Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ochrona Danych Osobowych / RODO

Inspektor ochrony danych Gminy Wiązowna:
Małgorzata Paduch

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – tel. 22 512 58 56, e-mail: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
 3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe klientów będą przetwarzane:
 • przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego,
 • do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 1. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.
 2. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Administrator może przekazywać dane w zakresie wydawania aktów dot. urodzeń, małżeństwa i zgonów do państw trzecich lub organizacji między narodowej. W pozostałym zakresie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska;

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Wiązowna;

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych Spółki Wodnej „Wiąz”;

Klauzula informacyjna dla mieszkańców korzystających Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.;

Klauzula informacyjna dla użytkowników korzystających z profilu _Ochrona Środowiska w Gminie Wiązowna_ na Facebook’u,

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców ubiegających się o zaświadczenie w celu ubiegania się o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa,

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Data opublikowania strony: 09/09/2019