bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłoszenie o pracę. Nabór do Wydziału Środowiska i Nieruchomości

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów na wolne stanowisko w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 25 października.

Zakres zadań to m.in.:

 • prowadzenie spraw z zakresu zgłoszeń i wydawania zezwoleń dotyczących wycinki drzew, w tym przygotowywanie projektów pism, zgód, decyzji i uzgodnień;
 • prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją, znoszeniem, ustanawianiem pomników przyrody, w tym przygotowywanie projektów pism, wniosków  i uzgodnień;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną na terenie gminy Wiązowna;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków na terenie gminy Wiązowna;
 • obsługa oprogramowania systemu wspierającego gospodarkę odpadami na terenie gminy Wiązowna;
 • udział w oględzinach, wizjach i kontrolach prowadzonych w terenie;
 • przygotowywanie projektów uchwał w ww. zakresie.
 • przygotowywanie informacji dotyczących pracy Wydziału Środowiska  i Nieruchomości między innymi na: stronę www urzędu, tablice ogłoszeń, do biuletynu „Powiązania”;
 • praca związana z kontaktem z podmiotami zewnętrznymi;
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów w sprawach związanych z realizacją powierzonych obowiązków służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie – wyższe;
 • 3 lata stażu pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów
  o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędy Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, administracji lub pokrewne;
 • doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1.  do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do dnia 25.10.2023 r. do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór do Wydziału Środowiska i Nieruchomości – oferta nr 18/2023.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 17/10/2023