Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Samochód gminny na sprzedaż

AO.RO.271.28.2015

O G Ł O S Z E N I E
I konkursu ofert na sprzedaż samochodu

1. Gmina Wiązowna – zwana dalej Sprzedającym – z siedzibą w Wiązownie
przy ul. Lubelskiej 59, w imieniu którego w niniejszym konkursie ofert występuje Komisja Urzędu Gminy Wiązowna w składzie:

1/ Lidia Piotrowska – Przewodnicząca Komisji
2/  Małgorzata Paduch – Członek Komisji
3/ Michał Białek  – Członek Komisji

zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:

Samochód osobowy marki Skoda Fabia 1.4 Classic,
-rok produkcji: 2002,
-rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy,
-przebieg: 168659 km.

2. Oferty należy składać na formularzu ofertowym /załącznik nr 1/.
3. Cena oferty (cena minimalna) nie może być niższa niż 4.900,00zł brutto /słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych/.
4. Oferent może dokonać oględzin pojazdu w dni powszednie po uprzednim ustaleniu terminu  w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00, w pozostałe dni robocze w godz. 10.00 – 14.00  od 5 do 16 października br. Miejsce oględzin pojazdu: parking urzędu przy ul. Lubelskiej  w Wiązownie.
5. Wadium w wysokości 490,00 zł /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych/ należy wnieść do dnia 16 października 2015r. na konto Urzędu Gminy Wiązowna nr:  59 8001 0005 2003 0020 0592 0012. Kopię potwierdzającą wpłatę wadium należy dołączyć do składanej oferty.
6. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, w momencie jeżeli uczestnik konkursu, który go wygrał, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 22 października br. Wadium zwraca się niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu.
7. Oferty w kopertach z opisem „OFERTA Skoda Fabia”, Urząd  Gminy Wiązowna” należy składać w siedzibie Sprzedającego: Urząd Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 w Wiązownie w Biurze Obsługi Mieszkańca, parter, w terminie do 16 października 2015r. do godz. 13.00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Sprzedającego, w sali konferencyjnej nr 206 w dniu 16 października 2015r. o godz.13:30. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem konkursu (oferentem), który złożył ofertę najkorzystniejszą, tj.: ofertę z najwyższą ceną brutto. Wzór umowy /Załącznik nr 2/.
9. Oferent, którego oferta została w przetargu uznana za najkorzystniejszą jest nią związany do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni liczone od dnia otwarcia ofert.
10. W przypadku wycofania się Oferenta z najkorzystniejszą ofertą wybiera się ofertę następną  w kolejności z najkorzystniejszą zaoferowaną ceną.
11. W przypadku złożonych równoważnych najkorzystniejszych ofert Sprzedający przeprowadzi w dniu przeprowadzania postępowania licytację ustną, podczas której postąpienie będzie wynosić 1% ceny minimalnej tj. 49,00zł /słownie: czterdzieści dziewięć złotych/.
12. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie zaoferował ceny równej bądź przewyższającej cenę minimalną, bądź nie wpłynęła żadna oferta do siedziby Sprzedającego.
13. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
14. Zastrzeżenia i uwagi:
a/ Zastrzega się możliwość odwołania konkursu jedynie z ważnych powodów.
b/ Osoba reprezentująca inną osobę fizyczną lub prawną /również współmałżonka/, winna okazać się stosowną dokumentacją, potwierdzającą pełnomocnictwo do reprezentowania.
15. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty można pobrać ze strony internetowej www.tuwiazowna.pl bądź otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna w pok. 208 tel.: 22 512 – 5 – 831. Osobą uprawnioną  do kontaktów z oferentami jest Małgorzata Paduch.
16. Na udostępniane oferentom dokumenty konkursu ofert składają się:
a/ ogłoszenie,
b/ formularz oferty,
c/ wzór umowy.
17. Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego (www.bip.wiazowna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.

z up. Wójta –  Anna Rosłaniec Sekretarz Gminy

Data opublikowania strony: 06/10/2015