Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 13 lipca w Urzędzie Gminy Wiązowna. Radni będą głosowali nad 3 projektami uchwał. W uchwałach budżetowych najważniejsze zmiany to wprowadzenie nowych zadań: „Wykonanie ogrodzenia od strony Świdra przy budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance” (56 tys. zł.) oraz „Zakup samochodu do transportu posiłków dla jednostek oświatowych” (55 tys. zł). Zwiększone zostaną również środki na przygotowanie placówek oświatowych do sprawnego funkcjonowania od nowego roku szkolnego.

W konkursie ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018, moduł I – utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzyskaliśmy wsparcie na utworzenie Klubu Seniora „Nad Świdrem” w wysokości 149.600 zł przy całkowitej wartości wniosku 187 tys. zł. Dzięki temu zostanie dobudowana oranżeria do Domu Kultury „Nad Świdrem”, która będzie pełniła funkcję sali klubowej. Stąd wynikła konieczność wprowadzenia do budżetu tej kwoty. Po zakończeniu zadania środki wsparcia zostaną zwrócone gminie.

Kolejna uchwała, którą zajmą się Radni dotyczy zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna (sołectw i osiedli) w zakresie uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 13 lipca o godz. 16.30 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Zapraszamy na czerwcową sesję Rady Gminy

Przed przerwą wakacyjną radni będą zajmować się 12 uchwałami. Najważniejsza z nich to uchwała budżetowa, w której planuje dokonać się zmian wynikających z dynamicznej koniunktury na rynku oraz zmianami zakresu wykonywanych prac. Ponadto planuje się wprowadzić nowe zadania:

  • „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci Kanalizacyjnej Zagórze – Majdan” w związku z koniecznością budowy kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Zagórzu (142 tys. zł);
  • „Bezpieczna „Przystań” realizowane z udziałem środków UE, które zakłada powstanie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance, klubu młodzieżowego, rozszerzenie oferty działających już świetlic w Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie, uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz wsparcie rodziców tych dzieci. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020 (1.391.6886,20 zł);
  • „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” na lata 2018 – 2020 (39,5 tys. zł) oraz zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiającymi oraz ich rodzin” na lata 2018-2019 (8 tys. zł);
  • „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” na lata 2019 – 2021 (224.444 zł). Zabezpieczenie wkładu własnego z planowanej dotacji z RPO WM na digitalizację archiwów gminnych.
  • Budowa świetlicy wiejskiej w Radiówku w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich” na lata 2019-2021 (480 tys. zł).

Radni będą głosować również nad wyrażeniem zgody na nabycie działki pod świetlicę w Gliniance i nabyciem udziałów w drodze na Osiedlu Kwiatowym w Wiązownie oraz przejęciem w zarząd od powiatu drogi 2702W, na odcinku ul. Asfaltowej i Szkolnej w Zakręcie oraz ul. Postępu w Izabeli, na którym planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego.

To tylko niektóre z uchwał. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 26 czerwca o godz. 17.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.