Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Regulamin, polityka prywatności, polityka cookies

REGULAMIN SERWISU WWW.TUWIAZOWNA.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.tuwiazowna.pl
 2. Administratorem serwisu jest Gmina Wiązowna z siedzibą przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna, NIP. 532-000-02-34.
 3. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 4. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Serwis – serwis internetowy www.tuwiazowna.pl znajdujący się pod adresem internetowym: www.tuwiazowna.pl, stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Gminę Wiązowna z siedzibą w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 59;
 8. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Gmina Wiązowna;
 9. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
 10. Użytkownik – każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu;
 11. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane (np. multimedialne: graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne) przekazane do Serwisu.
 12. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Administratora. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie pewnych Materiałów.
 13. Serwis działa w oparciu o technologię plików „Cookies”. Zasady wykorzystywania plików „Cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce Cookies.
 14. Zabronione jest przekazywanie materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 15. Administrator lub osoba przez niego upoważniona bez przedstawienia uzasadnienia będzie usuwać z Serwisu materiały, które są sprzeczne z prawem, w tym naruszają prawa osób trzecich lub Administratora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach należy zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres tukontakt@wiazowna.pl
 16. Za treść, w szczególności zgodność z prawem, materiałów przesyłanych przez Użytkowników, ponoszą odpowiedzialność Użytkownicy, przesyłający je Administratorowi.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności: za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, przesyłanych przez Użytkowników, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
  w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
 18. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Administratora z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc., Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Administratora względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Administratorowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Administrator stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.
 19. Administrator nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszym serwisem internetowym za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
 20. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik
 21. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133.97 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Wiązowna. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w Polityce Prywatności.

 § 2

Użytkownicy

 

Przekazując do Serwisu materiały, zawierające wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Administratora wizerunku w Serwisie, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Materiałów, w tym wypowiedzi, informacji itp., a także przez dowolny podmiot, korzystający z Materiałów dostępnych w Serwisie, dowolną metodą i w dowolny sposób.

 1. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a nadto Użytkownik gwarantuje nieodpłatną zgodę w wyżej wymienionym zakresie osób innych niż Użytkownik występujących w przekazanych przez Użytkownika Materiałach.
 2. Przesyłając Materiały, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem
  a Administratorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie
  na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte
  na jego podstawie decyzje, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
 7. Użytkownicy mogą Administratorowi przesyłać drogą elektroniczną Materiały, które po ich zaakceptowaniu przez przedstawiciela Administratora zostaną opublikowane na stronach serwisu. Użytkownik przesyłając Operatorowi tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i udziela nieodpłatnej licencji.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego Materiał może zostać poddany korekcie przez pracowników Serwisu, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu. Opublikowany Wpis może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika. Na zasadach uzgodnionych z Administratorem, Wpis może zostać podpisany pseudonimem.
 9. Do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
 10. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż: są one w pełni legalne i nie naruszają ani nie zmierzają do naruszenia, powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji, oraz nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu ani norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów.
 11. Użytkownik oświadcza również, że jest jedynym autorem Materiałów i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Administratora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Administrator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Administratora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Administratora spowoduje zwolnienie Administratora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Administratorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

 § 3

Obowiązki Użytkowników

 

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu
z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym szkodę, bądź krzywdę.
 3. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1 lub 2 powyżej, Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów.

 § 4

Przedmiot działalności i nadzór

 1. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu www.tuwiazowna.pl.  jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych i in., dobranych według linii programowej Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami a Administratorem.
 2. Za prowadzenie strony internetowej, jej aktualizację, zamieszczanie treści, obsługę techniczną i odpowiedzialne będą osoby wyznaczone przez administratora.
 3. Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w szczególności działań administratora i podległych mu jednostek oraz istotnych dla mieszkańców wydarzeń.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także prawo częściowej zmiany lub korekty publikowanych informacji (nie dotyczy to aktów prawnych, ogłoszeń o przetargach i komunikatów).

 § 5

Komunikacja techniczna

 

Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy mają możliwość przeglądania
i prezentowania informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu materiałach, w tym materiałach multimedialnych.

 1. Administrator nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 2. Do korzystania z niektórych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Administrator nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego, lub innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu, korzystania lub przeglądania stron bądź z pobrania jakichkolwiek materiałów.

 § 6

Prawa autorskie

 

Zawartość serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie użytku osobistego.

 1. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 2. Wykorzystanie serwisu w całości bądź części do innych celów, a w szczególności kopiowania, publiczne odtwarzanie czy udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego pozwolenia Serwisu. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem: tukontakt@wiazowna.pl

 § 7

Licencja

 

Umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności Materiały, Użytkownik upoważnia Administratora do publikowania w Serwisie oraz innych mediach będących własnością lub redagowanych przez Administratora, przesłanych przez niego Materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów, tekstów informacyjnych lub wypowiedzi i opinii oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):

 • wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej oraz techniką cyfrową,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
 • każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu,
 • poprzez emisję w radiu i telewizji,
 • reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii, m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.235689
 • poprzez publikację w prasie,
 • poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
 • przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
 • wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.
 1. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Licencja ma charakter niewyłączny. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 2. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.
 3. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego, Administrator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

 § 8

Postanowienia końcowe

 

Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Użytkownika przez publikację Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
 4. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres tukontakt@wiazowna.pl Wszelkie kierowane do Administratora reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadamiać będzie osoby składające reklamację elektronicznie. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W SERWISIE WWW.TUWIAZOWNA.PL

 §1

Zasady Ogólne

 

Gmina Wiązowna, wydawca i administrator serwisu internetowego tuwiazowna.pl, określanego dalej jako „Serwis”, przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
 2. Administrator danych zobowiązany jest zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo żądania zmiany, aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ww. ustawy.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Gminę Wiązowna wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu.
 5. Przetwarzanie danych w celach marketingowych może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych przez użytkownika w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej.
 6. Przetwarzane dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie.
 7. Informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu, gromadzone są bezterminowo.
 8. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu.
 9. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie.
 10. Administrator serwisu stosuje mechanizm tzw. cookie, plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu. Mechanizm stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu, optymalizowaniu emisji reklam na Serwisie i usprawniania funkcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami.
 11. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących Cookies, w każdym czasie. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Cookies, w przeglądarce internetowej, a także ustawić w przeglądarce internetowej opcję każdorazowego informowania
  o zamieszczaniu Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 12. Serwis może zawierać odnośniki/linki do innych stron www. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 13. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

  §2

Polityka Prywatności wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej serwisu.

  §3

Postanowienia Polityki Prywatności należy interpretować w sposób zapewniający jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

  §4

Zmiana Polityki Prywatności staje się skuteczna wobec użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki Prywatności. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki Prywatności.

§1

Klauzule informacyjne

 

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 5 835, email: iod@wiazowna.pl lub pisemnie na adres urzędu.
 3. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny
 8. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator może przekazywać dane w zakresie wydawania aktów dot. urodzeń, małżeństwa i zgonów do państw trzecich lub organizacji między narodowej. W pozostałym zakresie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

POLITYKA COOKIES

 §1

Postanowienia ogólne

 

 Administratorem serwisu jest Gmina Wiązowna z siedzibą przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna, NIP. 532-000-02-34

  §2

Definicje

 

 Polityka Cookies – niniejsza Polityka Cookies Serwisu http:// tuwiazowna.pl

 1. Regulamin – Regulamin serwisu http:// tuwiazowna.pl
 2. Użytkownik – osoba przystępująca do korzystania ze Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania.
 3. Serwis – serwis internetowy www.tuwiazowna.pl znajdujący się pod adresem internetowym: www.tuwiazowna.pl, stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Gminę Wiązowna z siedzibą w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 59.
 4. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Gmina Wiązowna.
 5. Cookies – są to dane informatyczne, wysyłane przez serwer, którymi są
  w szczególności niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, przez różnego rodzaju przeglądarki internetowe. Pliki te przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i zapewniają lepsze działanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania tych plików na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer.

  §3

Zasady zbierania plików Cookies

 

Serwis korzysta z plików Cookies, których przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika, dopuszczają standardowe ustawienia przeglądarek internetowych.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika plików Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być także wykorzystywane przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 2. Cookies mogą używać też strony internetowe, do których linki znajdują się
  w Serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje Cookies, w poniżej wskazanych celach:
 4. a) zbieraniu informacji i kreowaniu statystyk, które spowodują ulepszenie struktury
  i zawartości stron internetowych,
 5. b) zapamiętaniu historii odwiedzonych stron,
 6. c) dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu, do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron internetowych.
 7. Serwis wykorzystuje, w szczególności dwa rodzaje Cookies:
  1. sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane
   w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu opuszczenia stron Serwisu lub wyłączeniu przeglądarki internetowej, oprogramowania lub urządzenia końcowego,
  2. stałe (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprócz Cookies wskazanych w § 3 ust. 5 a) i b), Serwis może korzystać także
  z następujących Cookies:
 1. niezbędnych, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 2. wydajnościowych, które pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu,
 3. służących do zapewnienia bezpieczeństwa,
 4. funkcjonalnych, które pozwalają na „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej itp.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących Cookies, w każdym czasie. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Cookies, w przeglądarce internetowej, a także ustawić w przeglądarce internetowej opcję każdorazowego informowania o zamieszczaniu Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.

 

  §4

Postanowienia końcowe

 

Polityka Cookies wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej serwisu.

 1. Postanowienia Polityki Cookies należy interpretować w sposób zapewniający jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zmiana Polityki Cookies staje się skuteczna wobec użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki Cookies. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki Cookies.
 3. Dodatkowe informacje na temat Cookies zazwyczaj są dostępne w menu przeglądarki internetowej Użytkownika, w zakładce „Pomoc”.
 4. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk sosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymania z nią kontaktów, mogą wysyłać uwagi na adres email: tukontakt@wiazowna.pl
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Urzędu Gminy Wiązowna akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu tuwiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 10/08/2015