radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Chcesz zostać ławnikiem? Dodatkowy nabór

Chcesz zostać ławnikiem? Dodatkowy nabór

Drewniany młotek na podkładce. Młotka używa sędzia podczas rozprawy

Ogłaszamy dodatkowy nabór na ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być:

 • osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokat i aplikant adwokacki;
 • radca prawny i aplikant radcowski;
 • duchowny;
 • żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusz Służby Więziennej;
 • radny gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (dostępnej pod tekstem), do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia):

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać i wypełnione składać w Urzędzie Gminy Wiązowna w pok. 207 w godzinach urzędowania, tj. pn. – pt. 8.00 – 16.00. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są pod tekstem oraz na stronie Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 207, tel. 22 512 58 33 lub 603 209 701.

Data opublikowania strony: 11/02/2020