mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór na członków komisji konkursowej. Zgłoszenia do 17 grudnia

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Ogłaszamy nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 grudnia.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 roku;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 roku;
 3. profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 17 grudnia 2020 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 15 grudnia

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Termin składania ofert mija 15 grudnia.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 roku. Na powierzenie lub wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 218 000 zł;
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 roku. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 20 000 zł;
 3. profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 35 000 zł.

Organizacje i inne podmioty zainteresowane udziałem w konkursie rejestrują się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzą swoje Profile Organizacji. Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.

Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) lub
 2. przesyłać ofertę pocztą na wyżej wymieniony adres (decyduje data wpływu do Urzędu) lub
 3. przesyłać ofertę za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie. Opis koperty, w której umieszczono ofertę, powinien zawierać:

 1. nazwę oferenta;
 2. napis: „Oferta konkursowa”;
 3. zakres: (przepisujemy z tytułu załącznika);
 4. rodzaj zadania: określony w § 1 załącznika.

Oferty należy złożyć do 15 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Pieniądze dla ngo

Zarządzeniem Nr 156.708.2018 z dnia 16.11.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie “Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Zadanie Nr 1. Organizacja kolejnych edycji imprezy biegowej pn. „Półmaraton Wiązowski” w latach 2019-2022.

Zadanie Nr 2. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie zapasów, grapplingu i brazylijskiego jiu-jitsu dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach w latach 2019-2022.

Zadanie Nr 3. Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna w 2019 roku.

Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach:

Na wsparcie Zadania Nr 1 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 60.000,00 zł, w roku 2019, kwotę 100.000,00 zł w roku 2020 oraz po 80.000,00 w latach 2021-2022. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2018 r. wyniosły 60.000,00 zł, a w 2017 r. – 50.000,00 zł.

Na wsparcie Zadania Nr 2 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 40.000,00 zł, na każdy rok realizacji w latach 2019 – 2022. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2017 r. i 2018 r. wyniosły po 10.000,00 zł.

Na powierzenie Zadania Nr 3 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 20.000,00 zł. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2018 r. wyniosły 19.000,00 zł, a w 2017 r. 18.000,00 zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2018 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem Nr 89.641.2018 z dnia 05.07.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie “Ochrony i promocji zdrowia”.

Kwota przeznaczona za realizację zadań publicznych w tym zakresie to 10.000,00 złotych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2018 r. Przy konkursach ofert na zadania na 2018 r. każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Otwarty konkurs ofert

Zarządzeniem Nr 39.591.2018 z dnia 19.03.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie “Upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zadanie: Organizacja imprezy plenerowej pn. „Zrzutowisko Pierzyna”.

Kwota przeznaczona na powyższe zadanie wynosi 19.000,00 złotych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.04.2018 r. Przy konkursach ofert na zadania na 2018 r. każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Otwarty konkurs ofert

Zgodnie z “Programem współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” oraz “Wieloletnim programem współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2022”, Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie:

“Ochrona i promocja zdrowia”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z warunkami konkursu i składania ofert na realizację zadań w w/w zakresie.

Szczegółowych informacji udziela Pan Michał Białek Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: m.bialek@wiazowna.pl.