mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szukamy pracownika. Do Wydziału Inwestycji

Szukamy pracownika. Do Wydziału Inwestycji

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 20 grudnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych powierzonych zadań inwestycyjnych – wewnątrzwydziałowych;
 • sprawozdawczość wynikająca z pracy Wydziału Inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie min. średnie;
 • rok stażu pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: podstawa znajomość prawa budowlanego, cyklu inwestycyjnego oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • mile widziane wykształcenie techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych np. telefon, fax, skaner.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 • oświadczenie – (druk do pobrania):
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  3. o posiadaniu obywatelstwa,
  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach objętych naborem;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach  o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

w terminie do 20 grudnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 10/12/2021