Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w sekretariacie. Poszukujemy pracownika

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Przedłużamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna. Poszukujemy osoby do prowadzenia sekretariatu. Dokumenty można składać do 14 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna, w tym m.in. prowadzenie terminarza i umawianie interesantów kadry zarządzającej, obsługa spotkań;
 2. przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta Gminy Wiązowna;
 3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 4. prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń wójta;
 5. prowadzenie rejestru i koordynacja spraw z zakresu petycji wpływających do wójta;
 6. koordynacja spraw z zakresu udzielania informacji publicznej;
 7. przygotowywanie danych do budżetu z zakresu zadań stanowiska oraz bieżąca kontrola ich realizacji;
 8. archiwizowanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie średnie;
 3. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna i jednostek organizacyjnych gminy oraz Regulaminu organizacyjnego i instrukcji obiegu dokumentów, obowiązujących w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja;
 2. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 3. komunikatywność;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 14 kwietnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 4/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 11/04/2023