bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Piłka nożna biało-czarna na zielonej trawie. W tle bramka
W Boryszewie powstało kolejne boisko. gdzie dzieci i młodzież będą mogły grać m.in. w piłkę nożną (Foto: pixabay.com)

Komisja konkursowa 20 lutego rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego.

W czasie trwania otwartego konkursu ofert (ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna nr 16.997.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.) na realizację zadania publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne.

Zadanie “Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział tych drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2024 r.”, w tym w rozgrywkach rundy wiosennej A klasy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej,  będzie realizowane przez Klub Sportowy Glinianka.

Więcej informacji na temat wyników konkursu udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Organizacja zawodów pn. „VI Puchar Orła”. Konkurs ofert

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Zakres zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Organizacja zawodów pn. „VI Puchar Orła”.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 8 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Poniżej link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert.

https://wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

https://bip.wiazowna.pl/api/files/79579

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

NGO. Otwarty konkurs ofert

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Konkurs ogłoszono w zakresie turystyki i krajoznawstwa na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie nowych oraz konserwacja i naprawa istniejących drogowskazów na szlakach turystycznych, znajdujących się na terenie Gminy Wiązowna”.

Oferty należy złożyć do 19 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Nabór na członków komisji konkursowej. Zgłoszenia do 17 grudnia

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Ogłaszamy nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 grudnia.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 roku;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 roku;
 3. profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 17 grudnia 2020 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 15 grudnia

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Termin składania ofert mija 15 grudnia.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 roku. Na powierzenie lub wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 218 000 zł;
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 roku. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 20 000 zł;
 3. profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 35 000 zł.

Organizacje i inne podmioty zainteresowane udziałem w konkursie rejestrują się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzą swoje Profile Organizacji. Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.

Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) lub
 2. przesyłać ofertę pocztą na wyżej wymieniony adres (decyduje data wpływu do Urzędu) lub
 3. przesyłać ofertę za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie. Opis koperty, w której umieszczono ofertę, powinien zawierać:

 1. nazwę oferenta;
 2. napis: „Oferta konkursowa”;
 3. zakres: (przepisujemy z tytułu załącznika);
 4. rodzaj zadania: określony w § 1 załącznika.

Oferty należy złożyć do 15 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Pieniądze dla ngo

Zarządzeniem Nr 156.708.2018 z dnia 16.11.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie “Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Zadanie Nr 1. Organizacja kolejnych edycji imprezy biegowej pn. „Półmaraton Wiązowski” w latach 2019-2022.

Zadanie Nr 2. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie zapasów, grapplingu i brazylijskiego jiu-jitsu dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach w latach 2019-2022.

Zadanie Nr 3. Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna w 2019 roku.

Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach:

Na wsparcie Zadania Nr 1 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 60.000,00 zł, w roku 2019, kwotę 100.000,00 zł w roku 2020 oraz po 80.000,00 w latach 2021-2022. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2018 r. wyniosły 60.000,00 zł, a w 2017 r. – 50.000,00 zł.

Na wsparcie Zadania Nr 2 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 40.000,00 zł, na każdy rok realizacji w latach 2019 – 2022. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2017 r. i 2018 r. wyniosły po 10.000,00 zł.

Na powierzenie Zadania Nr 3 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 20.000,00 zł. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2018 r. wyniosły 19.000,00 zł, a w 2017 r. 18.000,00 zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2018 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.