bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe stawki podatków w gminie. Obowiązujące w 2023 r.

Z lewej strony widać czarny kalkulatro na środku kartkę z wykresem, a po prawej stronie czarny długopis
Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne (Foto: pixabay.com)

Rada Gminy Wiązowna nie podjęła nowej uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, wobec czego obowiązują takie same stawki jak w 2022 roku:

Od gruntów, m. in.:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części, m. in.:

  1. mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem obrębu geodezyjnego Wola Ducka, dla którego Rada Gminy przyjęła stawkę 0,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; z wyjątkiem budynków letniskowych – 8,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli związanych z działalnością gospodarczą stawka wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku rolnego będą wyższe niż w 2022 r. i wyniosą:

  1.  dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. gruntów o pow. przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy) – 185,13 zł z ha przeliczeniowego (w 2022 roku było 153,70 zł z ha);
  2.  dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 370,25 zł za ha fizyczny (w 2022 roku było to 307,40 zł za ha fizyczny).

Stawka podatku leśnego będzie również wyższa niż w 2022 roku:

  1. wyniesie 71,10 zł za 1 ha fizyczny (w 2021 roku wynosiła 43,30 zł za 1 ha fizyczny).

Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych, która obowiązywać będzie od 1  stycznia 2023 r. W przypadkach, gdzie możliwe było zastosowanie stawki minimalnej (stawki minimalne podatku od środków transportowych określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.), zastosowano taką właśnie stawkę, a gdzie można było pozostawić stawkę obowiązującą od 2016 r. – pozostawiono stawkę bez zmian.

Więcej informacji na temat podatków udzielają pracownicy Wydziału Podatków, tel. tel. 22 512 58 72 lub 22 512 58 73, e-mail: a.okrzeja@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 03/01/2023