Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt budżetu na 2019 rok gotowy

Zapraszamy do zapoznania się z projektem budżetu na 2019 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych 15 listopada trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz do Rady Gminy. Teraz analizą budżetu zajmie się Komisja Budżetowa. Uchwalenie budżetu przez Radę Gminy planowane jest podczas grudniowej sesji.

Dochody szacunkowe są na poziomie 88.370.780,71 zł, a wydatki 98.389.269,81 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 30,2 mln zł. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 29,6 mln zł (planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa to niecałe 14 mln zł.). Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,9 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy 25.769.171,73 zł. Na spłatę zobowiązania za wykonane roboty budowlane zadania „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna” wydamy ponad 9 mln zł. Na Centrum Aktywności Lokalnej ponad 5 mln zł, na modernizację i budowę dróg blisko 4 mln zł a na targowisko Mój Rynek 2,4 mln zł. Na ścieżki rowerowe planujemy wydać 1,7 mln zł, na budowę świetlic i zagospodarowanie terenu 1,2 mln zł, na budowę wodociągów i kanalizacji 717 tys. zł, na E-usługi dla e-kultury 438 tys. zł oraz na E-Archiwum 206 tys. zł, a na oświetlenie uliczne 361 tys. zł. Planujemy przyznać na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie 300 tys. zł. Na pozostałe inwestycje przeznaczonych zostało 388 tys. zł.

Ponad 1,14 mln zł planujemy przekazać jako pomoc rzeczowa i finansowa Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy, jest komunikacja (ZTM, L, Warszawa+), na którą planujemy wydać o 261 tys. zł więcej niż w tym roku, tj. jest 2,8 mln zł. Wiąże się to z uruchomieniem nowej linii lokalnej „L” Michałówek Sulejówek oraz przystąpieniem do programu Warszawa+.

W przyszłym roku na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli wydamy prawie 1 mln zł. 2/3 tej kwoty mieszkańcy przeznaczyli na zadania inwestycyjne, a 1/3 na wydatki bieżące. Szczegółowy podział funduszu na poszczególne sołectwa znajduje się w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”.

Do 30 września mieszkańcy mogli składać wnioski do budżetu na 2019 rok. W sumie do Urzędu wpłynęło 188 wniosków. Wszystkie zostały gruntownie przeanalizowane i część z nich trafiła do projektu budżetu. Analizy dokonano pod kątem możliwości finansowych gminy, służenia jak największej liczbie mieszkańców oraz tego, czy pomysły mieszkańców mieszczą się w zakresie kompetencji samorządu. Po uchwaleniu budżetu wszyscy, którzy złożyli wniosek, zostaną poinformowani o tym, czy znalazł się on w budżecie, czy też nie. Poniżej prezentujemy projekt uchwały budżetowej.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Agnieszka Kowalska – Wydział Finansowy, pok. 102, tel. 22 512 58 40, e-mail: a.kowalska@wiazowna.pl

Zapraszamy na ostatnią sesję zwyczajną w tej kadencji

sesja sierpień

Zapraszamy na ostatnią zwyczajną sesję w tej kadencji, która odbędzie się 26 września (środa) w Urzędzie Gminy Wiązowna. Głównym tematem obrad będą zmiany budżetowe zapewniające między innymi sprawne działanie placówek oświatowych, dokończenie realizowanych inwestycji oraz zmiany wynikające z uchwał mieszkańców, dotyczące funduszu sołeckiego. Ponadto planujemy przeznaczyć 28.500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Otwocku, a dokładnie dla remontowanego Oddziału Internistycznego, oraz 5 tys. zł dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – również na zakup sprzętu medycznego. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.

Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 26 września o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji. Kolejna sesja, zaplanowana na 18 października, to sesja uroczysta kończąca kadencję 2014 – 2018 Rady Gminy Wiązowna, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji w sprawie pracy Rady Gminy Wiązowna udziela Paula Woźnica – pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. (ws. rady) 603 209 701, email: p.woznica@wiazowna.pl

Jednogłośnie przyjęte absolutorium!

Po raz kolejny absolutorium dla wójta Janusza Budnego podjęte jednogłośnie. To dowód na to, że nasi przedstawiciele – radni popierają prowadzoną politykę gospodarczą przez wójta i nie mają zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznego budżetu. To znaczy również, że nasze pieniądze wydawane są racjonalnie i efektywnie. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy rekordową kwotę w historii naszej gminy ponad 16 mln zł, a w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozpoczęliśmy modernizację budynków szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć się w nowoczesnych placówkach na jedną zmianę. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli, jednostkom organizacyjnym i pracownikom urzędu. To absolutorium jest również dla Państwa. Dzięki zgodzie i wspólnym działaniom możemy zmieniać naszą gminę – mówił wójt Janusz Budny.

W dalszej części sesji radni pochylili się nad zmianami budżetowymi, gdzie zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 100 tys. zł na realizację programu „Warszawa+”, czyli na dofinansowanie biletów miesięcznych dla mieszkańców. To bardzo duże udogodnienie, gdyż nawet 720 zł rocznie może zostać w naszych portfelach. Z dopłatami planujemy ruszyć już od września. Zwiększono środki na remonty i budowy dróg oraz wprowadzono nowe zadania „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce” na kwotę 5.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji oraz „Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku – wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi” na kwotę 69.000,00 zł (11.000,00 zł udział mieszkańców). Przyznano również fundusze na zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna.

Radni wyrazili zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Wiązownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz na wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Zdecydowano o przystąpieniu Gminy Wiązowna do spółek wodnych: Zakręt, Wiązowna Kościelna, Centrum i Południe, co umożliwi pełniejszy udział i specjalistyczne doradztwo w pracach spółek. Członkostwa w pozostałych spółkach wodnych z terenu gminy, to jest: Izabela – Michałówek, Majdan, Góraszka i Wiązowna Północna, zostały już ustalone w latach ubiegłych.

Ważną pozycją było przyjęcie „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025”, która określa działania w celu poprawy zdrowia mieszkańców oraz pozwoli starać się o środki zewnętrzne na te działania. To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

LVI Sesja Rady Gminy

Program “Finansoaktywni” dla szkół. Poznaj budżet i zgłoś pracę konkursową

Finansowoaktywni

Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki to temat tegorocznej edycji programu edukacyjnego, który ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od rodzinnego po budżet państwa – oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszej okolicy.

To już czwarta edycja programu Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”. Trzy poprzednie odsłony projektu (2015 – Misja: Podatki, 2016 – Misja: Budżet, 2017 – Misja: Uczciwie płacę podatki) udowodniły, że uczniowie chętnie angażują się w tego typu projekty oraz są zainteresowani tematyką finansów. W ciągu 3 lat program dotarł do blisko 1,5 tys. szkół, czyli do co piątego gimnazjum w Polsce. Ponadto kilkuset nauczycieli pobrało materiały ze strony internetowej projektu. W tym roku program kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (7 klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nastolatkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jaki wpływ na ich codziennie życie ma planowanie budżetu. Choć nie jest to zadanie łatwe i w dużym stopniu zależy od posiadanych środków, to jednak zarządzanie budżetem w sposób świadomy w efekcie się opłaca. Chcemy też pokazać, że młodzież może dysponować nie tylko swoim własnym budżetem, ale też brać czynny i bezpośredni udział w rozwoju swojej okolicy, poprzez zgłaszanie pomysłów na inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego – zachęca do udziału w programie dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Łukasz Świerżewski.

Jak dołączyć do programu?
Nauczyciele szkół z całej Polski mogą się do niego zgłaszać. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej programu (link otwiera okno w innym serwisie). Na adres szkoły dotrze pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych opracowanych przez grono specjalistów Ministerstwa Finansów we współpracy z metodykiem. Dostępnych jest 510 zestawów, jednak w razie wyczerpania zapasów można pobierać materiały w wersji elektronicznej ze strony www. Zestaw zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, teczkę na materiały, 1 plakat edukacyjny, 4 zestawy 20 kart do gry edukacyjnej, długopisy z logo programu oraz płytę CD z prezentacją PowerPoint i animowanym filmem edukacyjnym.

Konkurs krok po kroku
W I etapie nauczyciel przeprowadza lekcję w oparciu o materiały z zestawu. Następnie uczniowie w maksymalnie trzyosobowych zespołach opracowują projekt inwestycji w ich otoczeniu o wartości do 100 tys. zł. i promują go w szkole. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza konkursowego na stronie programu: www.finansoaktywni.pl. W II etapie Komisja Konkursowa wybiera 10 najlepszych projektów zgłoszonych ze szkół z całej Polski. Zwycięzcy przyjeżdżają do Warszawy, gdzie 14 czerwca odbędzie się uroczysty finał, podczas którego zaprezentują swoje prace oraz otrzymają nagrody rzeczowe, a także spotkają się z Youtuberem Kamilem „Kaluchem” Kalińskim. W programie wycieczki jest też zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP.

Dołącz do Finansoaktywnych! Aby dowiedzieć się więcej o projekcie oraz zapoznać z materiałami edukacyjnymi wystarczy odwiedzić stronę www.finansoaktywni.pl (link otwiera okno w nowym serwisie).

Największy budżet inwestycyjny w historii Gminy Wiązowna

Ponad 25 mln zł – tyle wydamy na inwestycje, a więc infrastrukturalny rozwój naszej gminy w tym roku. To historyczny rekord! Dziś budżet inwestycyjny jest o 40% wyższy niż na początku tej kadencji samorządu. To pozwoli przeprowadzić wiele wyczekiwanych od lat inwestycji. Nasze potrzeby wciąż są ogromne, ale przy rozsądnym gospodarowaniu takim budżetem w tym roku zrealizujemy wiele z nich.

Jeśli nie rosną dochody gminy, trudno zwiększać budżet na inwestycje. Bo tak jak w każdym gospodarstwie domowym, inwestować możemy tylko to, co nam pozostanie po opłaceniu wszystkich rachunków i zobowiązań, tak w przypadku gminy na modernizację infrastruktury możemy przeznaczyć pieniądze, które pozostaną po zabezpieczeniu wszystkich innych stałych wydatków. Dochody naszej gminy jednak systematycznie rosną. W 2018 roku zwiększą się o kolejne 6,7 mln zł. W 2017 roku wynosiły one bowiem ponad 78 mln zł, a w tym roku wyniosą, według prognozy, ponad 85 mln zł.

Skąd ten wzrost?

Dochody gminy to oprócz subwencji z budżetu państwa przeznaczonych na konkretne cele (np. oświatę), także wpływy z podatków PIT (od osób prywatnych) i CIT od przedsiębiorstw. Nasza gmina jest coraz bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy ok. 9400 mieszkańców. Dziś jest nas już prawie 12 tys. Każdy, kto ma jakieś dochody, jest zameldowany w naszej gminie albo chociaż zgłosił do urzędu skarbowego, że chce się tu rozliczać, przekazuje część swoich podatków do gminnej kasy. Od trzech lat na terenie gminy ustawiamy tablice, które informują, jakie inwestycje przeprowadzane są w danej okolicy i ile mieszkańcy z własnych podatków za nie zapłacili – mówi wójt Janusz Budny. – To działa, bo z roku na rok rosną wpływy z podatku PIT. Nasi mieszkańcy chętniej się u nas meldują. W zeszłym roku wpływy z PIT-u wynosiły ponad 21,6 mln zł. W tym roku wyniosą ponad 24,4 mln zł. To wzrost o ponad 2,7 mln zł. A dla mnie to dowód na to, że dobra komunikacja z mieszkańcami po prostu wszystkim się opłaca. Te pieniądze pozwolą na ogromne dofinansowanie remontów dróg powiatowych (1,7 mln zł) i na remont budynku po dawnym GS w centrum Wiązowny, gdzie powstanie Gminne Centrum Kultury. Choćby na przykładzie tych dwóch inwestycji widać, że naprawdę warto płacić podatki w miejscu zamieszkania.

W tym roku najwięcej pieniędzy wydamy na budowę ścieżki rowerowej. Pochłoną one ponad 6,8 mln zł. To ogromne pieniądze, ale w większości (5 mln) pochodzą one z zewnętrznej dotacji. Nasi urzędnicy systematycznie szkolą się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że to ostatnie lata, kiedy na projekty infrastrukturalne możemy dostać tak duże dofinansowanie. Dziś Unia Europejska najchętniej dofinansowuje projekty, które łączą wiele samorządów. Dają korzyści mieszkańcom sąsiadujących gmin. Przykładem takiego projektu jest właśnie budowa ścieżki rowerowej od Halinowa do Józefowa.

Na wykresie pokazujemy, jak zmieniał się budżet inwestycyjny naszej gminy od 2012 roku.

Wykres wydatki inwestcyjne

Zaplanuj przyszłoroczny budżet razem z nami

Przystępujemy do tworzenia przyszłorocznego budżetu. Jak w latach ubiegłych, zapraszamy do zgłaszania wniosków na realizację zadań gminnych. W poprzednich latach otrzymaliśmy ponad 400 propozycji. Realizacja wszystkich była niemożliwa, ale dzięki współpracy mieszkańców, radnych i urzędników zrealizowaliśmy sporo. Spotkajcie się ze swoimi sąsiadami, porozmawiajcie, wspólnie zastanówcie się, co w okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Formularz z opisem propozycji należy dostarczyć do urzędu do 30 września. Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy.  Na wszystkie wnioski odpowiemy po uchwaleniu budżetu przez radę gminy.

Informacji udziela Joanna Iwańska z Wydziału Spraw Społecznych
pok. 202
tel. 22 512 58 01
email: j.iwanska@@wiazona.pl

28 sierpnia: zebranie w Boryszewie

W niedzielę 28 sierpnia o godz. 17.00 w świetlicy (Boryszew 3A) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Boryszewa będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 15 039,46 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

13 sierpnia: zebranie w Bolesławowie

W sobotę 13 sierpnia o godz. 19.00 w domu Sołtysa odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Bolesławowa będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 10 736,94 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto w urzędzie sprawdzić, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowaną inwestycję. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

21 sierpnia: zebranie w Góraszce

W niedzielę 21 sierpnia o godz. 18.00 w świetlicy (Góraszka, ul. Mickiewicza 36A) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Góraszki będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 25 466,31 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

27 sierpnia: zebranie mieszkańców Glinianki I

W sobotę 287 sierpnia o godz. 19.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance (ul. Napoleońska 48) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy sołectwa Glinianka I będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 38 761,50 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej