Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w planowaniu przestrzennym. Nabór do 18 maja

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na kandydatów do pracy – na zastępstwo – w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 18 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. udział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie dokumentacji prac planistycznych;
 3. udział w opracowywaniu dokumentów około planistycznych tj. prognoz środowiskowych
  i finansowych dokumentacji o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne itp.
 4. opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 5. prowadzenie korespondencji bieżącej dotyczącej planowania przestrzennego;
 6. obsługa korespondencji w trybie elektronicznego obiegu dokumentów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne/ lub wykształcenie średnie o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne i minimum 3-letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. znajomość oprogramowania typu GIS;
 2. doświadczenie przy opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie 18 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego – oferta nr 7/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 05/05/2022