bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spis lasów. Plan wyłożono do wglądu

Las sosnowy. Pnie drzew oraz zielone poszycie leśne

Na terenie gminy Wiązowna zakończyły się prace związane z opracowaniem uproszczonego planu urządzania lasów prywatnych. Właściciele tego typu terenów do 27 października mają czas na złożenie uwag do dokumentu, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Na zlecenie Powiatu Otwockiego firma Taxus UL Sp. z o.o  (ul. Płomyka 58 w Warszawie) zrealizowała zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego”.

W lasach i na terenach leśnych położonych na obszarze gminy Wiązowna przeprowadzono taksację terenów lasów prywatnych. To czynności obejmujące m.in. opis terenu oraz pomiar i inwentaryzacje znajdującego się na nim drzewostanu. Podczas nich określa się m.in. strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, zasobność oraz przyrost drzewostanu. Obejmują one:

  • lasy i grunty wykazane w rejestrze gruntów jako leśne (użytek Ls);
  • grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz nieujęte w ewidencji gruntów i budynków jako użytki leśne o symbolu „Ls”;
  • grunty będące lasami, w myśl definicji lasu – art. 3 ustawy o lasach – a nieujęte w rejestrze gruntów jako las (Ls) – po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie oświadczenia.

Uproszczonym projektem planu urządzania lasów, zawierającym: opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej na danym terenie, objęte są działki leśne położone na terenie gminy Wiązowna (ujęte w ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku) oraz działki z przeznaczeniem leśnym w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których właścicielami są osoby fizyczne.

Teraz przez 60 dni – od 27 września do 26 listopada – projekt uproszczonego planu urządzania lasów wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59) w pok. 008 w pon. w godz. 8.00-18.00 oraz wt.-pt. w godz. 8.00-16.00.  Zastrzeżenia i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty wyłożenia, czyli do 27 października. Wnioski i zastrzeżenia rozpatrzy starosta, a następnie wyda decyzję w sprawie ich uznania lub nieuznania.

O szczególne zainteresowanie się sprawą prosimy właścicieli, których nieruchomości nie stanowiły wcześniej ewidencyjnych działek leśnych (np. R – grunty orne, Ł – łąki), a mogły zostać objęte sporządzanym uproszczonym planem urządzania lasów. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzania lasu będzie postawą naliczenia podatku leśnego.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Nieruchomości, pok. 008, tel. 22 512 58 27.

Data opublikowania strony: 21/10/2019