Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (i nie tylko). Nowe pytania i odpowiedzi

Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW
Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW (Foto: UG Wiązowna)

Przedstawiciele GDDKiA na specjalnym spotkaniu w Urzędzie Gminy Wiązowna zapewnili, że jeszcze raz zastanowią się nad koncepcją trasy wschodniego odcinka obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Nie zmieni się natomiast korytarz drogowy wskazujący obszar, przez który powinna przebiegać planowana droga. Cały czas nie znamy jednak jej dokładnego położenia.

Sprawa budowy OAW od miesięcy wywołuje ogromne kontrowersje i rozpala emocje, dlatego w połowie kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” spotkali się z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA. Na spotkaniu w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna obecni byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, radni gminy Wiązowna, sympatycy stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” oraz były minister finansów Jerzy Kwieciński. Głównym tematem spotkania było przede wszystkim przedstawienie aktualnego stanu prac nad planami budowy dużej obwodnicy Warszawy (określanej mianem autostrady A50) oraz przekazanie przedstawicielowi GDDKiA uwag i wątpliwości dotyczących wytyczenia niekorzystnego dla nas wariantu planowanej trasy. Chodziło również o wskazanie rozwiązań dalszych prac projektowych, które w ocenie zarówno przedstawicieli Stowarzyszenia jak i zgromadzonych samorządowców znajdują akceptację lokalnych społeczności.

Jarosław Wąsowski zapewniał, że GDDKiA szczególną uwagę zwraca na odbiór społeczny planowanej inwestycji. Dotychczasowy silny sprzeciw lokalnych społeczności i samorządów wschodnich rejonów aglomeracji warszawskiej sprawił, że dalsze planowanie wschodniego odcinka OAW wymaga ze strony GDDKiA ponownego pochylenia się nad koncepcją trasy, pogłębienia dotychczasowych analiz, opartych często na danych, które częściowo uległy dezaktualizacji z powodów: rozwoju zabudowy, budowy nowych dróg tranzytowych czy wreszcie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej. Dlatego też dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji w przedmiocie wyboru korytarza drogowego po tej stronie Wisły.

Zgromadzeni domagali się odpowiedzi na pytanie, czy wobec zaistniałych zmian, zostanie opracowane nowe Studium Korytarzowe wschodniej części obwodnicy, które przecież stała się przyczyną wyznaczenia kontrowersyjnego korytarza drogowego. Jarosław Wąsowski dał do zrozumienia, że obecnie nie jest planowane opracowanie nowego studium, a co za tym idzie – droga będzie musiała zmieścić się w ramach obszaru zaproponowanego w dotychczasowym dokumencie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, zaznaczyli przy tym, że ich celem nie jest blokowanie inwestycji w ogóle, ale (o ile jest niezbędna) zaplanowanie jej w rozsądnej lokalizacji. Taką, w ocenie wielu zainteresowanych, jest poprowadzenie drogi po śladzie (tzn. z wykorzystaniem pasa drogowego) obecnej drogi krajowej DK50. W odpowiedzi usłyszeliśmy zapewnienia, że wprowadzone niedawno zmiany prawne (rozporządzenie dotyczące budowy dróg publicznych) stworzyły nowe możliwości projektowe i dzięki temu będzie można poważnie rozważyć takie rozwiązanie. Dostaliśmy zapewnienie, że taki wariant będzie przeanalizowany – warto zauważyć, że obecny przebieg drogi DK50 na znacznym odcinku wpisuje się w jeden z planowanych korytarzy ze Studium Korytarzowego.

Na liczne pytania o terminy, które wiążą GDDKiA przy pracach projektowych,  Jarosław Wąsowski nie wskazał konkretnych dat. Zaznaczył jednak, że rozwiązania wypracowane po zachodniej stronie obwodnicy mają zostać wykorzystane podczas planowania wschodnich odcinków. Biorąc pod uwagę założenia GDDKiA, że prace nad wyborem konkretnego przebiegu trasy w okolicach CPK (w ramach tzw. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) mają zostać zakończone w 2026 r., dopiero po tym okresie należy się spodziewać intensyfikacji prac projektowych w rejonie powiatów otwockiego i mińskiego.

Minister Uściński zapewnił, że będzie bacznie przyglądał się dalszym działaniom dotyczących planów OAW, dbając o właściwą jakość komunikacji, a jako poseł ziemi mazowieckiej, będzie również interweniował wspierając naszą inicjatywę.

W związku z tym, że spotkanie dotyczyło budowy dróg tranzytowych, Wójt Gminy Wiązowna zasygnalizował także wciąż nierozwiązany problem niewłaściwej ochrony akustycznej znacznych obszarów gminy, położonych wzdłuż wybudowanych dróg S17 i A2. Zaznaczył, że przekazano do GDDKiA wyniki pomiarów, wykonanych na zlecenie gminy, które wykazały przekroczenia norm hałasu, powodowanego przez nowe inwestycje drogowe. Jarosław Wąsowski wskazał, że obecnie trwają prace nad analizą porealizacyjną, a jej wyniki dadzą odpowiedź w kwestii dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. Z uwagi na zakres tematu, zostanie on szczegółowo omówiony na osobnym spotkaniu, które jest zaplanowane w połowie maja w siedzibie warszawskiego oddziału GDDKiA.

Budowa OAW. Podsumowanie działań

Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (Foto: GDDKiA)

Co w 2021 r. zrobiliśmy w sprawie planów budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na terenie naszej gminy? Jakie działania podęliśmy? Co w tej sprawie zrobili nasi mieszkańcy? O tym wszystkim rozmawiano na spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, które odbyło się 13 kwietnia w Urzędzie Gminy Wiązowna.

W spotkaniu podsumowującym dotychczasowe działania, jakie podjęto w sprawie przeciwdziałania planom budowy OAW, wzięli udział m.in. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Rafał Musiałek oraz prezes Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” Łukasz Zieliński.

Rafał Musiałek, na podstawie zebranych materiałów i prowadzonej korespondencję z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawił zestawienie dotychczasowych działań urzędu. Szczególny nacisk w przygotowanych przez urząd pismach i analizach położono na niespójności, wady i uchybienia przygotowanego na zlecenie GDDKiA tzw. Studium Korytarzowego. To dokument strategiczny, stanowiący podstawę do wyznaczenia korytarza na terenie naszej gminy, w którym może przebiegać kolejna trasa szybkiego ruchu. Naczelnik WPP zauważył przy tym, że choć studium to nie jest aktem prawa, to jednak nie uwzględniono w nim wielu istotnych aspektów środowiskowych i przestrzennych.

Wójt Janusz Budny przedstawił wyniki licznych spotkań, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odbył z samorządowcami i politykami żywo zainteresowanymi kwestią ewentualnej budowy OAW. Ich celem było znalezienie partnerów do stworzenia wspólnej strategii działania, zbieżnej z interesami mieszkańców Gminy Wiązowna.

Z kolei Łukasz Zieliński, będący jednocześnie prezesem Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, zrelacjonował dotychczasowe działania oddolne, których motorem napędowym są sami mieszkańcy. Stowarzyszenie prowadziło zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną poprzez działania w terenie (banery, ulotki, ankiety) oraz w sieci i mediach (serwisy społecznościowe, spotkania online, wywiady w stacjach radiowych).

Przygotowano petycję, sprzeciwiającą się prowadzeniu inwestycji przez gminę, którą podpisało blisko 10 tysięcy osób. Przed siedzibą GDDKiA 8 października 2021 r. zorganizowano również pikietę, która nagłośniła sprawę w mediach. Prowadzono również rozmowy z przedstawicielami ministerstw, mogących mieć wpływ na dalsze losy inwestycji.

Niestety, pomimo zaangażowania wielu osób i zainteresowania problemem OAW znacznej części społeczności naszego powiatu, władze GDDKiA jak dotąd formalnie nie odstąpiły od dalszych prac projektowych. Pojawiły się jednak pierwsze sygnały decydentów o potrzebie ponownej analizy ewentualnego przebiegu wschodniej części pierścienia obwodnicy.

Wobec zorganizowanego, społecznego sprzeciwu władze samorządowe oraz Stowarzyszenie oczekują teraz na rzetelne odniesienie się GDDKiA do przedstawionych argumentów natury przede wszystkim społecznej i środowiskowej, a w dalszej kolejności na sformalizowanie jasnego stanowiska GDDKiA w tej sprawie. Od tego w głównej mierze zależy kierunek naszych dalszych działań.

Więcej informacji na temat działań Stowarzyszenia “Nie Tędy Droga” można znaleźć na stronie stowarzyszenia www.nietedydroga.pl lub na FB/stowarzyszenienietedydroga

Więcej informacji na temat działań Zespołu Konsultacyjnego ds. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz Gminy Wiązowna można znaleźć na naszej stronie pod linkiem: https://tuwiazowna.pl/obwodnica-aglomeracji-warszawskiej lub udziela ich Sławomir Burbicki, Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

OAW w planie budowy dróg krajowych. Konsultacje

Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (Foto: GDDKiA)

Rozpoczęły się konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Znalazł się w nich zapis o konieczności budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tylko do 17 września można składać uwagi do Programu na specjalnym formularzu!

Każdy mieszkaniec naszej gminy powinien zapoznać się z konsultowanym Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wskazuje on m.in. na konieczność budowy OAW (czyli Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej), której część ze wstępnych wariantów prowadzi przez obszar naszej gminy.

Wprawdzie opracowanie to ma charakter ogólny i ma służyć jako dokument strategiczny, określający politykę budowy dróg krajowych na najbliższe lata, to jednak mocno niepokoi fakt, że w przypadku OAW odnosi się do precyzyjnych danych, np. długości trasy (263 km) i kosztów budowy (prawie 35 mld zł), co może w konsekwencji nakazywać wybór konkretnego wariantu przebiegu trasy. Niestety, tego, który przebiega przez naszą gminę.

Zachęcamy do lektury Programu i składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 17 września. Tryb prowadzenia konsultacji zawarty jest w obwieszczeniu (pod tekstem).

Co ważne, uwagi należy składać tylko na formularzu (do pobrania pod tekstem) przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury!

Uwagi można zgłaszać na dedykowanym formularzu:

 1. przesyłając go na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,
 2. przesyłając go tradycyjną drogą pocztową na adres: Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
 3. składając go osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (Kancelaria Główna) od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.00.

Uwagi przekazane w innej formie (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/infrastruktura

Więcej materiałów na temat przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez naszą gminę znajduje się na stronie: https://tuwiazowna.pl/Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej/

Informacji o działaniach naszego samorządu w zakresie OAW udziela Sławomir Burbicki – Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

“Nie” dla OAW przez naszą gminę. Podpisz petycję!

Na czarnym tle napis: podpisz petycję w sprawie OAW A50
Im więcej osób podpisze petycję, tym lepiej. Zachęcamy każdą zainteresowaną osobę do złożenia poparcia za pośrednictwem internetu (Foto: Stowarzyszenie "Nie Tędy Droga")

Stowarzyszenia “Nie Tędy Droga” i “Eko-Glinianka” przygotowały petycję w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez tereny gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock. Zachęcamy każdego, komu leży na sercu dobro naszej gminy, do złożenia pod nią swojego podpisu.

Stowarzyszenia złożyły już obszerną petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą sprzeciwu wobec forsowanego przebiegu autostrady A50 w ramach Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Teraz zbiera podpisy pod petycją obywatelską skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do GDDKiA.

W petycji domagają się:

 1. odstąpienia od wariantu czerwonego i zielonego korytarza OAW A50 na odcinku Most na Wiśle – Dębe Wielkie, a więc poprowadzenia korytarza drogowego poza gminą Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock;
 2. wyznaczenia korytarza OAW A50 w śladzie zbliżonym do drogi DK50 Most na Wiśle – Mińsk Mazowiecki, ze zmianą kategorii drogi z A na S na wymienionym odcinku.

Petycja obywatelska dostępna jest pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_a50_przez_gmine_wiazowna_debe_wielkie_otwock. Po podpisaniu petycji na podany adres e-mail przyjdzie prośba o potwierdzenie. Należy kliknąć w podany w wiadomości link.

Cała treść petycji znajduje się na stronie Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”.  

Budowa OAW. Nasi mieszkańcy są przeciw!

Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (Foto: GDDKiA)

W związku z planami GDDKiA umieszczenia na obszarze naszej gminy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy. Wyniki są jednoznaczne. Nie chcemy kolejne autostrady!

Badanie przygotowała firma Smartscope, specjalizująca się w badaniach marketingowych,  przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nie tędy droga” oraz Urzędem Gminy Wiązowna. Link do ankiety wysyłany był do Państwa za pomocą systemu SMS.

W badaniu wzięło udział 405 osób. Wyniki badania są jednoznaczne. 81% naszych mieszkańców jest przeciwnych powstaniu kolejnej autostrady na obszarze naszej gminy. Mieszkańcy głównie cenią sobie możliwość obcowania z przyrodą a plany GDDKiA dotyczą głownie terenu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Natury 2000 i rezerwatu przyrody Świder. Aż 95% mieszkańców wie już o planach GDDKIA. Pod tekstem zamieszczamy szczegółowe zestawienie wyników badania.

 

Grafika. Stosunek mieszkańców do przebiegu OAW przez Gminę Wiązowna

 

Przypominamy że z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w dniach 25-27 stycznia odbyły się spotkania informacyjne online z przedstawicielami podwarszawskich samorządów. P.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski zaprezentował wyniki Studium Korytarzowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Jako preferowany korytarz wskazano ten przebiegający przez tereny Gminy Wiązowna. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Preferowane warianty niekorzystne dla gminy!

Na stronie  GDDKiA znajda Państwo odnośnik do streszczenia studium korytarzowego, z którym również warto się zapoznać. To podstawowy dokument GDDKiA, który uzasadnia wskazanie korytarzy drogowych i wybór najkorzystniejszego (według GDDKiA) wariantu.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Ochrona akustyczna obwodnicy Warszawy. GDDKiA się tłumaczy

Ekrany akustyczne zamontowane przy drodze S17
Ekrany akustyczne zamontowane przy drodze S17 (Foto: UG Wiązowna)

Dyrektor warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosław Wąsowski 5 lutego skierował pismo do przedstawicieli samorządów Warszawy oraz Wiązowny, w którym przedstawił stanowisko GDDKiA w sprawie ochrony akustycznej nowo otwartego odcinka drogi ekspresowej S2 (od węzła Warszawa Wilanów od węzła Lubelska w Majdanie).

W piśmie czytamy m.in. o tym, że droga S2 była wyczekiwana przez mieszkańców stolicy oraz okolicznych gmin, jako niezbędny element Warszawskiego Węzła Drogowego, który znacznie skraca drogę oraz ułatwia połączenie z autostradą A2 i drogą ekspresową S17.

Przebieg trasy znany był praktycznie od dziesięcioleci i mieszkańcy byli na to przygotowani, dlatego nikt nie kwestionował potrzeby jej budowy. Korzystając z niej codziennie odczuwamy korzyści w poprawie komfortu połączeń drogowych z Warszawą. Luźniej i bezpieczniej jest też na innych drogach prowadzących do Warszawy. To niewątpliwie wielki atut i szansa na rozwój podwarszawskich miejscowości. Ale to tyko jedna strona medalu, ta błyszcząca, mieniąca się kolejnymi kilometrami dróg oddanych do użytku. Druga, matowa i ponura to hałas, z którym mieszkańcy i samorządy zostają same po tym, jak koparki i spychacze opuszczą plac budowy.

A przecież z pisma dyrektora GDDKiA wynika, że zagadnienia ochrony środowiska są jednym z kluczowych elementów procesu powstania i realizacji inwestycji. Jednym z elementów ochrony środowiska są również ekrany akustyczne. Dyrektor GDDKiA skrupulatnie wylicza kolejne etapy tworzenia dokumentacji projektowej, która musi uzyskać akceptacje właściwych organów ochrony środowiska. Konieczność budowy ekranów również wynika z przepisów prawa, a ich lokalizacja i wysokość są ściśle analizowane w kolejnych opracowaniach. Są opiniowane, uzgadniane, ponownie analizowane i opiniowane itd. itp…, wszystko w poszanowaniu prawa, a do tego transparentnie, gdzie każdy zainteresowany może składać wnioski i uwagi, które potem zostaną wnikliwie przeanalizowane.

Dlaczego zatem potem jest problem? Jak określono to w piśmie: “konieczność zastosowania elementów ochrony środowiska jest przy każdej inwestycji drogowej analizowana etapowo, równolegle do przygotowywanej dokumentacji projektowej”. Może właśnie dlatego, że na ogólnym etapie powstawania drogi szuka się dla niej przede wszystkim społecznej akceptacji, więc zamiar ochrony środowiska ma jak największy zakres. W szczegółach analizowane jest już to, co należy chronić bardziej, co można mniej, a czego w ogóle nie trzeba chronić. A kiedy do gry wkracza wykonawca i konkretny budżet do wykorzystania, przedstawia się przepisy prawa tak, żeby na koniec nikt nie mógł nic zarzucić, a odpowiedzialnością obarcza się organy ochrony środowiska, kompetentne przecież w tym zakresie. Przykładem niech będzie sprawa planowanych estakad drogi S2 w Mazowieckim Parku Krajobrazowym (1600 m i 400 m długości). Prezentowane w koncepcji programowej POW, jako kluczowy element przeciwdziałania skutkom budowy potężnej bariery przestrzennej, w wyjątkowo cennym przyrodniczo obszarze, ostatecznie nie zostały zrealizowane. Zastosowano inne rozwiązania, zapewne tańsze. Jak jest w rzeczywistości, wystarczy pójść na spacer np. w okolice Zagórza i sprawdzić.

Całe szczęście, że są jakieś przepisy prawa regulujące kwestie lokalizacji ekranów akustycznych. W przeciwnym razie GDDKiA prawdopodobnie nie widziałaby problemu i nie czuła potrzeby ochrony akustycznej terenów, które dana trasa przecina. W końcu celem nadrzędnym jest poprawa jakości połączeń komunikacyjnych, czyli paradoksalnie poprawa jakości życia mieszkańców. Poprawa jakości życia mieszkańców z trasą obok to już, według logiki GDDKiA, domena innych instytucji np. RDOŚ.

W swojej wypowiedzi GDDKiA kieruje uwagę na plany miejscowe, które jakoby były kluczowym elementem decydującym o zastosowaniu ochrony akustycznej. Owszem, kompetencją samorządów jest opracowywanie i uchwalanie planów miejscowych i w tym zakresie od kilku lat intensywnie działamy. Wiemy jednak, że specustawa drogowa pozwala drogowcom pomijać ustalenia planów miejscowych przy projektowaniu tras. Doświadczyliśmy tego przy okazji budowy S17 i A2, gdzie w konsekwencji ekrany usytuowano właściwie wyłącznie w oparciu o istniejącą zabudowę. Konkludując, to wysoki i długi ekran jest skutecznym środkiem ochrony przed hałasem, natomiast plan miejscowy służy głównie innym celom, niż zabezpieczenie akustyczne.

Pismo GDDKiA jest próbą wytłumaczenia zaistniałej sytuacji zapewne wobec licznych protestów, które coraz silniej i głośniej wybrzmiewają w prasie, na forach internetowych i wszędzie tam, gdzie możliwe jest wyrażanie własnych opinii. Okazuje się, że hałas z otwieranych odcinków dróg tranzytowych dociera już nie tylko do domów mieszkańców, ale również do gabinetów w siedzibie GDDKiA. Jako samorząd reprezentujący swoich mieszkańców nie chcemy jednak rozumieć treści przedstawionego pisma jako próby „umycia rąk” od uciążliwego tematu, ale realne zauważenie problemu i zmierzenie się z nim przede wszystkim przez instytucję, która jest odpowiedzialna za budowę tych dróg. Światełkiem w tunelu są ostatnie akapity pisma, w którym zapewniono nas o konieczności wykonania badań dotyczących skuteczności zabezpieczeń akustycznych w ramach analizy porealizacyjnej, ale również informacja, że GDDKiA może wydatkować dodatkowe środki w drodze decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego, na podstawie nie tylko wyników analizy porealizacyjnej, ale także innych pomiarów, które Marszałek uzna za właściwe.

Dobrze byłoby, gdyby GDDKiA już teraz zabezpieczyła środki finansowe na dodatkową ochronę akustyczną, a w przyszłości odpowiedzialnie przewidywała skutki swoich działań, ponieważ problem niedostatecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych nie dotyczy wyłącznie trasy S2, a jest palący właściwie wzdłuż wszystkich nowych odcinków tras w okolicach Warszawy, czego jesteśmy, jako Gmina Wiązowna, najlepszym przykładem.

Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Preferowane warianty niekorzystne dla gminy!

Nie chcemy przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez gminę Wiązowna, ale niestety nasze obawy potwierdziły się! Mimo dwóch stanowisk Rady Gminy Wiązowna i bardzo głośnych protestów mieszkańców, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad preferuje te warianty, które prowadzą przez nasze tereny. Tak wynika z zaprezentowanego przez GDDKiA Studium Korytarzowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w dniach 25-27 stycznia odbyły się spotkania informacyjne online z przedstawicielami podwarszawskich samorządów.  Tomasz Żuchowski p.o. dyrektora GDDKiA, zaprezentował wyniki Studium Korytarzowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu, pomysły na powstanie dużej obwodnicy wokół aglomeracji warszawskiej istniały już w latach 90. Zakładano, że wraz z rozwojem zabudowy wokół stolicy, z czasem stanie się niezbędne wybudowanie, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od centrum Warszawy, pierścienia autostradowego, który będzie usprawniał komunikację w ramach samej aglomeracji, ale również ułatwi tranzyt drogowy. Do niedawna były to tylko czysto teoretyczne rozważania, chociaż przewidziane w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Dopiero Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL CPK), udostępnione do konsultacji społecznych w lutym i ponownie w grudniu pokazało, że prace nad dużą obwodnicą Warszawy zaczęły nabierać realnych kształtów. Na bazie tych konsultacji do samorządów i ogółu społeczeństwa zaczęły docierać niepokojące informacje o zupełnie nowych korytarzach drogowych planowanych m.in. w granicach podwarszawskich gmin i powiatów. Pod naporem ogromnego zainteresowania tematem (blisko 150 tys. uwag do SSL CPK) GDDKiA rozpoczęła wstępne rozmowy z samorządami (spotkania informacyjne online 25-27 stycznia br.) oraz, co istotne, udostępniła do publicznego wglądu materiały, które stały się podstawą do wyznaczenia korytarzy drogowych. Co ciekawe, datowane są one na czerwiec 2019 r.

Co wiemy dziś na podstawie ostatnich spotkań i udostępnionych przez GDDKiA dokumentów:

 1. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) miałaby składać się z dwóch części: północnej (opisanej jako droga ekspresowa S50) i południowej (planowana autostrada A50). Obie trasy mają się łączyć na obecnej autostradzie A2 w Wiskitkach (na zachód od Warszawy) i w okolicach Dębe Wielkie (na wschód od Warszawy);
 2. Część OAW po południowej stronie Warszawy (czyli A50) jest priorytetowa względem części północnej (S50);
 3. Zakłada się, że ewentualna obwodnica będzie realizowana w różnym czasie i różnych odcinkach (długości ok. 15-20 km), podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. A2 czy S17.
 4. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w Baranowie nie determinuje budowy OAW, wzmacnia jedynie zasadność powstania obwodnicy – oznacza to, że ewentualne niepowodzenie inwestycji CPK nie musi eliminować planów OAW w przedstawionych wariantach;
 5. W Studium korytarzowym wyznaczono cztery korytarze drogowe: czerwony, zielony, niebieski i fioletowy, z których szerokość każdego określono na ok. 5 km;
 6. Przez obszar gminy Wiązowna, przebiegają korytarze czerwony i zielony, które pokrywają się na naszym odcinku;
 7. Na obecnym etapie prac korytarz czerwony jest preferowany przez GDDKiA!
 8. Dotychczasowa skala opracowania jest taka, jak widać na mapach udostępnionych przez GDDKiA – trudno zatem mówić o lokalizacji na konkretnych działkach tym bardziej, że GDDKiA operuje pojęciem korytarzy drogowych szerokości ok. 5 km.
 9. Jak na razie inwestycja nie ma źródeł finansowania choć p.o. dyrektora GDDKiA poinformował, że wkrótce będzie się ubiegać o 100 mln zł na dalsze prace projektowe, dotyczące jednak tylko preferowanego przez GDDKiA korytarza;
 10. Kolejnym etapem planowania ma być Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe inwestycji (tzw. STEŚ), które powinno być konsultowane z gminami – opracowania powinny być wówczas wykonane w skali dającej bardziej szczegółowy obraz sytuacji;
 11. P.o. dyrektora GDDKiA poinformował, że decyzja środowiskowa planowana jest na 2023 r. – na dziś nie wiadomo, czy będzie dotyczyć całości OAW czy poszczególnych odcinków.

GDDKiA  udostępniła po konsultacjach część materiałów z tzw. Studium Korytarzowego, o które jeszcze grudniu 2020 r występował Wójt Gminy Wiązowna, a przekazania odmówiono. Nie do zaakceptowania jest jednak fakt, iż dokument ten zupełnie nie uwzględnia naszych postulatów, zgłaszanych na każdym etapie dotychczasowego konsultowania inwestycji CPK (która zawierała przecież wstępne propozycje przebiegu OAW) i w zasadzie przesądza o przebiegu OAW przez Gminę Wiązowna.  GDDKiA zapowiedziała, że dalsze prace tj. STEŚ będzie rozpatrywany w wariancie korytarza czerwonego, który obejmuje sołectwa Kąck, Pęclin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Poręby, Wola Karczewska, Wola Ducka, Glinianka, a osią tego korytarza jest kompleks leśny w Porębach oraz miejscowości Malcanów i Kopki.

Zapewniamy, że pozostajemy aktywni w poszukiwaniu rozwiązań, mających na celu usunięcie przebiegu nowej autostrady z obszaru naszej gminy. Zamierzamy również angażować lokalną społeczność do wspólnego działania oraz informować wszystkich zainteresowanych o dalszych losach tego projektu. Tylko aspekt społeczny – nasze wspólne i jednoznaczne stanowisko w tej sprawię może zmienić stanowisko GDDKiA.

Zachęcamy również wszystkich do zapoznania się z informacjami w tej sprawie, zamieszczonymi na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami

Na stronie  GDDKiA znajda Państwo również odnośnik do streszczenia studium korytarzowego, z którym również warto się zapoznać. To podstawowy dokument GDDKiA, który uzasadnia wskazanie korytarzy drogowych i wybór najkorzystniejszego (według GDDKiA) wariantu.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Sesja Rady Gminy. Stanowisko w sprawie obwodnicy przyjęte

Radni na sesji rady gminy Wiązowna 25 lutego 2020 roku
Radni na sesji rady gminy Wiązowna 25 lutego 2020 roku

W ostatni wtorek lutego odbyła się sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni przyjęli stanowisko w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar naszej gminy.

Stanowisko to jest odpowiedzią na ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” – dokumentu przedstawiającego m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny (obwodnica A50). W swoim stanowisku radni m.in. wyrazili stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia korytarza drogowego przez teren naszej gminy (Wola Karczewska, Kopki, Malcanów i Poręby).

Pełne stanowisko znajdą Państwo pod tekstem. Mamy nadzieję, że interes społeczny oraz aspekty ekonomiczne oraz środowiskowe wyrażone i realizowane w dokumentach strategicznych gminy zostaną wzięte pod uwagę przez planistów.

Podczas sesji radni uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny C”. Plan wyznacza w Wiązownie przy ul. Polnej nowe tereny budowlane (zabudowę mieszkaniową jednorodzinną) zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…”. Nadali także nazwy dwóm ulicom: ul. Strumykowej w Duchnowie oraz ul. Leśnej w Woli Duckiej. Nadanie nazw ma na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości, służy bezpieczeństwu mieszkańców i precyzuje lokalizację nieruchomości, m.in. dla służb ratowniczych.

Na sesji przedstawiono również nowego kierownika Posterunku Policji w Wiązownie młodszego aspiranta Piotra Laskusa.

To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostępne materiały z prac rady oraz transmisja obrad.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

GDDKiA informuje o Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Budowa drogi. Żółta koparka przesypuje hałdy ziemi
Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach (Foto: pixabay.com)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o stanie prac nad Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.  GDDKiA opracowała studium korytarzowe dla tego przedsięwzięcia. Zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jeszcze wiele pracy.

GDDKiA informuje, że warianty drogi wytyczone na mapach opublikowanych w serwisie internetowym spółki CPK, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu trzeba po każdej ze stron dodać jeszcze pas ok. 2,5 km.

GDDKiA przypomina, że obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze logistyczne nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Dopiero po kolejnych pracach analitycznych Generalna Dyrekcja będzie w stanie dyskutować o konkretnych przebiegach. Co to jest studium korytarzowe i w jakim celu je wykonuje, opisała szerzej tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34797/Inwestycje-planujemy-z-wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/

O trwających konsultacjach społecznych i możliwości składania wniosków pisaliśmy w materiale: Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium.