radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zapraszamy na dożynki do Rzakty

Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i  podziękowań Panu Bogu za dary ziemi, a  ludziom za trud. To święto nie tylko rolników ale również nas wszystkich. To czas  refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie oraz wysiłek i wkład w rozwój naszej gminy.

Tegoroczne Święto Plonów Gminy Wiązowna odbędzie się 25 sierpnia w Rzakcie na terenie boiska przy ul. Mazowieckiej.

Uroczystości dożynkowe przebiegać będą według następującego porządku: godz. 13:30 Msza Święta plenerowa, a po niej: korowód maszyn rolniczych, biesiada ludowa, tradycyjny obrzęd dożynkowy.

Od godziny 16:00 planowana jest część muzyczno –  rozrywkowa. Zaprezentują się zespoły: Rokiczanka, Ino Ros, Enjoy, Imperium, wokalista Liber. Na zakończenie przewidujemy zabawę taneczną pod chmurką z zespołem „Kapela Szwagry”.

Na odwiedzających czekać będą liczne atrakcje, stoiska promocyjne i stragany. Będzie można również wykonać bezpłatne badania profilaktyczne:

 • badanie w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • testy na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C.

Badania przeprowadzi Ośrodek Zdrowia w Gliniance.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy doceniają ciężką pracę  na roli, do wspólnej modlitwy, radowania się i zabawy.

Organizatorem uroczystości jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Renowacja elewacji w szkole w Gliniance

Zakończono renowację ścian zewnętrznych szkoły w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53A (dawne Gimnazjum). Dzięki wykonanym pracom budynek odzyskał swoją dawną świetność i kolorystycznie nawiązuje do elewacji budynku szkoły przy ul. Napoleońskiej 1.

Zakres prac obejmował mycie ciśnieniowe ścian oraz naprawę licznych drobnych uszkodzeń. Zdemontowane również zostały wszystkie nieużytkowane instalacje teletechniczne oraz zbędne elementy oświetlenia zewnętrznego. Wykonawcą robót była firma MARCURO Obsługa Nieruchomości i Usługi Budowlane Marek Zembrzuski z Żanęcina. Wartość wykonanych robót wyniosła 61,5 tys. zł.

W ubiegłym roku w budynku po gimnazjum w Gliniance wykonano termomodernizację obiektu, w tym modernizację instalacji grzewczej, z zastosowaniem odzysku ciepła z systemu wentylacji mechanicznej, wymianę drzwi, ocieplenie stropu, zewnętrzne pompy ciepła jako podstawowe źródła energii. Do tego zaadaptowano strych na 4 sale z zapleczami.

W ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy wszystkie szkoły w naszej gminie. Dzięki temu rozwiązaliśmy problemy lokalowe we wszystkich szkołach a dzieci mogą się uczyć na jedną zmianę. Projekt wart  70 mln zł to była największa tego typu inwestycja  na Mazowszu. Nasze szkoły stały się energooszczędne, przyjazne środowisku, ciepłe i komfortowe.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 27 sierpnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna

Na sierpniowej sesji radni debatować będą nad 22 projektami uchwał. Najważniejsza z nich dotyczy poprawy jakość powietrza w naszej okolicy i walki ze smogiem poprzez dopłaty dla indywidualnych mieszkańców do wymiany starego pieca.

W związku z powyższym Radni zajmą się projektem zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018 – 2024.

Kolejne uchwały dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego „Wiązowna Kościelna – Żabia” (przystąpienie), „Zakręt Północny” (zmiana), „Zakręt Północny – część A” (uchwalenie). „Zakręt Południowy” (uchwalenie). Projekty planów zostały opracowane zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planowania zagospodarowania przestrzennego oraz w sposób zgodny z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna.

Następna uchwała, którą zajmą się Radni dotyczy przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu pn. „Mam pomysł na siebie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców.

Planowane jest również nadanie nazw ulicom w Kruszówcu: Nowa, Kocia, Porannej Rosy, Zbożowa i Natury oraz Serdeczna w Bolesławowie i Czarnówce, Zielna w Izabeli i Zjazdowa w Duchnowie co zapewni prawidłową i czytelną numerację porządkową. Radni zdecydują także o nieodpłatnym przyjęciu działki nr ew. 3/4 253 w Żanęcinie z przeznaczeniem pod drogę oraz zakup działki 204/1 w Wiązownie i 216 w Pęclinie do zasobu gminnego na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

To tylko niektóre tematy sesji. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy na sesję, która odbędzie się 27 sierpnia o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

 

Wydział Spraw Społecznych. Szukamy pracownika – nabór unieważniony

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna. Aplikacje można składać do 30 sierpnia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe lub specjalności wojskowe, administracja, prawo);
 • 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie informacji niejawnych,
  o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, prawo o zgromadzeniach, o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie przeciw pożarowej, o samorządzie gminnym, o pożytku publicznym i stowarzyszeniach wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Gminy Wiązowna oraz Regulamin organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie w pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • doświadczenie na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne,
  w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 • prawo jazdy kat. B;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym m. in.: realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, prowadzenie i aktualizacja elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy;
 • realizacja zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • prowadzenie spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej oraz w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
 • prowadzenie spraw związanych z komunikacją publiczną w gminie;
 • prowadzenie spraw związanych z turystyką w gminie;
 • prowadzenie działań wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do dnia 30.08.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14/2019.

Srebrny Medal na Mistrzostwach Polski Juniorów

Podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II Liga w szachach klasycznych srebrny medal na I, najsilniej obsadzonej szachownicy, zdobył Przemysław Laszczak, szachista o najwyższych w gminie Wiązowna rankingach i sukcesach szachowych. Przemek zdobył 9 na 11 możliwych punktów, wygrywając 8 razy, remisując 2 razy i przegrywając 1 raz.

Tegoroczne rozgrywki szachowej II Ligi Juniorów odbywały się w Szczyrku. Wzięło w nich udział 40 drużyn reprezentujących kluby szachowe z całej Polski, składających się z 6 szachistów,  w tym przynajmniej 2 dziewcząt. Przemek wystąpił w barwach klubu UKS Tsz Zieloni Zielonka.

Organizatorem Mistrzostw, rozgrywanych na zlecenie Polskiego Związku Szachowego w dniach 19-28 lipca 2019 r., był  UKS Pałac Młodzieży Katowice.  Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Tempo gry wynosiło 90 minut na partię + 30 sekund dla zawodnika po każdym posunięciu. W mistrzostwach wzięło udział ogółem 363 szachistów, w tym 128 zawodniczek.

Zamknięcie ul. Dworskiej – przedłużenie terminu

Do 21 sierpnia 2019 r. włacznie z uwagi na wykonywanie robót bitumicznych na drodze powiatowej Nr 2708W – ul. Dworskiej w Dziechcińcu, gm. Wiązowna, ul. Dworska na odcinku od ul. Majowej w Dziechcińcu  do ul. Zamkowej w Pęclinie będzie nieprzejezdna. Prosimy o przygotowanie się do zmian w kursowaniu komunikacji publicznej poprzez skrócenie trasy autobusów. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy autobusów komunikacji publicznej na stronie www.ztm.waw.pl.

Będzie nowa Świetlica w Rzakcie

W dniu 14.08.2019 r. otwarto oferty złożone w ramach przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Rzakcie. Oferty złożyły dwa przedsiębiorstwa. Trwa proces weryfikacji ofert, które zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z punktacją zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty. Termin realizacji zadania to 31 sierpień 2020 r. Wśród firm, które stanęły do przetargu, najniższą cenę 485.985,00 zł zaoferował ADIMEX Sp. z o. o. sp. k, natomiast „LABELLE MAISON” Michał Kunatkowski wycenił budowę na 797.240,32 zł.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie parterowy budynek o pow. ponad 90 m2 powierzchni użytkowej, na które składają się: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno – kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne wejście do budynku będzie wyposażone w pochylnię umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych. Obiekt bezie mógł jednocześnie pomieścić 50-ciu użytkowników.

Będzie to już 5 tego typu budynek tworzony w ramach świetlic wiejskich na terenie naszej gminy po Izabeli, Majdanie, Pęclinie i Kopkach.

Wizualizacja świetlicy w Pęclinie
Wizualizacja świetlicy

„Mobilna Warszawa, Zrównoważony Transport”

Zapraszamy na konferencję „Mobilna Warszawa, Zrównoważony Transport”, która odbędzie się 16 września 2019 r. w godzinach 9.00 – 15.30 w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, piętro 4. Zapisy trwaj do 2 września 2019 r. Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępnie poniżej w linku.

Relacja z Sesji Rady Gminy

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w piątek, 9 sierpnia Radni Gminy debatowali głównie nad uchwałą dotyczącą wsparcia finansowego na realizację zadań związanych m.in. z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

Dzięki pozytywnej decyzji rady mamy szansę podjąć kolejne wielkie wyzwanie dotyczące rozwoju naszej gminy. Będziemy ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żanęcin, Duchnów, Góraszka, Emów, budową wodociągów, modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipowie oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Zagórzu. Termin składania wniosków o wsparcie finansowe mija z dniem 31 sierpnia. Ponieważ do wniosku należy dołączyć niezbędne opinie, dlatego musieliśmy działać niezwłocznie.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl

Wydział Inwestycji. Szukamy pracownika

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Aplikacje można składać do 30 sierpnia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282);
 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym;
 • 4 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • ukończone min. 2 kursy/szkolenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • 2 – letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych i z UE)
  w jednostkach samorządowych lub doświadczenie w pracy w instytucjach dofinansowujących;
 • znajomość prawa zamówień publicznych;
 • znajomość cyklu inwestycyjnego;
 • podstawowa znajomość prawa budowlanego;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych (programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska
  i inne);
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektów oraz prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych i krajowych;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych;
 • zastępstwo w prowadzeniu postępowań zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro;
 • realizacja i prowadzenie zamówień wg. regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, w terminie do dnia 30.08.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 13/2019.