Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centrum Usług Społecznych szuka głównego księgowego

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Oferty można składać do 3 października.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
  2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
  3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 6. znajomość przepisów ustaw:
  1. o samorządzie gminnym;
  2. o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
  3. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  4. ustawy o finansach publicznych;
  5. o rachunkowości;
  6. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  7. Ordynacja podatkowa;
  8. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);
  9. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
  10. o pracownikach samorządowych;
  11. i innych związanych ze stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie do 3 października do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego” – oferta nr ZKA.110.4.2023″.

 

Data opublikowania strony: 21/09/2023