mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

GOPS Wiązowna. Dwa ogłoszenia o pracę

GOPS Wiązowna. Dwa ogłoszenia o pracę

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie ogłosiła nabór na stanowisko podinspektora oraz “na zastępstwo” na stanowisko inspektora. Dokumenty można składać do 22 października.

W przypadku naboru na stanowisko inspektora wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracji, lub pokrewne,
 3. 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 5. praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,
 10. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe to:

 1. znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, Dyrektywy i zarządzenia dotyczące zamówień publicznych,
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft,
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych,
 4. wysoki poziom zdolności analitycznych oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie znajdują się na stronie: http://www.gops-wiazowna.pl/408-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-inspektora

W przypadku naboru na stanowisko podinspektora wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracji lub pokrewne;
 3. 2-letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: ustawy kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz znajomość regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagrodzeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie;
 9. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIKA, INFO SYSTEM R. i T. Groszek oraz Besti@;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 4. wysoki poziomu zdolności analitycznych oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie znajdują się na stronie: http://www.gops-wiazowna.pl/407-ogloszenie-o-naborze-na-stanowsiko-podinspektora-w-gops

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym do 22 października, do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, 05-462 Radiówek, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do GOPS), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na zastępstwo na stanowisko Inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie” lub „Nabór na stanowisko Podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie”.

Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, tel. 22 780 46 59 lub e-mail: gops@wa.home.pl

Data opublikowania strony: 13/10/2020