mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Ogłaszamy otwarty nabór na partnerów projektu

Ogłaszamy otwarty nabór na partnerów projektu

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach
Najszybszy i najprostszy sposób to wypełnienie dokumentów przez internet (foto: pixabay. com)

Otwieramy nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Gmina Wiązowna jako wnioskodawca w ramach konkursu grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu grantowego.

I. Cel projektu:

Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

II. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu grantowego przygotowanego w odpowiedzi na projekt pozakonkursowy „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wniesienie przez partnera do projektu kapitału ludzkiego (wiedzy, doświadczenia najlepszych praktyk), zasobów organizacyjnych bądź technicznych, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcie celu projektu grantowego.

III. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.

Szczegółowe działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/

IV. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Opracowanie koncepcji działań merytorycznych projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z Wnioskodawcą,
 2. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Wiązowna  przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
 3. Wspólne zarządzanie projektem zgodnie z zasadami realizacji PO WER 2014-2020,
 4. Pomoc w organizacji działań aktywizujących społecznie i zawodowo użytkowników i użytkowniczek usług door-to-door.
 5. Działania związane ze wsparciem i pomocą osobom objętym działaniami w ramach projektu grantowego.

V. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. Zm.) lub z organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019r. poz. 1809).
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

VI. Zgłoszenia partnera:

 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Oferty należy składać do dnia 19.08.2020 r. do godz. 9.00, do Urzędu Gminy Wiązowna, przy czym decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 57, 05-462 Wiązowna.
 3. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na Partnera do projektu w ramach projektu pozakonkursowego „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Nie otwierać do dnia 19.08.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 57, 05-462 Wiązowna”

 1. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 2. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa  o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Wiązowna dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

VII. Kryteria wyboru partnera:

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.
 2. Deklarowany wkład kadrowy i techniczny w realizację celu partnerstwa – max. 10 pkt.
 3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze (minimum 3 projekty) – 0-10 pkt.

VIII. Dodatkowe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Anna Sikora – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel: +48 22 51 25 880, e-mail: sikora@wizowna.pl
 2. Planuje się wyłonienie minimum jednego partnera. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby wybranych partnerów.
 3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 4. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie   zostało najwyżej ocenione,
 5. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązowna.
 7. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Wiązowna nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Gmina Wiązowna nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 8. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim.
 11. Udział partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Lgotyp. Po lewej znak Funduszy Europejskich, w Srodku flaga polski, po prawej flaga Unii Europejskiej

Data opublikowania strony: 29/07/2020