku do 2019 roku o 580 tys. zł).

Dochody na 2020 rok zaplanowane są na poziomie 98.315.690,35 zł, a wydatki w wysokości 113.809.786,58 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 28,9 mln zł, dotacje na bieżące zadania własne i zlecone 23 mln zł, podatki i opłaty lokalne 16,5 oraz subwencje 15,5 mln zł. Inne dochody to kwota 14,3 mln.

Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 33,1 mln zł (planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa to 15,5 mln zł.). Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 25,6 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy blisko 26 mln zł. Na spłatę zobowiązania za wykonane roboty budowlane zadania „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna” wydamy 8,5 mln zł. Na budowę wodociągów i kanalizacji 4,6 mln zł, na budowę drogi gminnej – ul. Polnej i Brzozowej w Wiązownie 3,2 mln zł, na Centrum Aktywności Lokalnej 3,1 mln zł, na ścieżkę rowerową 1,7 mln zł, na budowę świetlic i zagospodarowanie terenów 1 mln zł, na wykup i zamianę działek 900 tys. zł, na usługi dla e-kultury 871 tys. zł, na modernizację i budowę dróg 629 tys. zł. Planujemy również przyznać na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie 500 tys. zł. Na pozostałe inwestycje przeznaczonych zostało 848 tys. zł.

W przyszłym roku na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli wydamy ponad 1,1 mln zł. 2/3 tej kwoty mieszkańcy przeznaczyli na zadania inwestycyjne, a 1/3 na wydatki bieżące. Szczegółowy podział funduszu na poszczególne sołectwa znajduje się w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”.

Kolejna ważna uchwała, którą zajmą się radni, docenia ofiarną służbę druhów z ochotniczych straży pożarnych, gdyż dotyczy wzrostu stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym. Ekwiwalent zwiększa się w stosunku do 2019 roku o 2 zł za godzinę, to jest do kwoty 17,00 zł za godzinę.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz wszystkie projekty uchwał. Zapraszamy na sesję, która odbędzie się 17 grudnia o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji ws. sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Złóż wniosek o wpis do rejestru BDO

Do 31 grudnia br. przedsiębiorcy – prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową – powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Uwaga! Od 16 grudnia wszystkie hasła tymczasowe do logowania w Rejestrze BDO będą aktywne!

Od poniedziałku 16 grudnia użytkownicy podmiotów które nie dokonały pierwszego logowania w Rejestrze-BDO, będą mogli powiązać swoją tożsamość z podmiotem wykorzystując hasło tymczasowe nadane przez UM

Wniosek powinien zawierać informacje o rodzaju prowadzonej działalności i miejscach jej prowadzenia. Należy wypełnić Dział I wniosku, oświadczenie o spełnieniu wymagań (wniosek i oświadczenie dostępne są na stronie wcm.mazovia.pl w pkt 6.10. w plikach do pobrania) oraz dołączyć powyższe informacje. Wniosek nie podlega pod obowiązek uiszczenia opłaty rejestrowej.

PSZOK-i  i Jednostki Handlu Detalicznego, które zostały już wpisane do rejestru BDO z innego zakresu, nie mają obowiązku składania kolejnego wniosku o wpis do rejestru BDO. Powinny jedynie dokonać aktualizacji wpisu po 1 stycznia 2020 r., kiedy zostanie uruchomiony moduł „Elektroniczny wniosek BDO”.

Filmy instruktażowe:

https://www.youtube.com/watch?v=fE9gYBxPjIA

https://www.youtube.com/watch?v=GFVAIjFGg54

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru BDO:

 • wcm.mazovia.pl w pkt 6.10.
 • www.bdo.mos.gov.pl
 • pomoc.bdo@mos.gov.pl
 • www.mazovia.pl/bdo
 • pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450
 • pomoc techniczna: 22 369 20 66
 • pomoc merytoryczna: 22 369 20 65
 • telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200 lub 22 59 79 201
 • Kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

(info www.mazovia.pl)

Konkursy ofert dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspierane są działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz jest rozszerzana współpraca z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

Zadanie nr 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia i wszechstronnej pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 35.000 złotych.

Zadanie nr 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania jest prowadzenie zajęć ruchowo – aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok  kwotę 20.000 złotych.

Zadanie nr 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym i edukacyjnym, prowadzenie działań w obszarze współpracy międzypokoleniowej, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej.
Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 30.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Zadanie nr 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,  organizowanie dla nich wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 25.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2019 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.  Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Wkrótce ogłosimy dla organizacji pozarządowych kolejne konkursy.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Węzeł „Konik”. Zmiany w organizacji ruchu

W związku z budową autostrady A2 oraz węzła Konik od 24 października (czwartek) zamknięty zostanie wyjazd z ul. Spacerowej i ul. Dłuskiej na drogę krajową nr 2. Ruch pojazdów obecnej drogi krajowej nr 2 zostanie poprowadzony docelowym wiaduktem nad budowaną autostradą A2.

Objazd ul. Spacerowej i Dłuskiej zostanie zapewniony ciągiem docelowych odcinków drogi dojazdowej i częściowo starym śladem wyłączonej z ruchu drogi DK2 (objazd zaznaczono na schemacie kolorem zielonym).

Zgodnie z organizacją ruchu, zostaną ustawione odpowiednie tablice kierujące na objazd.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia.

Bądź widoczny. Noś odblaski!

Narada Sołtysów w dniu 22.10.2019 roku. Sołtysi i Przewodniczący Zarządów osiedli w kamizelkach odblaskowych w ramach akcji Bądź widoczny. Noś odblaski !

Po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji #NośOdblaski. Rozpoczęliśmy ją już we wrześniu przekazując wszystkim uczniom i przedszkolakom z naszych szkół odblaskowe zawieszki w kształcie liścia wiązu. Natomiast sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli na naradzie koordynacyjnej otrzymali odblaski, a także kamizelki odblaskowe.

Życie jest dla nas najważniejsze, a jeden mały odblask może je uratować. Dlatego dla naszych mieszkańców mamy również odblaski i kamizelki. Są dostępne w naszym urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańców. Zachęcajmy nasze dzieci do noszenia odblasków i sami świećmy dobrym przykładem.

Pamiętajmy! Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 m. Natomiast osoba posiadająca elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 m.

Już jesień. Czas na grzyby

Od lat walczę z mitami dietetycznymi. Bajkami krążącymi w internecie o niezdrowych jajkach, niezdrowym maśle i bezwartościowych grzybach. Dziś w tej walce wspiera mnie specjalista i grzyboznawca Arkadiusz Jan Skrzynecki.

Mit pierwszy: „grzyby są ciężkostrawne”. Prawda i nieprawda. Jeśli zbieramy grzyby w sposób, w jaki powinno się to robić, czyli wybieramy osobniki młode, będą one lekkostrawne. A stare osobniki – ciężkostrawne. Grzyby zawierają funginę, której zadaniem jest ochrona zarodników. Im starszy grzyb, tym funginy w nim więcej. A to ona stanowi o ciężko lub lekkostrawności potrawy. Prosta rada: nie brać „starych kapci”, szukać tylko młodych grzybów. Ważne jest też, jaką potrawę przygotujemy, bo czasem nie grzyb jest ciężkostrawny, a sos do niego.

Mit drugi: „grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych”. Grzyby zawierają białko. Jest to tzw. białko „częściowo niepełnowartościowe”, czyli takie, którym można zaspokoić głód, ale nie bierze ono czynnego udziału w budowaniu masy mięśniowej. Dlatego grzyby jedzą głównie dorośli. Dzieciom daje się białko z mięsa czy jajek, bo jeszcze rosną. Grzyby zawierają tłuszcze i cukry oraz witaminy (wit. D – dla kości, wit. A – dla oczu, wit. z grupy B i wit. C). W grzybach są makro i mikroelementy: magnez, potas, fosfor, wapń, cynk, żelazo, selen, miedź. Prawdziwek ma dwa razy więcej potasu niż pomidor! Grzyby mają też w składzie związki antybiotykopodobne i antynowotworowe.

Mit trzeci „grzyby są niebezpieczne, bo wchłaniają metale ciężkie”. Normy europejskie określają zagrożenie promieniotwórcze w produktach spożywczych w jednostkach bekerelach. Uznaje się jako dopuszczalną wartość do 600 bekereli. Wyjątkiem jest mleko, dla którego norma jest niższa, wynosi 370. Po wybuchu elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku, grzyb najbardziej „chłonny”, czyli podgrzybek brunatny, wchłonął ok. 190 bekereli, bezpiecznie mieszcząc się w europejskich normach.

Grzyby wyszły z mody, ale wciąż stanowią cenny produkt dietetyczny. Obniżają nadciśnienie, zapobiegają miażdżycy, wpływają na prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego, zapobiegają osteopenii i tworzeniu się kamieni w nerkach, wzmacniają kości, zęby, włosy i paznokcie. Mają mało kalorii, nadają się do diet odchudzających. Byle zbierać je z głową: same młode i tylko znane gatunki. To bardzo ważne! Nigdy nie powinniśmy zbierać grzybów, których nie znamy. Nawet cień wątpliwości powinien być sygnałem ostrzegawczym.

Urszula L. Kwiatek
dietetyk

Uzgodnienia linii 730

Przód autobusu miejskiego w kolorach żółto-czerwonych

Szanowni Mieszkańcy, w związku z częstymi pytaniami dotyczącymi linii 730, chcielibyśmy poinformować, że trwają prace nad przywróceniem jej na starą trasę tj. z zajazdem do centrum Wiązowny.

Wybudowanie targowiska w centrum Wiązowny wiązało się z przebudową terenu, na którym autobus wykonywał nawrót (plac przy ul. Ogrodowej) i dostosowaniem go do wymogów technicznych stosowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

W chwili obecnej trwają uzgodnienia z Zarządem Transportu Miejskiego i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po uzyskaniu zgód i pozwoleń autobus zostanie przywrócony na starą trasę.

Liczymy na szybkie i pozytywne zakończenie sprawy. Do tego czasu prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej w Wiązownie

W ramach umowy zawartej z firmą SANBUD ze Starej Niedziałki została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 747,4 mb w ramach zadania  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, ul. Kwiatowa dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 213.000,00 zł”.

Inwestycja została sfinansowana przy udziale mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt całego zadania wyniósł 255.640,00 zł.

Logo WFOŚiGW w niebieskim kręgu zielony listek