Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłoszenie o pracę. Nabór do Wydziału Inwestycji

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór kandydatów do pracy na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 11 września.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy obiektów kubaturowych, dróg, sieci wodno – kanalizacyjnej i innych. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie: umowa o pracę, pełen etat;
 • wynagrodzenie nie mniej niż 4000 zł brutto miesięcznie, zależne od wykształcenia i doświadczenia;
 • praca w budynku przy ul. Lubelskiej 59;
 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze;
 • w budynku znajduje się winda;
 • w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 • stanowisko przygotowane jest do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością słuchową (pętla indukcyjna);
 • brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy, umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 • praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 • praca związana z obsługą interesantów oraz kontaktem z podmiotami zewnętrznymi (m.in. praca w terenie);
 • pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne);
 • 3-letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość cyklu inwestycyjnego oraz podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane, elektryczne, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska);
 • mile widziane posiadanie wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii;
 • doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina;
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz tabeli nr 2a do uchwały nr 144.LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna
  z dn.13.12.2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2023 r. z późn. zm.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 • oświadczenie – (druk do pobrania):
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  3. o posiadaniu obywatelstwa,
  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach objętych naborem;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
  o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 11.09.2023 r. do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji – oferta nr 12/2023. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod tekstem lub na BIP pod linkiem: https://bip.wiazowna.pl/

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 31/08/2023