Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szukamy osoby do pracy w Wydziale Inwestycji

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis
Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 3 października.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy obiektów kubaturowych, dróg, sieci wodno – kanalizacyjnej i innych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne);
 2. 3-letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość cyklu inwestycyjnego oraz podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane, elektryczne, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska);
 2. mile widziane posiadanie wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem;
 4. znajomość pakietu MS Office;
 5. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina;
 6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz tabeli nr 2a do uchwały nr 144.LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna
  z dn.13.12.2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2023 r. z późn. zm.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1.  do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do 03.10.2023 r. do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji– oferta nr 15/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Oferta pracy w urzędzie. Praca w Biurze Obsługi Mieszkańca

Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Ogłaszamy nabór na stanowisko w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna w ramach umowy na zastępstwo. Oferty można składać do 4 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych wydziałów urzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Wiązowna (zarządzenie nr 206.535.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2021 r.).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 4. zdolności analityczne i organizacyjne;
 5. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 4 lipca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca w urzędzie. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 15 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym:

 1. lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych;
 2. lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy;
 3. zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót lub umieszczenia urządzeń obcych;
 4. przekazywania i odbioru pasa drogowego;
 5. prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów;
 6. przygotowywania wniosków o nadanie numeracji drogom publicznym;
 7. przygotowywania projektów uchwał dotyczących przejmowania i zaliczania dróg do kategorii dróg publicznych;
 8. prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie zadań związanych z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń obcych;
 9. uzgadniania projektów opracowań, dokumentacji i robót dot. pasa drogowego;
 10. prowadzenia interwencji w sprawie stanu nawierzchni dróg, zdarzeń losowych;
 11. prowadzenia przydzielonych spraw dotyczących wydatkowania funduszu sołeckiego – planowanie, realizacja i rozliczenie;
 12. przygotowywania informacji dotyczących pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej między innymi na: stronę www urzędu, tablice ogłoszeń, do biuletynu „Powiązania”;
 13. przygotowywania sprawozdań i raportów w sprawach związanych z realizacją powierzonych obowiązków służbowych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane);
 3. 1 rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów
  o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty można dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub  przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 15 maja do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 6/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska, naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Oferta pracy w urzędzie. Praca w Biurze Obsługi Mieszkańca

Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Ogłaszamy nabór na stanowisko w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna w ramach umowy na zastępstwo. Oferty można składać do 10 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. obsługa interesantów Biura Obsługi Mieszkańca;
 2. obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. odbieranie i przekazywanie korespondencji w systemie ePUAP;
 4. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. obsługa skrzynki pocztowej urzad@wiazowna.pl;
 6. prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie ich do poszczególnych wydziałówurzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Wiązowna (zarządzenie nr 206.535.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2021 r.).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie zadań objętych naborem;
 4. zdolności analityczne i organizacyjne;
 5. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 10 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 5/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca w sekretariacie. Poszukujemy pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Przedłużamy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna. Poszukujemy osoby do prowadzenia sekretariatu. Dokumenty można składać do 14 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna, w tym m.in. prowadzenie terminarza i umawianie interesantów kadry zarządzającej, obsługa spotkań;
 2. przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta Gminy Wiązowna;
 3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 4. prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń wójta;
 5. prowadzenie rejestru i koordynacja spraw z zakresu petycji wpływających do wójta;
 6. koordynacja spraw z zakresu udzielania informacji publicznej;
 7. przygotowywanie danych do budżetu z zakresu zadań stanowiska oraz bieżąca kontrola ich realizacji;
 8. archiwizowanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie średnie;
 3. obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz biegła znajomość środowiska Microsoft;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna i jednostek organizacyjnych gminy oraz Regulaminu organizacyjnego i instrukcji obiegu dokumentów, obowiązujących w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja;
 2. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 3. komunikatywność;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do 14 kwietnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 4/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Szukamy pracownika do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Aplikuj!

Nowy odcinek ul. Żwirowej w Malcanowie
Nowy odcinek ul. Żwirowej w Malcanowie (Foto: UG Wiązowna)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 6 lutego.

Zakres zadań to m.in.:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania pasem drogowym:
 2. lokalizacji w pasie drogowym urządzeń obcych;
 3. lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy;
 4. zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót lub umieszczenie urządzenia obcego;
 5. przekazywania i odbioru pasa drogowego;
 6. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem;
 7. prowadzenie spraw dotyczących ruchu pojazdów nienormatywnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane);
 3. 1 rok stażu pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności podstawowa znajomość przepisów
  o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane);
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty do 6 lutego do godz.12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Komunalnej – oferta nr 2/2023” (decyduje data wpływu do urzędu) należy:

 1. dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, Wiązowna) lub
 2. przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 3. przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 4. przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Pracująca sobota w urzędzie. Zapraszamy 22 października

Urząd Gminy Wiązowna. Wejście od strony ul. Lubelskiej
Urząd Gminy Wiązowna. Wejście od strony ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

Pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna w sobotę 22 października będą do Państwa dyspozycji. Zapraszamy wszystkich tych, którzy w tygodniu nie mają czasu na załatwienie urzędowych spraw.

Urząd będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 16.00. Do Państwa dyspozycji będą pracownicy wszystkich wydziałów.

Będzie można dopełnić wszystkich formalności, tak jak w każdy pracujący dzień urzędu.

Tego dnia zapraszamy również na indywidualne spotkania z doradcą energetycznym w godz. 12.00 – 15.00. Osoby chętne prosimy o kontakt pod nr tel. 22 512 58 24 lub e-mail na adres: czystepowietrze@wiazowna.pl w celu ustalenia godziny spotkania.

Praca w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 19 sierpnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. procedowanie umów i zamówień do wartości 130 000 zł oraz ich rozliczanie, zgodnie z przedmiotem działania Wydziału Administracyjnego;
 2. prowadzenie budżetu wydziału i rejestru faktur;
 3. administrowanie budynkami Urzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych, instrukcja obiegu dokumentacji finansowo – księgowej w Urzędzie Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna;
 8. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. znajomość klasyfikacji budżetowej;
 4. znajomość programu Info-System GROSZEK;
 5. umiejętności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do 19 sierpnia do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym – oferta nr 19/2022”:

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Inga Marczyk, Wydział Administracyjny, tel 22 512 58 51, e-mail: in.marczyk@wiazowna.pl

Praca w kadrach. Nabór do 25 lipca

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Praca na umowę na zastępstwo. Dokumenty można składać do 25 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie spraw z zakresu kadr, w tym przygotowywanie umów, porozumień, świadectwa; zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 2. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń, delegacji, świadczeń lekarskich, ryczałtów samochodowych oraz prowadzenie ich budżetu;
 3. rozliczanie delegacji służbowych;
 4. przygotowywanie przelewów diet dla radnych i sołtysów oraz prowadzenie analityki dokonanych wypłat;
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. rok doświadczenia w pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeks pracy.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie o kierunku zarządzanie, ekonomia i pokrewne;
 2. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem oraz w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. komunikatywność;
 4. dobra organizacja pracy;
 5. umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

do 25 lipca do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 15/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl.

Praca w finansach. Nabór do 13 czerwca

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 13 czerwca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie przyjęcia i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. obsługa spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego;
 3. wystawianie faktur VAT i not księgowych dotyczących pasa drogowego, prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w zakresie pasa drogowego, prowadzenie centralnego rejestru umów na dzierżawę pasa drogowego oraz bieżące uzgadnianie należności z Wydziałem Inwestycji;
 4. rozliczanie dotacji przekazanych przez gminę na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
 5. prowadzenie egzekucji zaległości z tytułu ewidencjonowanych dochodów.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne i min. 3-letni staż pracy lub wykształcenie średnie o profilu finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne i min. 5 – letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. znajomość metodologii sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 3. znajomość systemu Besti@ oraz Info-System R. i T.GROSZEK Sp.j.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone do 13 czerwca do godz. 12.00  z dopiskiem na kopercie “Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 10/2022”:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl lub
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl