Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze. Teraz wyższe dotacje na dom i urządzenia

W Urzędzie Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Czynny jest w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Od  19.09.2018 r. do 31.12.2022 r. w Gminie Wiązowna:

 1. złożono 436 z wniosków o dofinansowanie,
 2. zawarto 379 umów o dofinansowanie,
 3. zrealizowano 156 przedsięwzięć.

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy Wiązowna to 2 465 708,13 zł.

Z punktem można skontaktować się, dzwoniąc na nr tel. 22 512 58 24, lub pisząc e-mail: czystepowietrze@wiazowna.pl.

Od 3 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

DLA KOGO JEST PROGRAM:

dla osoby fizycznej będącej właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANA:

Uzależniona od osiąganych dochodów. Program podzielony jest na trzy części:

 1. część I podstawowa – dochód roczny osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 000 zł;
 2. część II podwyższona – przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez wójta (Centrum Usług Społecznych w Radiówku wydaje takie zaświadczenia) nie przekracza:
 3. a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 4. b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 5. część III najwyższa – przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez wójta (Centrum Usług Społecznych w Radiówku wydaje takie zaświadczenia) nie przekracza:
 6. a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 7. b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

FORMA DOFINANSOWANIA:

 1. dotacja,
 2. dotacja na częściową spłatę kredytu,
 3. dotacja z prefinansowaniem – dotyczy części podwyższonej i najwyższej.

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

 1. do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone w załącznikach 2, 2a i 2b
 2. podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym
 3. kwalifikowane są faktury wystawione nie wcześniej jak 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

 1. dla części I i II: 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 2. dla części III: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 3. dla dotacji z prefinansowaniem – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 4. dla dotacji z częściową spłatą kredytu – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 5. Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych części programów znajdą Państwo w załączniku.

Od 03 stycznia 2023 roku istnieje możliwość wnioskowania o tzw. „kompleksową termomodernizację”.

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku/ lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających
warunków Programu i wymagań technicznych określonych w Programie oraz załączniku nr 2 do Programu.

Dofinansowanie z „Czystego Powietrza” można łączyć z dotacją gminną pod warunkiem, że łączna wysokość dofinansowania nie przekroczy 100% wartości inwestycji.

Infografika z kosztami kwalifikowanymi programu
Infografika z informacją o tym, jak należy ubiegać się o dotację i gdzie składać wniosek

Data opublikowania strony: 11/01/2023