bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konsultacje programu ochrony środowiska przed hałasem. Złóż wniosek!

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Marszałek Województwa Mazowieckiego opracowuje program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Ruszyły konsultacje społeczne – do 2 maja można składać uwagi i wnioski. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Program ochrony środowiska przed hałasem to dokument strategiczny, który stanowi element długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Jego celem jest określenie działań ograniczających poziom hałasu w środowisku, a tym samym poprawa klimatu akustycznego i jakości życia mieszkańców województwa poprzez ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z hałasem. Z projektem programu można zapoznać się tutaj: https://www.dialog.mazovia.pl/

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej: pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie marszałek zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w formie on-line. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Link do rejestracji: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95.

Odbyło się już 28 marca otwarte, wstępne spotkanie konsultacyjne dotyczące tego dokumentu. Podczas spotkania odnieśliśmy się do problematyki ochrony przed hałasem powodowanym przez istniejące na terenie naszej gminy drogi szybkiego ruchu (S7, A2). W odpowiedzi na nasze pytania uzyskaliśmy informacje, że dokument ten będzie dotyczył w szczególności przyszłych inwestycji – które zaczną powstawać, gdy program ochrony środowiska zostanie przyjęty.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego: Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl