Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

ZIT Regionalny. Szukamy partnerów do projektu edukacyjnego

Dzieci z ubrudzonymi farbami rękami

Ogłaszamy nabór partnerów do realizacji projektów w ramach Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Gmina Wiązowna na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektów, które będą złożone w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektów w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do 21 listopada (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Wiązowna, Olga Nowak Wydział Inwestycji, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub fax: 22 512 58 02, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.