bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs dla NGO. Nabór członków do komisji oceniającej wnioski

Napis czarny NGO

Ogłosiliśmy nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego Gminy Wiązowna w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na zgłoszenia czekamy do 2 czerwca.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia można składać do dnia 2 czerwca osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna) lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji na ten temat udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 29/05/2023