Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w Urzędzie Gminy

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje chętnych do pracy na stanowisku ds. wymiaru podatków lokalnych – podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych.

Forma Zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ekonomia, rachunkowość itp.
  5. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, Ordynacja podatkowa, opłacie skarbowej.

Wymagania pożądane:

  1. samodzielność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność,
  2. odporność na stres,
  3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  4. wysoka kultura osobista,
  5. doświadczenie w pracy.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie:

1) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych i bieżąca obsługa interesantów w tym zakresie.

2) gromadzenie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem faktycznym: – składanych przez podatników informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zawiadomień o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania;

3) wprowadzanie w ewidencji podatkowej zmian dotyczących właścicieli nieruchomości lub przedmiotów opodatkowania stanowiących podstawę wymiaru podatków (na podstawie zmian geodezyjnych, aktów notarialnych, postanowień sądowych, decyzji o rozpoczęciu lub likwidacji działalności gospodarczej, umów na dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych, decyzji/zgłoszeń o przyjęciu do użytkowania budynku lub zmianie przeznaczenia budynku, składanych przez podatników informacji podatkowych według ustalonego wzoru);

4) prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących:

– zmiany lub uchylenia decyzji w sprawie wymiaru ww. podatków,

– odwołań składanych przez podatników od decyzji wymiarowych,

– określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych;

5) wystawianie i wysyłka pism z ww. zakresu,

6) wystawianie zaświadczeń w sprawach podatkowych;

7) bieżące prowadzenie i uzgadnianie, ze stanowiskiem księgowości podatkowej, rejestrów przypisów i odpisów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych;

8) ustalenie danych do sporządzania okresowych sprawozdań przygotowywanych przez Wydział Podatków;

9) udział w kontrolach podatkowych przeprowadzanych przez Urząd Gminy Wiązowna;

10) współdziałanie z innymi wydziałami tut. Urzędu w celu zapewnienia powszechności i prawidłowości opodatkowania.

Osoby zainteresowane pracą winny złożyć CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, umiejętności i doświadczenie w pracy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 24.06.2016 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59, z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w Wydziale Podatków”.

Data opublikowania strony: 09/06/2016