bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, prąd i gaz. Wyłożenie do wglądu

Sechemat sieci energetecznej na terenie gmSchemat sieci energetycznej na terenie gminy Wiązownany Wiązowna
Schemat sieci energetycznej na terenie gminy Wiązowna

Prezentujemy projekt dokumentu, który dotyka zagadnień związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszaru naszej gminy. Projekt założeń sporządza się dla obszaru całej gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata.

Jednym z zadań gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, jest planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Działania naszej gminy w tym zakresie skupione są głównie na tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, w tym sieci, którymi zarządzają. Dzięki zwiększaniu się powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zawartych w nim regulacjom, przedsiębiorstwa energetyczne mają możliwość realizacji sieci gazowej czy elektroenergetycznej. Natomiast w miejscach, gdzie nie ma jeszcze obowiązujących planów miejscowych, inwestycje takie mogą być realizowane na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034 został sporządzony zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo energetyczne. Uwzględnia on plany rozwojowe przedsiębiorstw zajmujących się dostawami podstawowych mediów (np. Polska Spółka Gazownictwa, PGE Dystrybucja). Prezentowany projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dokument zostaje wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 czerwca do dnia 21 czerwca 2020 r. Treść projektu dostępna jest poniżej. W okresie wyłożenia z dokumentem można się zapoznać również w Biurze Obsługi Mieszkańców – Urząd Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Uwagi do projektu dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2020 r.:

  1. na piśmie na adres: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna (osobiście lub pocztą),
  2. w formie elektronicznej na adres: urzad@wiazowna.pl w tytule, wpisując „Uwaga do projektu założeń do planu zaopatrzenia”.

Więcej informacji udziela: Joanna Sarnowska, podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl.