Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program „Mój Prąd”. Ruszył nabór wniosków

Panele słoneczne na dachu domu
Panele słoneczne na dachu domu

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Maksymalnie można dostać 5 tys. zł. Dokumenty można składać do 20 grudnia w NFOŚiGW w Warszawie.

Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 % kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

Wnioski należy przekazywać do 20 grudnia lub do wyczerpania alokacji środków. Dokumenty możemy składać wyłącznie w wersji papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją: Program priorytetowy „Mój Prąd” w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej  (pon. – pt. w godz. 8:00 – 15:00) albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa.

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Dokumenty do wypełnienia można pobrać ze strony: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. W przypadku ręcznego wypełniania dokumentu wszystkie pola niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione czarnym lub niebieskim długopisem drukowanymi literami pod rygorem odrzucenia wniosku.

Szczegółowe założenia programu:

 1. Dofinansowane można uzyskać na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej (do 50 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne) to 5 tys. zł;
 3. Koszty kwalifikowane to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 4. Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 5. Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 6. Beneficjentem programu może być osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 7. Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je będzie przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 8. Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 r. (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 9. Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 10. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 11. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 12. Dofinansowanie może zostać udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 13. Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 14. Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie trzech lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 15. Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 16. Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać w NFOŚiGW: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, tel. 22 45 90 000 lub 22 45 90 001, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl lub u doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/.

Data opublikowania strony: 05/09/2019