radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Spis lasów. Plan wyłożono do wglądu

Spis lasów. Plan wyłożono do wglądu

Las sosnowy. Pnie drzew oraz zielone poszycie leśne

Na terenie gminy Wiązowna zakończyły się prace związane z opracowaniem uproszczonego planu urządzania lasów prywatnych. Właściciele tego typu terenów do 27 października mają czas na złożenie uwag do dokumentu, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Na zlecenie Powiatu Otwockiego firma Taxus UL Sp. z o.o  (ul. Płomyka 58 w Warszawie) zrealizowała zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego”.

W lasach i na terenach leśnych położonych na obszarze gminy Wiązowna przeprowadzono taksację terenów lasów prywatnych. To czynności obejmujące m.in. opis terenu oraz pomiar i inwentaryzacje znajdującego się na nim drzewostanu. Podczas nich określa się m.in. strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, zasobność oraz przyrost drzewostanu. Obejmują one:

  • lasy i grunty wykazane w rejestrze gruntów jako leśne (użytek Ls);
  • grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz nieujęte w ewidencji gruntów i budynków jako użytki leśne o symbolu „Ls”;
  • grunty będące lasami, w myśl definicji lasu – art. 3 ustawy o lasach – a nieujęte w rejestrze gruntów jako las (Ls) – po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie oświadczenia.

Uproszczonym projektem planu urządzania lasów, zawierającym: opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej na danym terenie, objęte są działki leśne położone na terenie gminy Wiązowna (ujęte w ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku) oraz działki z przeznaczeniem leśnym w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których właścicielami są osoby fizyczne.

Teraz przez 60 dni – od 27 września do 26 listopada – projekt uproszczonego planu urządzania lasów wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) w pok. 008 w pon. w godz. 8.00-18.00 oraz wt.-pt. w godz. 8.00-16.00.  Zastrzeżenia i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty wyłożenia, czyli do 27 października. Wnioski i zastrzeżenia rozpatrzy starosta, a następnie wyda decyzję w sprawie ich uznania lub nieuznania.

O szczególne zainteresowanie się sprawą prosimy właścicieli, których nieruchomości nie stanowiły wcześniej ewidencyjnych działek leśnych (np. R – grunty orne, Ł – łąki), a mogły zostać objęte sporządzanym uproszczonym planem urządzania lasów. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzania lasu będzie postawą naliczenia podatku leśnego.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości, pok. 008, tel. 22 512 58 27.

Data opublikowania strony: 21/10/2019