Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs na stanowisko kierownika domu “Senior – WIGOR”

Szukamy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i specyficzną wrażliwością, która pozwoli pracować z seniorami. Chcemy, by to miejsce było wyjątkowe i by tętniło życiem. A od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagali ogromnego zaangażowania. Ten projekt jest wyjątkowo ważny dla nas i dla naszych seniorów. Osoba, która go poprowadzi musi rozumieć potrzeby seniorów jak nikt inny!

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wymagania wobec kandydata:

Wymiar etatu: 1/1
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony – 3 lata
Miejsce wykonywania pracy: Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 8, 05 – 408 Glinianka

 I Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pracy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo na innym podobnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi oraz posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 3. min. 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 4. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 8. przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania dziennego domu „Senior – WIGOR”.

II Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. dyspozycyjność,
 4. prawo jazdy kat. B i zgoda na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

III. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku kierownika:

 1. realizacja zadań statutowych i planów działalności Dziennego Domu,
 2. reprezentowanie Dziennego Domu na zewnątrz,
 3. kierowanie bieżącą działalnością,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. zarządzanie majątkiem Dziennego Domu,
 6. ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,
 7. realizacja programu działalności Dziennego Domu,
 8. podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

IV Informacja o warunkach pracy:

 1. stanowisko pracy znajduje się na parterze i I piętrze (brak windy),
 2. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
 3. brak na stanowisku pracy specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
 4. praca przy komputerze.

V Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko (list motywacyjny),
 2. pisemna informacja na temat dotychczasowej działalności kandydata w zakresie pomocy społecznej,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia MPiPS, Dz. U. z 2009r.       Nr 115 poz. 971,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz.1584 ze zm.),
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168),
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych,
 11. opracowanie pn. „Koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, które powinno zawierać następujące elementy: opis zakresu działalności Dziennego Domu w oparciu o Statut Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, koncepcję współpracy z organizacjami społecznymi i jednostkami pomocniczymi Gminy, prognozę kosztów Dziennego Domu, wskazanie źródeł finansowania działalności Dziennego Domu z uwzględnieniem środków własnych gminy oraz środków zewnętrznych.

VI Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 09.11.2015 r. z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Woli Karczewskiej.

Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do biura obsługi interesanta Urzędu Gminy Wiązowna. Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w Dziale V powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu lub potwierdzone przez nich za zgodność z oryginałem.

VII. Postępowanie konkursowe:

 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Wiązowna powoła Komisję Konkursową,
 2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata, może być przeprowadzony test sprawdzający wiedzę,
 3. o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W związku z tym, że nabór prowadzony jest do jednostki, która rozpocznie działalność od 27.11.2015 r., to obowiązek zamieszczenia informacji dotyczącej wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – nie dotyczy jednostki.

Czekamy na Twoją aplikację!

Data opublikowania strony: 30/10/2015