Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór na młodszego referenta

Poszukujemy młodszego referenta do pracy w naszym urzędzie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo prasowe oraz Statutu Gminy Wiązowna;
 • wiedza o samorządzie i społeczeństwie Gminy Wiązowna;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania tekstów.

Atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych gminy;
 • pełnienie funkcji Sekretarza Redakcji czasopisma „Powiązania”, w tym zbieranie materiałów do kolejnych wydań, bieżące planowanie numerów, przygotowanie materiałów i przekazywanie ich do składu i druku;
 • współpraca ze środkami masowego przekazu oraz ich monitoring;
 • prowadzenie elektronicznego zbioru wycinków prasowych dotyczących gminy;
 • przeglądanie stron internetowych pod kątem m.in. pozyskania środków zewnętrznych;
 • obsługa strony tuwiazowna.pl oraz kont na portalach społecznościowych, w tym: samodzielne wyszukiwanie, pozyskiwanie i przygotowanie informacji oraz ich umieszczanie na ww. stronach;
 • prowadzenie postępowań przetargowych oraz zawieranie umów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku;
 • przygotowywanie danych do budżetu dotyczących powyższych zadań oraz bieżąca kontrola ich realizacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym ( z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem email), w terminie do dnia 06.12.2018 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 12/2018.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.

Data opublikowania strony: 28/11/2018