bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przemoc w rodzinie. “Niebieska Karta”

Procedura "Niebieskiej Karty" może zostać wszczęta przez policję, GOPS czy nauczyciela
Procedura "Niebieskiej Karty" może zostać wszczęta przez policję, GOPS czy nauczyciela (Foto: pixabay.com)

 „Niebieska Karta” to procedura pomagająca w zwalczaniu przemocy domowej. Dokument wypełnia się w przypadku stwierdzenia patologicznych zachowań. Dzięki karcie udało się pomóc wielu rodzinom, których dotknął ten problem.

„Niebieska Karta” to procedura – ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (MOPS), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.

Oznacza to, że osobą wszczynającą procedurę „Niebieskiej Karty” może być:

  1. policjant,
  2. pracownik socjalny,
  3. lekarz,
  4. pielęgniarka,
  5. ratownik medyczny,
  6. nauczyciel,
  7. psycholog szkolny

– gdy w toku swych czynności zawodowych, służbowych uzna iż stosowana jest przemoc w rodzinie. Wszczęcie to następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” – A przez osobę zgłaszającą problem przemocy w rodzinie.

Co zyskasz dzięki „Niebieskiej Karcie”:

Choć zawsze najważniejsze są działania, które możesz podjąć sam/a, dzięki wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, zyskasz również:

  1. pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa,
  2. wsparcie w rozwiązaniu trudniej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą ale p. w uzależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych, jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej oczekujesz),
  3. monitoring zmieniającej się sytuacji.

Podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni konsekwencji stosowania przemocy i tego że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działaniem edukacyjnym, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np. zakazu kontaktu, zbliżania się, zakazu eksmisji.

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz „Niebieska Karta” – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz „Niebieska Karta” – D. Jeśli ujawni się iż np. przemoc stosowana jest z powodu nadużywania alkoholu, wówczas osobę taką kieruje się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” następuje, gdy ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.

Procedura „Niebieskiej Karty” przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań w szczególności postępowania karnego, cywilnego czy rodzinnego.

Szukasz pomocy? Zadzwoń! Niebieska linia – 22 668 70 00

Więcej informacji na stronie: https://www.niebieskalinia.pl/

Schemat działania procedury "Niebieska Kartka"

Data opublikowania strony: 06/12/2020