Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Statut Pawilonu Kultury przyjęty

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 30 maja 203 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas majowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 16 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przekazano petycję do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiązowskiej w Emowie.

Na sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Został zwiększony plan dochodów o kwotę 11 779,43 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. „Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym”. Inwestycja jest planowana na lata 2023-2026 dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Programu „Maluch+”.

Następne projekty uchwał dotyczyły określenia trybu prac nad projektami uchwały budżetowej oraz odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wiązowna w związku z otrzymanym pismem wycofującym skargę.

Na sesji radni również zdecydowali o ponownym zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa
w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa oraz ustalili przebieg drogi gminnej nr 270854W w Zakręcie.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie zmiany uchwały z 2010 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt-Zachód”. Podjęcie niniejszej uchwały daje podstawę do względnie szybkiego objęcia planem miejscowym dużego obszaru, dzięki czemu stworzone zostaną warunki prawne do rozwiązania najważniejszych problemów komunikacyjnych i funkcjonalnych w tej części miejscowości Zakręt.

Kolejny projekt uchwały dotyczył Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiązowna. Następnie określono wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Rada zajęła się również uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kruszówcu, Duchnowie oraz dwóch w Gliniance, a następnie zmianą uchwały w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, którego treść została uzgodniona z Nadzorem Prawnym Wojewody Mazowieckiego oraz o przekazaniu petycji do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Fundusz Inicjatyw Sąsiedzkich. Projekt, który ma ożywić świetlice

"Fundusz Inicjatyw Sąsiedzkich" to projekt samorządu Gminy Wiązowna i Pawilonu Kultury. Projekt, który łączy różne działania po to, by obudzić kulturę we wszystkich miejscowościach! Łączna wartość funduszu w tym roku to 370 tys. zł.

Fundusz składa się z trzech filarów, z których mogą korzystać sołectwa i organizacje pozarządowe. Pierwszy filar to program „Mam pomysł!”. Program działa podobnie jak znany już fundusz sołecki. Każde sołectwo otrzymuje do dyspozycji kwotę, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców sołectwa i trzynastu złotych, czyli gwarantowanej w tym roku stawki na jednego mieszkańca.

Minimalna kwota, jaką może dostać sołectwo, to 2500 zł. Większość sołectw otrzyma w tym programie do dyspozycji od 5000 zł do 8000 zł. Te pieniądze można wydać na zajęcia w świetlicach, warsztaty, spotkania, animacje albo imprezy plenerowe. Decydują mieszkańcy, których reprezentuje lokalny animator kultury. Pawilon Kultury pomoże Wam z formalnościami. Jeśli będziecie potrzebowali – wesprzemy Was na przykład w poszukiwaniu instruktorów. W tym filarze o wydatkach w pełni decydują mieszkańcy!

Drugi filar to znany i sprawdzony już program „Świetlik”. Tu do przyznania mamy aż 20 grantów o wartości 5000 złotych każdy. W świetliku oferty mogą składać nie tylko sołectwa, ale także organizacje pozarządowe. W tym roku szczególnie będziemy promowali w „Świetliku” zajęcia dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą w wakacje.

Trzeci filar to „Voucher Kultury”, który uruchamiamy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Filar, który przede wszystkim ma nam pomóc odkryć lokalny potencjał i zbudować partnerską relację między mieszkańcami a Pawilonem Kultury. W drugim etapie projektu ogłosimy konkurs na trzy do siedmiu inicjatywy kulturalnych, w którym będzie można ubiegać się o finansowanie nawet do 10000 złotych.

Jest coś jeszcze. W ramach Funduszu Inicjatyw Sąsiedzkich powołujemy wypożyczalnię sprzętu na wydarzenia lokalne. Animatorzy, którzy zdecydują się na stałą współpracę z nami i uczestnictwo w naszych warsztatach, będą mieli realny wpływ na to, jaki sprzęt kupimy w najbliższym czasie. Będzie on zdeponowany w Pawilonie Kultury, ale przeznaczony będzie do użytku w sołectwach. Światło, nagłośnienie, maszyny do waty cukrowej czy popcornu – każde sołectwo będzie mogło wypożyczyć zgodnie ze swoimi potrzebami.

O tym, w jaki sposób sołectwa wykorzystają możliwości projektu, zdecyduje przede wszystkim Państwa współpraca z sołtysami i animatorami kultury. Pawilon Kultury zapewnia pełne wsparcie formalne i operacyjne w przeprowadzaniu projektów.

Inauguracja “Funduszu Inicjatyw Sąsiedzkich” odbyła się w Pawilonie Kultury 30 maja. To był wyjątkowy wieczór. Okazja do tego, by rozmawiać, wymieniać się pomysłami, nawiązywać współpracę. Mamy nadzieję, że lokalni animatorzy kultury już wkrótce rozpoczną regularną współpracę z Pawilonem Kultury.

Jeśli masz pomysł, chcesz zrealizować jakieś działanie w Twojej miejscowości lub pomóc je skoordynować, skontaktuj się ze swoim sołtysem / przewodniczącym zarządu osiedla. Ich dane znajdzie w zakładce “W Twojej okolicy”. Więcej informacji na temat FIS można uzyskać telefonicznie pod numerem: 22 180 00 41.

Dzień Ziemi 2023. Już w sobotę 22 kwietnia zapraszamy do Pawilonu Kultury

Ręce ubrodzone ziemia trzymają sadzonkę zielonej rośliny
Bez zmiany naszych zachować i przyzwyczajeń nasza Ziemia utonie w śmieciach (Foto: Adobe Stock)

Już w najbliższy weekend Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zaprasza do Pawilonu Kultury na wspólne świętowanie Dnia Ziemi.

Od 10.00 startują minikiermasz roślin i ekologiczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. W samo południe odbędzie się rozdanie nagród przyznanych w gminnych konkursach ekologicznych: „Bohaterski Antysmog” i „Mieszkańcu, dbaj o powietrze!”.

Tego dnia podsumowana zostanie też akcja „Czyste sołectwo – moja wizytówka”.

GOK zaprasza również na pokaz minikoparki i śmieciarki. Będzie też można wymienić elektrośmieci na roślinne sadzonki.

Będzie zielono! Do zobaczenia!

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Wyższy ekwiwalent dla strażaków

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna 25 kwietnia 2023 r. (Foto: UG Wiązowna)

Podczas marcowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, przyjęto zmiany w statucie „Pawilonu Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz zdecydowano o podwyższeniu ekwiwalentu dla strażaków do 23 zł.

Na początek radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 715 361,14 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Wiązowna na 2023 rok. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontów dróg na terenie gminy Wiązowna.

W następnej kolejności Radni podjęli decyzję w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Zmianie uległa nazwa instytucji kultury, otrzymując brzmienie – „Pawilon Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Zmiana wiąże się z doprecyzowaniem terminologii, iż wspomniany ekwiwalent należny jest wyłącznie strażakom ratownikom OSP, czyli druhom, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i są uprawnieni do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz podwyższeniem kwoty ekwiwalentu.

Na sesji podjęto także projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Wiązowna dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiąże się to z koniecznością uporządkowania dotychczasowych prac planistycznych i wyeliminowania z obiegu prawnego uchwał, których dalsza realizacja z uwagi na upływ czasu oraz uwarunkowania przestrzenne stała się bezzasadna.

Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Wiązownie i Góraszce celem uporządkowania stanu prawnego i faktycznego drogi.

Rada zdecydowała również o podjęciu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie oraz prace budowlane przy zabytkach, a następnie określono sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku.

Kolejny projekt uchwały dotyczył uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody, w związku z planowaną inwestycją, która będzie dotyczyć budowy słupów stalowych z lampami LED w obrębie alei drzew rosnących w miejscowości Majdan.

Następnie radni zajęli się Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku, celem zapewnienia opieki nad zwierzętami z terenów gminy.

Na koniec Rada zdecydowała o nadaniu nazwy dwóm ulicom, „Pasieki” w Woli Duckiej oraz „Świerkowa” w Zakręcie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Bezpłatna pomoc prawna. Od 2 stycznia w nowym miejscu

Temida - symbol prawa. Figurka kobiety z zasłoniętymi oczami, w ręku trzyma wagę. W tle godło Polski

Nagłówek

W powiecie otwockim działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Od nowego 2023 roku w Gminie Wiązowna porady odbywać się będą w nowym miejscu – Pawilonie Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53.

W punktach obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu oraz noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

Obowiązkowa rejestracja na porady

Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu: 22 778 13 24 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 12.00), za pośrednictwem e-maila: npp@powiat-otwocki.pl, a także poprzez platformę https://np.ms.gov.pl/zapisy

Powiat otwocki zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, w dziewięciu punktach zlokalizowanych na terenie całego powiatu. Wykaz punktów oraz harmonogram dyżurów w poszczególnych punktach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co robić w sytuacji zagrożenia? Wykład dla mieszkańców 14 czerwca

Co robić w sytuacji zagrożenia? Jak wyposażyć plecak ewakuacyjny? Co robić w sytuacji ataku zbrojnego? Na te i inne pytanie 14 czerwca podczas wykładu dla mieszkańców odpowie płk prof. dr Dariusz Kuziel. Zapraszamy do Pawilonu Kultury w Wiązownie o godz. 18.00. Wstęp wolny!

14 czerwca podczas wykładu dla mieszkańców odpowie płk prof. dr Dariusz Kuziel

Tajemnice Madagaskaru. Spotkanie z podróżnikiem

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zaprasza na wyjątkowe spotkanie “ALFABET MADAGASKARU, czyli słońce, łapówki i klątwa kameleona”. To będzie podróż w zupełnie egzotyczny zakątek świata, w którą zabierze nas podróżnik i dziennikarz Michał Szulim.

Madagaskar to niedoszła polska kolonia, wyspa znana z lemurów i niesamowitej wręcz przyrody. Ale podczas spotkania dowiemy się też o tym, jak… dawać łapówki, posłuchamy o najtańszych owocach, fatalnych drogach i tajemniczej klątwie kameleona. Obejrzymy też zdjęcia, które przybliżą nam klimat tej niesamowitej wyspy.

Na tę niezwykłą wyprawę 14 października o godz. 16.00 w Pawilonie Kultury w Wiązownie zabierze nas Michał Szulim – podróżnik, dziennikarz, wokalista zespołu „Plateau” autor bestsellerowej  książki “Miejsce za miejscem”, czyli podróże małe i duże” oraz twórca bloga www.MiejsceZaMiejscem.pl.

Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek z autografem autora.

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać w GOK Wiązowna.

Dominika Gwit już 17 października w Wiązownie. Recital

Zaproszenie na recital Dominiki Gwint w Pawilonie Kultury w Wiązownie 17 października o godz. 17.00
Zaproszamy na recital Dominiki Gwit w Pawilonie Kultury w Wiązownie 17 października o godz. 17.00

Już 17 października w Pawilonie Kultury w Wiązownie odbędzie się recital „Dystans albo wszyscy umrzemy” Dominiki Gwit. Na spotkanie z aktorką obowiązują zaproszenia.

„Dystans albo wszyscy umrzemy” to stand-up muzyczny w wykonaniu Dominiki Gwit. Aktorka w zabawny, a czasem wzruszający sposób opowiada o życiu i o tym, dlaczego dystans do siebie i świata może polepszyć nam jakość życia! Historie z życia wzięte okraszone są największymi hitami polskiej piosenki. Usłyszymy m.in. takie szlagiery jak „Boskie Buenos”, „Gdzie Ci mężczyźni”, „Ramię w ramię” czy „Dobranoc panowie”. Będzie dużo śmiechu i wzruszeń, a przede wszystkim życiowego dystansu, którego wszyscy tak bardzo potrzebujemy!

Autorem scenariusza jest mistrz słowa i gwiazda polskiego kabaretu Robert Górski, który tak pisze o recitalu: “Nie jest to tylko recital i nie jest typowy stand up. To opowieść o historii życia dziewczyny, która postanowiła być aktorką, choć mało kto w to wierzył, i historia człowieka, który postanowił być szczęśliwy, choć wielu uważa, że z taką figurą to niemożliwe”.

Przy fortepianie zasiądzie Jacek Subociałło. Na recital obowiązują zaproszenia. Są dostępne w GOK Wiązowna. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej 22 180 00 49 lub mailowej zapisy@gok-wiazowna.pl

Ilość miejsc ograniczona! Więcej informacji na stronie GOK Wiązowna

Klub Rodzina. Zapraszamy na spotkania

Klub Rodzina – to “najmłodszy” projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, są to spotkania dla najmłodszych i ich opiekunów. W swobodnej atmosferze, na dywanie, wśród zabawek, z pyszną kawką dla dorosłych, toczą się rozmowy, gry animacje.

Klub to miejsce otwarte. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek w Pawilonie Kultury (Wiązowna ul. Lubelska 53) w godzinach 10:00-13:00.

Klub jest organizowany i prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. Jest miejscem stworzonym z myślą o najmłodszych dzieciach (0-3) i ich opiekunach. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia oraz spotkań i relaksu dla rodzin z małymi dziećmi. Klub zapewnia bezpieczne i przyjazne miejsce oraz różnorodną ofertę zajęć.

Cele działania Klubu:

 1. integracja rodzin,
 2. zapobieganie izolacji rodzin z dziećmi,
 3. podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów,
 4. budowanie relacje samopomocowych,
 5. wzmacnianie prawidłowych więzi rodzinnych,
 6. wspieranie rozwoju i edukacji najmłodszych,
 7. promowanie Gminy Wiązowna jako miejsca przyjaznego rodzinom.

W ramach spotkań będą się odbywały zajęcia dodatkowe. Wtorkowe zabawy adaptacyjno-ogólnorozwojowe z kolorową i wesołą animatorką Kasią, czwartkowe zajęcia muzyczne tzw. Gordonki. Dodatkowo okazjonalnie spotkania ze specjalistami różnych dziedzin, psychologiem, terapeutami.

Gminny Ośrodek Kultury uroczyście rozpoczął działalność Klubu Rodzina 21 września!

Więcej informacji na stronie GOK Wiązowna

Gminny punkt szczepień otwarty

Szczepienie w Wiązownie
Szczepienie w Wiązownie

Pierwszego czerwca został otwarty Punkt Szczepień Powszechnych w naszej gminie. Punkt znajduje się w Pawilonie Kultury przy ulicy Lubelskiej 53 w Wiązownie w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin wiejskich, którym udało się utworzyć taki punkt. Zrobiliśmy to z myślą o Państwa zdrowiu. Zaszczepienie się jak największej liczby osób daje nam szansę na powrót do normalności.

Jak zarejestrować się na szczepienie w Punkcie? Jest na to kilka sposobów:

 1. skontaktować się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr tel. 602 742 600;
 2. zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989;
 3. zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl;
 4. wysłać SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333.

Podczas rejestracji wybieramy dokładny termin szczepienia, a następnie otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty. Do rejestracji nie potrzebujemy żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy, że podamy swój PESEL.

Zapewniamy transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Zapotrzebowanie na dowóz można zgłosić do gminnego koordynatora dowozów pod nr tel. 22 512 58 32 oraz 603 330 058.

Osoby dorosłe serdecznie zachęcamy do zarejestrowania się na szczepienie, a dzieci do udziału w konkursie #ZaszczepSięDlaMnie.