bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (i nie tylko). Nowe pytania i odpowiedzi

Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW
Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW (Foto: UG Wiązowna)

Przedstawiciele GDDKiA na specjalnym spotkaniu w Urzędzie Gminy Wiązowna zapewnili, że jeszcze raz zastanowią się nad koncepcją trasy wschodniego odcinka obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Nie zmieni się natomiast korytarz drogowy wskazujący obszar, przez który powinna przebiegać planowana droga. Cały czas nie znamy jednak jej dokładnego położenia.

Sprawa budowy OAW od miesięcy wywołuje ogromne kontrowersje i rozpala emocje, dlatego w połowie kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” spotkali się z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA. Na spotkaniu w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna obecni byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, radni gminy Wiązowna, sympatycy stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” oraz były minister finansów Jerzy Kwieciński. Głównym tematem spotkania było przede wszystkim przedstawienie aktualnego stanu prac nad planami budowy dużej obwodnicy Warszawy (określanej mianem autostrady A50) oraz przekazanie przedstawicielowi GDDKiA uwag i wątpliwości dotyczących wytyczenia niekorzystnego dla nas wariantu planowanej trasy. Chodziło również o wskazanie rozwiązań dalszych prac projektowych, które w ocenie zarówno przedstawicieli Stowarzyszenia jak i zgromadzonych samorządowców znajdują akceptację lokalnych społeczności.

Jarosław Wąsowski zapewniał, że GDDKiA szczególną uwagę zwraca na odbiór społeczny planowanej inwestycji. Dotychczasowy silny sprzeciw lokalnych społeczności i samorządów wschodnich rejonów aglomeracji warszawskiej sprawił, że dalsze planowanie wschodniego odcinka OAW wymaga ze strony GDDKiA ponownego pochylenia się nad koncepcją trasy, pogłębienia dotychczasowych analiz, opartych często na danych, które częściowo uległy dezaktualizacji z powodów: rozwoju zabudowy, budowy nowych dróg tranzytowych czy wreszcie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej. Dlatego też dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji w przedmiocie wyboru korytarza drogowego po tej stronie Wisły.

Zgromadzeni domagali się odpowiedzi na pytanie, czy wobec zaistniałych zmian, zostanie opracowane nowe Studium Korytarzowe wschodniej części obwodnicy, które przecież stała się przyczyną wyznaczenia kontrowersyjnego korytarza drogowego. Jarosław Wąsowski dał do zrozumienia, że obecnie nie jest planowane opracowanie nowego studium, a co za tym idzie – droga będzie musiała zmieścić się w ramach obszaru zaproponowanego w dotychczasowym dokumencie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, zaznaczyli przy tym, że ich celem nie jest blokowanie inwestycji w ogóle, ale (o ile jest niezbędna) zaplanowanie jej w rozsądnej lokalizacji. Taką, w ocenie wielu zainteresowanych, jest poprowadzenie drogi po śladzie (tzn. z wykorzystaniem pasa drogowego) obecnej drogi krajowej DK50. W odpowiedzi usłyszeliśmy zapewnienia, że wprowadzone niedawno zmiany prawne (rozporządzenie dotyczące budowy dróg publicznych) stworzyły nowe możliwości projektowe i dzięki temu będzie można poważnie rozważyć takie rozwiązanie. Dostaliśmy zapewnienie, że taki wariant będzie przeanalizowany – warto zauważyć, że obecny przebieg drogi DK50 na znacznym odcinku wpisuje się w jeden z planowanych korytarzy ze Studium Korytarzowego.

Na liczne pytania o terminy, które wiążą GDDKiA przy pracach projektowych,  Jarosław Wąsowski nie wskazał konkretnych dat. Zaznaczył jednak, że rozwiązania wypracowane po zachodniej stronie obwodnicy mają zostać wykorzystane podczas planowania wschodnich odcinków. Biorąc pod uwagę założenia GDDKiA, że prace nad wyborem konkretnego przebiegu trasy w okolicach CPK (w ramach tzw. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) mają zostać zakończone w 2026 r., dopiero po tym okresie należy się spodziewać intensyfikacji prac projektowych w rejonie powiatów otwockiego i mińskiego.

Minister Uściński zapewnił, że będzie bacznie przyglądał się dalszym działaniom dotyczących planów OAW, dbając o właściwą jakość komunikacji, a jako poseł ziemi mazowieckiej, będzie również interweniował wspierając naszą inicjatywę.

W związku z tym, że spotkanie dotyczyło budowy dróg tranzytowych, Wójt Gminy Wiązowna zasygnalizował także wciąż nierozwiązany problem niewłaściwej ochrony akustycznej znacznych obszarów gminy, położonych wzdłuż wybudowanych dróg S17 i A2. Zaznaczył, że przekazano do GDDKiA wyniki pomiarów, wykonanych na zlecenie gminy, które wykazały przekroczenia norm hałasu, powodowanego przez nowe inwestycje drogowe. Jarosław Wąsowski wskazał, że obecnie trwają prace nad analizą porealizacyjną, a jej wyniki dadzą odpowiedź w kwestii dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. Z uwagi na zakres tematu, zostanie on szczegółowo omówiony na osobnym spotkaniu, które jest zaplanowane w połowie maja w siedzibie warszawskiego oddziału GDDKiA.

Budowa OAW. Podsumowanie działań

Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (Foto: GDDKiA)

Co w 2021 r. zrobiliśmy w sprawie planów budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na terenie naszej gminy? Jakie działania podęliśmy? Co w tej sprawie zrobili nasi mieszkańcy? O tym wszystkim rozmawiano na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, które odbyło się 13 kwietnia w Urzędzie Gminy Wiązowna.

W spotkaniu podsumowującym dotychczasowe działania, jakie podjęto w sprawie przeciwdziałania planom budowy OAW, wzięli udział m.in. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Rafał Musiałek oraz prezes Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” Łukasz Zieliński.

Rafał Musiałek, na podstawie zebranych materiałów i prowadzonej korespondencję z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawił zestawienie dotychczasowych działań urzędu. Szczególny nacisk w przygotowanych przez urząd pismach i analizach położono na niespójności, wady i uchybienia przygotowanego na zlecenie GDDKiA tzw. Studium Korytarzowego. To dokument strategiczny, stanowiący podstawę do wyznaczenia korytarza na terenie naszej gminy, w którym może przebiegać kolejna trasa szybkiego ruchu. Naczelnik WPP zauważył przy tym, że choć studium to nie jest aktem prawa, to jednak nie uwzględniono w nim wielu istotnych aspektów środowiskowych i przestrzennych.

Wójt Janusz Budny przedstawił wyniki licznych spotkań, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odbył z samorządowcami i politykami żywo zainteresowanymi kwestią ewentualnej budowy OAW. Ich celem było znalezienie partnerów do stworzenia wspólnej strategii działania, zbieżnej z interesami mieszkańców Gminy Wiązowna.

Z kolei Łukasz Zieliński, będący jednocześnie prezesem Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, zrelacjonował dotychczasowe działania oddolne, których motorem napędowym są sami mieszkańcy. Stowarzyszenie prowadziło zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną poprzez działania w terenie (banery, ulotki, ankiety) oraz w sieci i mediach (serwisy społecznościowe, spotkania online, wywiady w stacjach radiowych).

Przygotowano petycję, sprzeciwiającą się prowadzeniu inwestycji przez gminę, którą podpisało blisko 10 tysięcy osób. Przed siedzibą GDDKiA 8 października 2021 r. zorganizowano również pikietę, która nagłośniła sprawę w mediach. Prowadzono również rozmowy z przedstawicielami ministerstw, mogących mieć wpływ na dalsze losy inwestycji.

Niestety, pomimo zaangażowania wielu osób i zainteresowania problemem OAW znacznej części społeczności naszego powiatu, władze GDDKiA jak dotąd formalnie nie odstąpiły od dalszych prac projektowych. Pojawiły się jednak pierwsze sygnały decydentów o potrzebie ponownej analizy ewentualnego przebiegu wschodniej części pierścienia obwodnicy.

Wobec zorganizowanego, społecznego sprzeciwu władze samorządowe oraz Stowarzyszenie oczekują teraz na rzetelne odniesienie się GDDKiA do przedstawionych argumentów natury przede wszystkim społecznej i środowiskowej, a w dalszej kolejności na sformalizowanie jasnego stanowiska GDDKiA w tej sprawie. Od tego w głównej mierze zależy kierunek naszych dalszych działań.

Więcej informacji na temat działań Stowarzyszenia “Nie Tędy Droga” można znaleźć na stronie stowarzyszenia www.nietedydroga.pl lub na FB/stowarzyszenienietedydroga

Więcej informacji na temat działań Zespołu Konsultacyjnego ds. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz Gminy Wiązowna można znaleźć na naszej stronie pod linkiem: https://tuwiazowna.pl/obwodnica-aglomeracji-warszawskiej lub udziela ich Sławomir Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Stanowisko w sprawie OAW

Pomarańczowo-czerwono-niebieski znak w formie okręgów. Napis Dla harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Gmina Wiązowna jest członkiem Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" (Foto: sm.waw.pl)

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przedstawił swoje stanowisko w sprawie planów realizacji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), zaprezentowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Stowarzyszenie przeanalizowało streszczenie „Studium Korytarzowego”, na podstawie którego podejmowane mają być dalsze decyzje strategiczne. W stanowisku zwraca uwagę, „że proponowany przebieg oddziałuje na tereny planowanej lub istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz obszarów cennych przyrodniczo. Zaprezentowane przez GDDKiA wyniki analiz nie tłumaczą w sposób jednoznaczny i definitywny wyższości poszczególnych wariantów korytarzy drogowych nad innymi, a metodyka zastosowana przy wyborze optymalnego wariantu może budzić wątpliwości”.

Zdaniem Stowarzyszenia „ w sytuacji, gdy w konsekwencji budowy OAW, znaczącym przemianom ulegnie układ przestrzenny warszawskiego obszaru metropolitalnego, zakres analiz przedinwestycyjnych wydaje się zbyt mały”. „Metropolia Warszawa” wnosi o zaprezentowanie pełnej metodyki, przyjętych kryteriów oraz ich wag, w celu umożliwienia oceny wyników analiz.

Ja czytamy w stanowisku „Lokalizacja OAW zdeterminuje rozwój obszarów podwarszawskich, często nadając im zupełnie nowe funkcje, inne niż te dotychczas ustalone w wieloletnich programach rozwoju czy polityce przestrzennej poszczególnych jednostek samorządowych. Realizacja OAW może również w sposób znaczący wpłynąć na gminne projekty przewidziane do realizacji, ale i więzi społeczne, które pozwalały nam do tej pory wspólnie rozwiązywać wiele problemów”.

Stowarzyszenie uważa, że „mieszkańcy Obszaru Metropolitalnego Warszawy zasługują na zwiększenie transparentności działań oraz szczególną dbałość o merytoryczne planowanie inwestycji o tak znaczącej randze”. „Metropolia Warszawa” wnioskuje o prowadzenie przejrzystego i aktywnego procesu konsultacji z mieszkańcami terenów planowanego przebiegu obwodnicy. „Jednoznacznie uważamy, że w trakcie przygotowania inwestycji niezbędny jest szeroki dialog z jst oraz z organizacjami społecznymi terenów, na których miałaby przebiegać Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, co pozwoli na uwzględnienie w pracach nad jej ostatecznym przebiegiem wszystkich lokalnych uwarunkowań, w tym dotychczasowych ustaleń planistycznych poszczególnych gmin” – czytamy w stanowisku.

Pełna treść stanowiska dostępna jest na stronie Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” oraz pod tekstem.

“Nie tędy droga”. Szykujemy się do walki  

Stowarzyszenie "Nie tędy droga" powołali do życia mieszkańcy gminy Wiązowna
Stowarzyszenie "Nie tędy droga" powołali do życia mieszkańcy gminy Wiązowna (Foto: I. Trzaska)

Kontrowersyjne plany budowy nowej obwodnicy Warszawy i pomysł, aby poprowadzić jej trasę przez tereny gminy Wiązowna, wywołały natychmiastową reakcję mieszkańców. W ciągu zaledwie kilku dni zorganizowali się, stworzyli grupę na portalu społecznościowym i rozpoczęli działania zakrojone na szeroką skalę.

Tylko wspólna mobilizacja mieszkańców i urzędu może pomóc nam w walce z niekorzystną dla nas inwestycją, bo razem możemy więcej! O tym, jakie są plany działania, rozmawiamy z Sylwią Piwowar ze Stowarzyszenia “Nie tędy droga”.

W celu obrony przed planami budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej do życia powołaliście Stowarzyszenie „Nie tędy droga”. Jakie są jego główne cele i priorytety? 

Sylwia Piwowar: Cel jest jeden – powstrzymać budowę obwodnicy w proponowanym przez GDDKiA kształcie. Chcielibyśmy, aby stowarzyszenie było koordynatorem działań, a także przedstawicielem naszej społeczności – to może być przydatne na kolejnych etapach inwestycji. Preferowany wariant czerwony, w naszej opinii – ale także w opinii wielu mieszkańców – jest kompletnie nieprzemyślany. Odnosimy wrażenie, że jego szkic powstał bez uwzględniania istniejących już dróg. Jeżeli plany zostałyby wdrożone, przez gminę Wiązowna przechodziłyby dwie obwodnice – obwodnica Warszawy oraz OAW. Ciężko tu znaleźć logikę. Kiedy pod koniec stycznia GDDKiA przedstawiła swoje plany, natychmiast zdecydowaliśmy, że musimy zakasać rękawy i brać się do roboty. Nie możemy czekać na łut szczęścia. Musimy ochronić integralność naszej gminy, nie pozwolić na niszczenie i tak już topniejących w okolicy terenach zielonych. Trzeba pamiętać, że gmina Wiązowna to miejsce wypoczynku tysięcy osób, także tych z gmin ościennych i stolicy. Dodatkowo tak planowana inwestycja pozbawiłaby domów wielu mieszkańców. Nasza społeczność jest bardzo zżyta, wiele nas łączy i nie możemy dopuścić, aby to wszystko zostało zaprzepaszczone.  

Jakie kroki już podjęliście? Jakie kolejne działania macie – w najbliższych i tych dalszych – planach?  

SP: Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak wiele udało nam się zrobić w ciągu zaledwie dwóch tygodni. W trakcie finalizowania jest rejestracja Stowarzyszenia „Nie tędy droga”. Rozpoczęliśmy akcję informacyjną wśród naszych mieszkańców, gmin sąsiadujących i przyjaciół naszych terenów. Uważamy, że dostęp do informacji i sprawna komunikacja to podstawa. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy korzystają z portali społecznościowych. Dlatego też błyskawicznie przygotowane zostały ulotki, które trafiły do skrzynek. W wielu miejscach pojawiły się także plakaty informacyjne. Nawiązaliśmy współpracę z urzędem gminy i przedstawicielami samorządu. Powstał profil na FB. Jednocześnie uruchomiliśmy stronę internetową www.nietedydroga.pl, na której będzie można znaleźć istotne dokumenty, mapy, informacje o pracach i naszych inicjatywach. Ostatnio na FB powstał też fanpage stowarzyszenia. Trzeba tu koniecznie podkreślić, że dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców jest absolutnie nieocenione. Niespotykana jest energia, z jaką nasi sąsiedzi włączają się do wspólnych prac. Widząc determinację naszych mieszkańców, jesteśmy przekonani, że na efekty tych pomysłów nie trzeba będzie długo czekać.  

Czy zamierzacie podjąć współpracę z innym działaczami i organizacjami z gmin ościennych, które również nie są zachwycone pomysłem GDDKiA?  

SP: Zdecydowanie jesteśmy otwarci na wszelkie alianse. W ostatnich dniach staraliśmy się dotrzeć do przedstawicieli Otwocka, Karczewa, Dębego Wielkiego. Z tego powodu zmieniliśmy też nazwę naszego profilu na FB i rozszerzyliśmy ją, dołączając nowe miejscowości. Nie od dziś wiadomo, że w grupie leży siła. Mamy nadzieję, że współpraca z gminami, którym również zagraża budowa “wariantu czerwonego” będzie przebiegała na różnych platformach – samorządu lokalnego i mieszkańców. Jednym słowem – szukamy sprzymierzeńców. Jednocześnie docieramy do tych mieszkańców w Polsce, których dotknęły podobne projekty. Chcemy się dowiedzieć, jak wyglądał cały proces inwestycyjny, z jakimi problemami się mierzyli. Co było najtrudniejsze do pokonania. To dopiero początek drogi i warto się do niej rzetelnie przygotować.

Cały wywiad będzie dostępny w marcowym numerze “Powiązań”, do pobrania ze strony tuwiazowna.pl z zakładki: Gmina Wiązowna/Powiązania

Więcej na ten temat Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej można przeczytać w tekstach: Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Preferowane warianty niekorzystne dla gminy!, Projekt CPK i Prognoza oddziaływania na środowisko. Przeanalizowaliśmy dokumenty oraz Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje, można składać uwagi

O szczegółach inwestycji pisaliśmy w poprzednim numerze “Powiązań”. Numer można przeczytać w formie elektronicznej w serwisie tuwiazowna.pl w zakładce: Gmina Wiązowna/Powiązania. Aktualne informacje o inwestycji publikujemy na stronie głównej tuwiazowna.pl oraz w na profilu facebookowym Gminy Wiązowna.

Do Państwa dyspozycji są także nasi urzędnicy, którzy na bieżąco śledzą postęp projektu. Można się z nimi skontaktować pod nr tel. 22 512 58 16 lub pisząc na e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl