Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w finansach. Nabór do 13 czerwca

Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 13 czerwca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie przyjęcia i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. obsługa spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego;
 3. wystawianie faktur VAT i not księgowych dotyczących pasa drogowego, prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w zakresie pasa drogowego, prowadzenie centralnego rejestru umów na dzierżawę pasa drogowego oraz bieżące uzgadnianie należności z Wydziałem Inwestycji;
 4. rozliczanie dotacji przekazanych przez gminę na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
 5. prowadzenie egzekucji zaległości z tytułu ewidencjonowanych dochodów.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne i min. 3-letni staż pracy lub wykształcenie średnie o profilu finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne i min. 5 – letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. znajomość metodologii sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 3. znajomość systemu Besti@ oraz Info-System R. i T.GROSZEK Sp.j.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone do 13 czerwca do godz. 12.00  z dopiskiem na kopercie “Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 10/2022”:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl lub
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

 

Data opublikowania strony: 01/06/2022