Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zakończyliśmy konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji

14 stycznia 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026, które trwały 30 dni. Konsultacje miały na celu zapoznanie się z projektem Programu oraz zebranie od mieszkańców gminy uwag i opinii dotyczących jego treści. Uwagi i opinie zbierano w postaci papierowej i  elektronicznej, w tym za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tuwiazowna.pl, a także podczas spotkań konsultacyjnych i warsztatów, które odbyły się  w siedzibie Urzędu w dniach: 22 grudnia 2016 roku, 9 stycznia 2017 r. Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna wraz z załącznikami dostępny był w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna p. 212 (II pietro).

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji powstał przy szerokim udziale mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców i innych interesariuszy rewitalizacji. Dokument został przygotowany i opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Program stanowi rezultat prac i analiz służących wytyczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminie Wiązowna oraz tworzy ramy prowadzenia działań rewitalizacyjnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, wyznacza kierunki i opisuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych i zebranych uwag, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  zostanie zaktualizowany, a następnie skierowany do instytucji zewnętrznych celem zaopiniowania. W przypadku uzyskania pozytywnych opinii Program zostanie przedstawiony Radzie Gminy Wiązowna. Podsumowanie z przeprowadzonych konsultacji: http://bip.wiazowna.pl/public/?id=165298

Realizacja projektów rewitalizacyjnych wynikających z treści Programu będzie monitorowana przez Komitet Rewitalizacji  powołany przez Wójta Gminy Wiązowna Zarządzeniem Nr 158.359.2016 z dnia 3 listopada 2016 roku. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 21 osób reprezentujących lokalne środowiska gospodarcze, mieszkańców gminy Wiązowna, organizacje pozarządowe oraz inne grupy społeczne. Zadaniem Komitetu jest dostarczanie opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym prowadzeniu działań związanych z rewitalizacją.

 

LOGO UE (002)

Projekt Programu Rewitalizacji- zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy mieszkańców gminy Wiązowna, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026.

W celu zebrania uwag i opinii dotyczących treści Programu zapraszamy na:

  • warsztat w dniu 22 grudnia 2016 roku w godz. 15.00 – 18.00
  • spotkanie konsultacyjne w dniu 9 stycznia 2017 roku w godz. 17.00 – 19.00

Konsultacje w w/w formach odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (II piętro).

Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna p. 212 (II piętro).

Uwagi i opinie można zgłaszać w postaci papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewiatalizacji

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Wiązowna zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026.
Konsultacje mają na celu zapoznanie się z projektem Programu oraz zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii dotyczących treści Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026.
Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są mieszkańcy Gminy Wiązowna, w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele przedsiębiorców, parafii.
Do udziału w konsultacjach zaprasza się mieszkańców gminy Wiązowna oraz inne zainteresowane podmioty.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 14 stycznia 2017 r.
Konsultacje prowadzone będą w następujących formach: zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; organizacja warsztatów i spotkań, zbieranie uwag ustnych.
Uwagi zbierane będą w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres email: e.kowalska@wiazowna.pl.
Projekt Programu wraz z załącznikami będzie dostępny w podanym okresie konsultacji na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna p. 212 (II pietro).

Rozpoczynamy prace nad treścią Programu Rewitalizacji

W dniu 10.10.2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2026. Podjęcie uchwały daje możliwość przygotowania treści Programu, który następnie przez okres 30 dni będzie podlegał konsultacjom społecznym.

Aby Program Rewitalizacji w sposób komplementarny odpowiadał potrzebom naszych mieszkańców niezbędny jest udział wszystkich zainteresowanych osób w planowanych spotkaniach i warsztatach, o których będziemy informować na bieżąco.

Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji- decyduj o swojej Gminie!

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Wiązowna.  Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Wiązowna, organizacje pozarządowe oraz inne grupy społeczne.

Zadaniem Komitetu jest dostarczanie opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym prowadzeniu działań związanych z rewitalizacją. Na forum Komitetu możliwe jest prowadzenie dyskusji na temat planowanych rozwiązań, sposobu realizacji projektów oraz ewaluacji realizowanych zadań. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a mieszkańcami.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej i dostarczenie do Urzędu w terminie do dnia 25 października 2016 r.

Obszary rewitalizacji wyznaczone

30 sierpnia 2016 r. Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Wiązowna. Podstawą podjęcia uchwały była diagnoza, która została opracowana na podstawie analiz służących wytyczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gminie Wiązowna, w tym na podstawie danych statystycznych, przygotowanych przez odpowiednie Wydziały Urzędu Gminy oraz przez m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, szkoły, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Powiatowy Urząd Pracy. Kryteria wyboru obszarów oraz wyniki diagnozy przedstawiono w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych.

Poniżej przedstawiamy mapy z wyznaczonymi obszarami, które stanowią załączniki do podjętej uchwały:

Zakończyliśmy konsultacje społeczne

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W okresie od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone były poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, warsztaty i spotkania, ankietyzację oraz zbieranie uwag ustnych.

Konsultacje społeczne miały na celu przedstawienie projektów uchwał interesariuszom rewitalizacji oraz zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących tych projektów uchwał.

Wszystkie  informacje dot. przebiegu konsultacji znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Masz pomysł, jak zmienić naszą gminę? Wypełnij kartę projektu!

Zakończyliśmy konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji oraz uchwały w sprawie zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Warsztat roboczy, który odbył się 26.07.2016 r., stanowił podsumowanie konsultacji oraz omówienie kolejnych kroków opracowania programu. Następnym krokiem jest zebranie projektów, które moglibyśmy wpisać w Program Rewitalizacji. Ważne jest, że udana rewitalizacja jest możliwa tylko w wyniku skoncentrowanych terytorialnie działań, podjętych przez różne instytucje, organizacje i ludzi wokół wspólnego celu. Przykładem  rewitalizacji jest stworzenie nowego miejsca spotkań i aranżacji czasu wolnego, a jeżeli dodatkowym aspektem jest przy tej okazji stworzenie nowych miejsc pracy, to możemy mówić o działaniach rewitalizacyjnych. Przeprowadzenie remontów w ramach rewitalizacji jest w pewnym stopniu możliwe, ale nie może być celem samym w sobie. Projekty powinny stanowić potencjał kreatywny gminy i żyć w swobodzie z otoczeniem, podnosząc jakość życia mieszkańców.

Z związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich projektów (poprzez wypełnienie karty zamieszczonej poniżej), które moglibyśmy wpisać do programu i zrealizować w perspektywie najbliższych kilku lat. Przypominamy, iż projekty powinny być skierowane dla wskazanych w projekcie uchwały obszarów zdegradowanych czyli: Glinianka, Rzakta, Wola Ducka, Kruszówiec, Wiązowna Gminna, Osiedle Emów, Kąck.

II warsztaty diagnostyczne dot. programu rewitalizacji

Wójt Gminy Wiązowna informuje o II warsztacie diagnostycznym dot. opracowania Programu Rewitalizacji, który odbędzie się 26.07.2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu końcowej wersji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji oraz omówieniu zasad powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna:

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158723

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158724

Ogłoszenie o warsztatach:

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=159464

Weź udział w konsultacjach programu rewitalizacji gminy. Zapraszamy!

Wójt Gminy Wiązowna zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniach w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna.
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i interesariuszami odbędą się:
– 29.06.2016 roku od 16:00 do  17:00 w Szkole Podstawowej w Gliniance ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka,
– 30.06.2016 roku od 18:00 do 19:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,
– 01.07.2016 roku od 16:00 do 17:00 w Domu Kultury Nad Świdrem ul. Doliny Świdra 6 Wola Karczewska, 05-408 Glinianka.
Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna:
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158723
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158724