bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Jest praca. ZGK szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ogłasza nabór na samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 3. min. 3-letni staż pracy w administracji samorządowej;
 4. min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
 9. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy; Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawy o finansach publicznych; Ustawy o ochronie danych osobowych; Kodeks cywilny; Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomości środowiska Microsoft;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Zakładzie( w tym do 30.000,00 euro netto);
 2. opracowanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie zapytań ofertowych, protokołów, projektów SIWZ wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowywanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzór i współpraca ze wszystkimi działami Zakładu, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;
 3. czynności związane ze zwrotem wadium wykonawcom oraz przygotowywanie umów;
 4. prowadzenie zamówień w wersji elektronicznej po wprowadzeniu pełnej elektronizacji zamówień;
 5. monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z działem księgowości wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;
 6. bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji oraz przygotowywanie tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.);
 7. prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień;
 8. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 9. archiwizowanie dokumentacji w zakresie kompetencji;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. oświadczenie:

1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze;

2) zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych nie wymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji;

3) posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

5) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach objętych naborem;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 4. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Ważne! Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, w terminie do dnia 05 października do godz. 12.00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05 – 462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2 (decyduje data wpływu do ZGK), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie – oferta nr 3/2020″.

Więcej informacji można uzyskać w Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33 wew. 101, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 28/09/2020