mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Chcesz zostać ławnikiem? Dodatkowy nabór

Chcesz zostać ławnikiem? Dodatkowy nabór

Drewniany młotek na podkładce. Młotka używa sędzia podczas rozprawy
Drewniany młotek na podkładce. Młotka używa sędzia podczas rozprawy

Ogłaszamy dodatkowy nabór na ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być:

 • osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokat i aplikant adwokacki;
 • radca prawny i aplikant radcowski;
 • duchowny;
 • żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusz Służby Więziennej;
 • radny gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (dostępnej pod tekstem), do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia):

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać i wypełnione składać w Urzędzie Gminy Wiązowna w pok. 207 w godzinach urzędowania, tj. pn. – pt. 8.00 – 16.00. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są pod tekstem oraz na stronie Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 207, tel. 22 512 58 33 lub 603 209 701.

Data opublikowania strony: 11/02/2020