bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Pracownik poszukiwany. Do Wydziału Inwestycji

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji Urzędu Gmin Wiązowna. Dokumenty można składać do 14 czerwca.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie co najmniej średnie techniczne np. drogowe, budowlane, elektryczne;
 3. minimum 2-letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawa znajomości prawa budowlanego, cyklu inwestycyjnego oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. znajomość środowiska Microsoft;
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych;
 2. udział w pracach komisji powoływanych przez Wójta;
 3. prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych – wewnątrz wydziałowych;
 4. sprawozdawczość wynikająca z pracy Wydziału Inwestycji;
 5. archiwizacja dokumentacji tworzonej w Wydziale Inwestycji;
 6. realizacja i prowadzenie zamówień wg. regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

do dnia 14 czerwca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 9/2021”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 27/05/2021