Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ławnicy sądowi. Rusza nabór

Drewniany młotek na podkładce. Młotka używa sędzia podczas rozprawy

Ogłaszamy nabór na ławników do sądów w Warszawie i Otwocku. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. Decyzja, które kandydatury zostaną przedłożone prezesom właściwych sądów, zapadnie najpóźniej w październiku br.

Nabór ma związek z upływającą w tym roku kadencją ławników, wybranych w 2019 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy Wiązowna musi wybrać 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Otwocku,
1 do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz 2 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych).

Wymagania jakie musi spełnić osoba, która chce piastować tę funkcję:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • dodatkowo do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2023 r.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa a koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 163 § 1 Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać
w Urzędzie Gminy Wiązowna, pok. 201 w godzinach urzędowania, tj. pn. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.tuwiazowna.pl. oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 201, tel. 22 512 58 01 lub 603 209 701.

Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty w wyborach ławników na kadencję 2024 – 2027:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą
  w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 22 512 58 56, iod@wiazowna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in. Urząd Gminy Wiązowna, zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników i Komendant Wojewódzki Policji, a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Data opublikowania strony: 07/06/2023