Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Nabór do 13 marca

Praca szuka człowieka. Hydrodukt zatrudni konserwatora sieci i SUW (Foto: Fotolia.pl)
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 13 marca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 2. uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 3. prowadzenie dokumentacji postępowań;
 4. uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowych;
 5. prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. współpraca przy opracowywaniu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień;
 7. prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. prowadzenie postepowań wydziałowych zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto;
 3. praca w budynku Pawilonu Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53;
 4. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;
 5. w budynku jest winda;
 6. w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 7. stanowisko przygotowane jest do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością słuchową (pętla indukcyjna);
 8. brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 9. praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 10. praca związana z kontaktem z podmiotami zewnętrznymi;
 11. pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 3 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności regulacji prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań na stanowisku pracy, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 2. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze udzielania zamówień publicznych jako Zamawiający;
 3. doświadczenie w prowadzeniu postępowań w ramach dofinansowań np. ze środków unijnych;
 4. znajomość systemów do obsługi postępowań przetargowych;
 5. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej;
 6. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji;
 7. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do 13 marca do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 3/2023”:

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Gąska, Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 53, e-mail: a.gaska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 03/03/2023