bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkursy ofert dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspierane są działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz jest rozszerzana współpraca z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

Zadanie nr 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia i wszechstronnej pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 35.000 złotych.

Zadanie nr 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania jest prowadzenie zajęć ruchowo – aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok  kwotę 20.000 złotych.

Zadanie nr 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym i edukacyjnym, prowadzenie działań w obszarze współpracy międzypokoleniowej, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej.
Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 30.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Zadanie nr 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,  organizowanie dla nich wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 25.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2019 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.  Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Wkrótce ogłosimy dla organizacji pozarządowych kolejne konkursy.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 10/12/2019