bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

E-usługi w Wiązownie. Złóż ofertę

Gmina Wiązowna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz świadczenie usług wsparcia technicznego dwóch Serwisów WWW www.pawilonkultury.pl oraz www.wiazownapolmaraton.pl dla Pawilonu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie w ramach realizacji projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna”.

Wydatek na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z zastosowaniem Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna w sprawie Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł oraz w oparciu o postępowanie uregulowane Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Termin i sposób składania ofert:

  1. Oferty należy  składać do dnia 14 lipca 2023r. do godz. 15:00;
  2. Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,
  3. lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Wiązowna – decyduje data wpływu do siedziby urzędu, lub
  4. pocztą elektroniczną na adres e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

W załączeniu:

  1. Formularz oferty,
  2. Opis przedmiotu zamówienia,
  3. Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego,
  4. Wzór umowy,
  5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  6. Oświadczenie o braku powiązań.

Przedmiot zapytania współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Projekt współfinansowany Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach realizacji projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna”.