radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Wiązowna odwołane

Urząd Gminy Wiązowna. Wejście główne

Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna odwołuje swoje poniedziałkowe dyżury w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Przewodnicząca Renata Falińska, w związku z zaistniałą sytuacją, wstrzymała poniedziałkowe spotkania z mieszkańcami.

Poinformujemy Państwa o powrocie do poniedziałkowych dyżurów.

Więcej informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 28 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Radni obradują

Zapraszamy na pierwszą w tym roku sesję Rady Gminy Wiązowna, która odbędzie się 28 stycznia o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Głównym tematem obrad będzie przyjęcie „Strategii rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2020-2027”.

W Strategii określono wizję rozwoju gminy, która stanowi opis oczekiwanego w przyszłości stanu rozwoju gminy a określoną jako „Gmina Wiązowna to dobre miejsce do życia, oferujące wysoką jakość i dostępność usług publicznych, sprzyjające integracji społecznej, czerpiące ze swojej tożsamości, innowacyjnie kształtujące teraźniejszość i przyszłość“.

Osiągnięcie wizji rozwoju odbywać się będzie poprzez realizację celu nadrzędnego i celów strategicznych. Cel nadrzędny to: „Zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez wykorzystanie wewnętrznych potencjałów rozwojowych i zewnętrznych szans dla rozwoju Gminy“. Natomiast cele strategiczne określono jako:

1)    Dalszy rozwój infrastruktury technicznej wpływającej na jakość życia;

2)    Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności;

3)    Rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej;

4)    Dążenie do osiągnięcia ładu przestrzennego;

5)    Podejmowanie działań na rzecz włączenia społecznego i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zatwierdzenie Strategii umożliwi podjęcie działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego gminy.

Kolejną ważną decyzją radnych będzie podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.„Dziechciniec-Dworska”. Uchwalenie tego planu pozwoli prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze, który objęto ustaleniami niniejszego planu.

To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostępne materiały z prac rady oraz transmisja obrad na żywo.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Sesje Rady Gminy Wiązowna. Plany uchwalone

Sesja rady gminy Wiązowna

Na sierpniowej zwyczajnej sesji radni podjęli 21 uchwał. Najważniejsza z nich dotyczyła poprawy jakość powietrza w naszej okolicy i walki ze smogiem poprzez dopłaty dla indywidualnych mieszkańców do wymiany starego pieca.

Radni zatwierdzili zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018 – 2024.

Kolejne uchwały dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego „Wiązowna Kościelna – Żabia” (przystąpienie), „Zakręt Północny” (zmiana), „Zakręt Północny – część A” (uchwalenie), „Zakręt Południowy” (uchwalenie). Plany są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów.  Na terenach objętych takim planem buduje się łatwiej i szybciej. Szybciej, bo nie trzeba występować o warunki zabudowy dla planowanej inwestycji. Te są precyzyjnie określone w planie i obowiązują wszystkich inwestorów. Decyzja o budowie na obszarze objętym planem daje też pewność co do sąsiedztwa. Plany miejscowe zwykle podnoszą też ceny nieruchomości położonych na obszarze, który obejmują. Jeśli teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, ewentualni nabywcy skłonni są zapłacić więcej, bo taka nieruchomości daje im gwarancję spokojnego sąsiedztwa. Jeśli natomiast plan dopuszcza np. budynki przemysłowe, to ceny nieruchomości rosną, ponieważ ewentualni inwestorzy wolą kupować ziemię, na której bez przeszkód, protestów i długiej procedury będą mogli zlokalizować swoje zakłady – to oszczędza czas i pieniądze.

Następna uchwała dotyczyła przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu „Mam pomysł na siebie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców.

Nadano również nazw ulicom w Kruszówcu: Nowa, Kocia, Porannej Rosy, Zbożowa i Natury oraz Serdeczna w Bolesławowie i Czarnówce, Zielna w Izabeli i Zjazdowa w Duchnowie, co zapewni prawidłową i czytelną numerację porządkową. Radni zdecydowali także o zakupie działki 204/1 w Wiązownie i 216 w Pęclinie do zasobu gminnego na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

Zapraszamy na portal mieszkańca: wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 9 maja

Na szóstej tegorocznej sesji radni debatować będą nad trzynastoma projektami uchwał. Najważniejsze z nich dotyczą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka” i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna Bis – obszar planistyczny „A”. 

Ustalając przeznaczenie w obszarze obydwu planów, ważono interes publiczny i prywatny, a także analizowano skutki wprowadzenia planu pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Plany miejscowe po uchwaleniu będą stanowiły należytą podstawę formalną i merytoryczną do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w jego obszarze oraz pozwolą prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną.

Planowane jest również nadanie nazw ulicom: Kasztanowa w Góraszce, Przyjazna w Duchnowie i Zachodnia w Woli Duckiej, co zapewni prawidłową i czytelną numerację porządkową. Radni zdecydują także o nieodpłatnym przyjęciu działki leśnej nr ew. 253/3 z obr. geod. Glinianka oraz działek nr 239/7 z obr. geod. Zakręt i nr 334/3, 333/1, 249/5 z obr. geod. Wiązowna Kościelna z przeznaczeniem na drogi.

To tylko niektóre tematy sesji. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy na sesję, która odbędzie się 9 maja o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy. Uchwała “śmieciowa” przyjęta

W Urzędzie Gminy Wiązowna 8 kwietnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy poświęcona gospodarce odpadami. Radni przyjęli trzy uchwały, w tym tę, która sprawi, że od 1 maja będziemy płacić więcej za odbiór śmieci. 

Do przetargu na odbiór odpadów z terenu naszej gminy, który ogłosiliśmy po raz drugi w lutym, stanęły dwie firmy – PPHU Lekaro Jolanta Zagórska oraz Jurant Sp.j. Oferta firmy Lekaro była najtańsza. Mimo to, nie możemy utrzymać dotychczasowych cen za odbiór śmieci od naszych mieszkańców. Gmina Wiązowna nie ma możliwości prawnych, by dopłacić do odbioru śmieci. Dlatego konieczne było podjęcie uchwały, która podniesie obowiązujące dziś stawki. Od maja opłaty idą w górę. O ile i dlaczego? Na ten temat obszernie piszemy w artykule: Opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka od 1 maja.

 

Wszystkie podjęte uchwały dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal: wiazowna.esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady. Zachęcamy także do obejrzenia transmisji z sesji.  

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Relacja z sesji Rady Gminy. Pożegnanie sołtysów

Radni Gminy Wiązowna na sesji 26 lutego podjęli 8 uchwał. Podczas sesji podsumowano również czteroletnią współpracę z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.

Najważniejsze podjęte uchwały to te, dotyczące zwiększenia środków na zadania dotyczące dróg powiatowych:

1) „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W” o kwotę 73 tys. zł do łącznej kwoty 273 tys. zł;

2) „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej” o kwotę 25 tys. zł do łącznej kwoty 125 tys. zł;

3) „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi” o kwotę 145 tys. zł do łącznej kwoty 945 tys. zł.

Powyższe zmiany były niezbędne w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, co wynika ze złożonych w przetargu ofert.

Kolejnym ważnym dokumentem, który przyjęli nasi radni, jest wieloletni program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” w związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko bezrobocia lub niepełnosprawności.

Na sesji przedstawiono także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym znalazły się informacje dotyczące stanu realizacji 23 działań głównych przewidzianych w programie. W przypadku 17 projektów podjęto działania, dla części pozyskano dofinansowania zewnętrzne.  W przypadku sześciu projektów nie podjęto działań z uwagi na kolizje prawne lub brak inicjatywy podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację, np. właściciel prywatny. Po upływie 2 lat od dnia uchwalenia program zostanie poddany ocenie aktualności. Więcej informacji znajdą Państwo pod tekstem.

Na sesji nie zabrakło również uroczystych chwil. Podsumowana została czteroletnia współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. Podziękowano naszym lokalnym liderom za kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Wiązowna oraz życzono sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym i owocnej współpracy w przyszłości. Nowych przedstawicieli sołectw i osiedli będziemy wybierać już w marcu. Harmonogram zebrań prezentujemy poniżej.

Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal wiazowna.esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady. Zachęcamy także do obejrzenia transmisji z sesji.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 stycznia

uroczysta sesja 22.11.2018

Zapraszamy na styczniową Sesję Rady Gminy do Urzędu Gminy Wiązowna. Radni będą głosowali nad 17 projektami uchwał. Najważniejsze z nich to uchwały planistyczne.

Pierwsza z nich dotyczy planu „Polna Bis” obszaru planistycznego „B”, z którego został wydzielony obszar „C”, częściowo pokryty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejący plan dla części obszaru ogranicza możliwości inwestycyjne poprzez rolnicze przeznaczenie terenu, co stoi w sprzeczności z obowiązującym Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar planistyczny „C” uzyskał wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia. Nowy plan pozwoli wprowadzić czytelne warunki dla podziałów geodezyjnych i zabudowy zgodnej z ustaleniami obowiązującego Studium.

Następne dwie uchwały dotyczą zmiany wskaźnika liczby miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w obowiązujących planach „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”. Kolejna uchwała dotyczy nowego planu „Projektowana I” przy ulicy Spokojnej w Wiązownie, który sporządzany jest w związku z potrzebą aktualizacji szerokości dróg.

Ważnym tematem będzie przekazanie pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę dróg w Majdanie, Izabeli, Dziechcińcu, Woli Karczewskiej i Zakręcie. W sumie z budżetu Gminy przeznaczymy w tym roku ponad 1 mln. zł na wsparcie dróg powiatowych. Przypomnijmy, że w latach 2015 -2018 przekazaliśmy Powiatowi Otwockiemu ponad 8 mln. zł na ten cel.

To tylko niektóre z projektów uchwał, pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i wszystkie projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 29 stycznia na godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Rada Gminy Wiązowna. Sesja już w weekend w Czarnej

uroczysta sesja 22.11.2018

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Gminy Wiązowna odbędzie się 19 stycznia o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, w naszej gminie partnerskiej na Podkarpaciu.

Podczas pierwszego spotkania obydwa samorządy chcą ustalić priorytety we współpracy między gminami, podsumują także dotychczasowe wspólne działania i wymienią doświadczenia w realizacji zadań publicznych. Obydwie gminy mają je takie same, jednak sposoby realizacji w wielu przypadkach są różne.

Nasi radni rozpatrzą także uchwałę ws. gminnego program dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”. Od 2016 r. oferujemy rodzinom 3+ pakiet zniżek, co roku do programu dołączają też kolejni przedsiębiorcy ze swoimi upustami i promocjami. W związku ze zmianami w krajowych przepisach, konieczne jest dostosowanie naszej uchwały do obowiązującego prawa. W sprawie programu można kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiązownie e-mail: gops@wa.home.pl, tel. 22 780 46 59 wew. 27.

Proponujemy także zmianę nazwy Oświaty Gminnej w Wiązownie na Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna. Jednostka organizuje wsparcie merytoryczne i finansowe nie tylko dla placówek oświatowych, ale i dla instytucji kultury oraz Dziennego Domu „Senior+”. Nowa nazwa będzie adekwatna do zadań, które realizuje jednostka. Radni rozpatrzą projekt tej zmiany i projekt nowego statutu.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z sesji na portal mieszkańca: wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są również materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy po przerwie wakacyjnej

Po przerwie wakacyjnej radni spotkają się na sesji 28 sierpnia, na której będą debatować nad 22 projektami uchwał. Wśród nich znajdą się zmiany budżetowe, wynikające z rewizji budżetu po pierwszym półroczu oraz konieczności zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, bądź rezygnacji z niektórych zadań z powodu przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń.

Kolejne trzy projekty dotyczą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”, które pozwolą ustalić przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określić sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

Radni pochylą się także nad Statutem gminy w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego prawa. Przygotowany projekt uchwały wprowadza konieczne zapisy wynikające z ustaw oraz zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe i usprawniające prace rady. Przedmiotem obrad będzie także obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która da prawo grupie mieszkańców naszej gminy posiadającej czynne prawo wyborcze do złożenia uchwały z ich propozycją.

Jak co roku, radni będą decydować o zasadach współpracy z NGO, zawartych w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Zależy nam na tym, by współpraca urzędu i organizacji pozarządowych była sprawna i przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom gminy, stąd projekt został oparty na Wieloletnim programie współpracy na lata 2017-2022. Przyjęcie kolejnej uchwały – Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025 – pozwoli na efektywne działania na rzecz osób starszych. Przedmiotem obrad będzie również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022, którego celem jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy i jego negatywnych następstw oraz zmiana zachowań ofiar i sprawców przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.

To tylko niektóre z uchwał. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 28 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.

Więcej informacji udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 13 lipca w Urzędzie Gminy Wiązowna. Radni będą głosowali nad 3 projektami uchwał. W uchwałach budżetowych najważniejsze zmiany to wprowadzenie nowych zadań: „Wykonanie ogrodzenia od strony Świdra przy budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance” (56 tys. zł.) oraz „Zakup samochodu do transportu posiłków dla jednostek oświatowych” (55 tys. zł). Zwiększone zostaną również środki na przygotowanie placówek oświatowych do sprawnego funkcjonowania od nowego roku szkolnego.

W konkursie ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018, moduł I – utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” uzyskaliśmy wsparcie na utworzenie Klubu Seniora „Nad Świdrem” w wysokości 149.600 zł przy całkowitej wartości wniosku 187 tys. zł. Dzięki temu zostanie dobudowana oranżeria do Domu Kultury „Nad Świdrem”, która będzie pełniła funkcję sali klubowej. Stąd wynikła konieczność wprowadzenia do budżetu tej kwoty. Po zakończeniu zadania środki wsparcia zostaną zwrócone gminie.

Kolejna uchwała, którą zajmą się Radni dotyczy zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Wiązowna (sołectw i osiedli) w zakresie uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 13 lipca o godz. 16.30 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 lub do obejrzenia transmisji z Sesji.