bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

LGD Natura i Kultura. Ruszają spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie 23 września odbędzie się spotkanie stowarzyszenia LGD Natura i Kultura z mieszkańcami. Temat zebrania to: "Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Natura i Kultura na nowy okres programowania".

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura obejmuje zasięgiem obszar 6 gmin powiatu otwockiego. Przygotowując Lokalną Strategię Rozwoju obszaru, powołany zostanie Zespół ds. opracowania LSR. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele gmin oraz osoby wyrażające wolę na uczestniczenie w pracach Zespołu, które reprezentują sektor gospodarczy, społeczny oraz publiczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały cyklicznie min. raz na miesiąc.

Spośród osób wchodzących w skład zespołu ds. opracowania LSR zostanie wybrany Koordynator, który będzie wytyczał kierunki pracy całej grupy, będzie porządkował plan pracy, wyznaczał zadania pomiędzy poszczególne osoby oraz będzie odpowiedzialny za całkowite koordynowanie i stworzenie strategii. Każde spotkanie zespołu zostaje udokumentowane w postaci listy obecności oraz protokołu ze spotkania. Powstaną również konkretne opracowania i dokumenty, które będą stanowiły integralny element LSR.

Podczas spotkań omawiane będą kierunki działania, harmonogram konsultacji, opracowywane będą materiały niezbędne do diagnozy obszaru. Przygotowane materiały będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje z mieszkańcami obszaru zostaną przeprowadzone w każdej gminie, zaplanowano minimum jedno spotkanie w każdej gminie. Spotkania odbywać się będą już od początku września.

Partycypacyjny charakter spotkań (osiągnięty dzięki zastosowaniu pracy twórczej: m.in. analiza SWOT, burza mózgów lub praca przy zastosowaniu drzewa problemów) pozwoli na wyznaczenie kierunków działania stowarzyszenia w nowym okresie programowania.

W celu zapewnienia jak najpełniejszego udziału mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników oraz wszelkich grup interesów, harmonogramy spotkań wraz z zaproszeniem będą przekazywane za pośrednictwem stron internetowych gmin oraz stowarzyszenia.

Informacje będą również przekazywane za pośrednictwem kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych – Facebook. Niezależnie od przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, lokalna społeczność będzie mogła wyrazić swoją opinię za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail biura) lub kontaktu osobistego z pracownikami biura LGD Natura i Kultura.

Ponadto na stronie  naturaikultura.pl powstanie specjalna zakładka poświęcona opracowaniu LSR. Tam będzie można znaleźć bieżące informacje o działaniach zespołu i etapach przygotowania LSR.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  1.  przedstawienie diagnozy obszaru objętego LSR,
  2. analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT) praca twórcza,
  3. przedstawienie celów LSR oraz kierunków działania stowarzyszenia,
  4. dyskusja nad omawianymi zagadnieniami burza mózgów,
  5. podsumowanie i zakończenie spotkania.

Spotkanie odbędzie się 23 września (piątek) o 16.30. Miejsce zebrania to Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie (ul. Lubelska 53).

LGD Natura i Kultura

LGD Natura i Kultura. Ruszają spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (Foto: LGD Natura i Kultura)
LGD Natura i Kultura. Ruszają spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (Foto: LGD Natura i Kultura)

Data opublikowania strony: 05/09/2022