Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 sierpnia

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 29 sierpnia odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 000 zł w związku z zawartą z firmą GAZ-SYSTEM S.A. umową darowizny na doposażenie szkolnych pracowni fizycznych/chemicznych w pomoce dydaktyczne.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 182 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Otwockiego na remont drogi powiatowej nr 2709W gm. Wiązowna (odc. od dz. 147 obr. 16-Malcanów do dz. Nr 307 obr. 14 – Lipowo) w związku z uzyskanym przez powiat dofinansowaniem z RFRD w kwocie 1 459 200,13 zł.

W następnej kolejności Radni ustalą skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, którego zadaniem będzie przygotowanie i przedstawienie na Sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP. Z uwagi na zmianę treści art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych od dnia 08.09.2023 r. prawo do wypłaty ekwiwalentu za szkolenia i ćwiczenia nabędą również kandydaci na strażaków ratowników OSP.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na remont drogi powiatowej nr 2709W, gm. Wiązowna. Udzielona pomoc finansowa przez Gminę Wiązowna będzie znaczącym wsparciem dla Powiatu Otwockiego w zabezpieczeniu wkładu własnego, a tym samym w realizacji przedsięwzięcia służącego mieszkańcom gminy.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Dokument jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Rada zdecyduje o nadaniu nazwy dla ronda w Lipowie „im. Ks. kan. ppłk Krzysztofa Krzesińskiego” oraz terenowi w Wiązownie Kościelnej, gdzie w przyszłości nad Mienią powstanie teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej, Wiązownie Gminnej, Duchnowie, Woli Duckiej, Lipowie oraz w Izabeli, a także radni zajmą się 6 projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic: „Trytwa” w Wiązownie Kościelnej, „Żabia” w Wiązownie Kościelnej, „Alternatywy” w Duchnowie, „Marmurowa” w Dziechcińcu, „Ptasia” w Lipowie oraz „Cyprysowa” w Gliniance.

W związku z uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego zmianie zostanie poddana uchwała podjęta wcześniej przez Radę Gminy dotycząca określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, obowiązujących w Gminie Wiązowna.

Na koniec Rada zajmie się Regulaminem wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna, który reguluje warunki wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, warunki dokonywania zamiany lokali oraz tryb rozpatrywania wniosków o najem.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 sierpnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 25/08/2023