Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Statut Pawilonu Kultury przyjęty

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 30 maja 203 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas majowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 16 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przekazano petycję do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiązowskiej w Emowie.

Na sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Został zwiększony plan dochodów o kwotę 11 779,43 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. „Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym”. Inwestycja jest planowana na lata 2023-2026 dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Programu „Maluch+”.

Następne projekty uchwał dotyczyły określenia trybu prac nad projektami uchwały budżetowej oraz odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wiązowna w związku z otrzymanym pismem wycofującym skargę.

Na sesji radni również zdecydowali o ponownym zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa
w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa oraz ustalili przebieg drogi gminnej nr 270854W w Zakręcie.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie zmiany uchwały z 2010 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt-Zachód”. Podjęcie niniejszej uchwały daje podstawę do względnie szybkiego objęcia planem miejscowym dużego obszaru, dzięki czemu stworzone zostaną warunki prawne do rozwiązania najważniejszych problemów komunikacyjnych i funkcjonalnych w tej części miejscowości Zakręt.

Kolejny projekt uchwały dotyczył Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiązowna. Następnie określono wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Rada zajęła się również uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kruszówcu, Duchnowie oraz dwóch w Gliniance, a następnie zmianą uchwały w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, którego treść została uzgodniona z Nadzorem Prawnym Wojewody Mazowieckiego oraz o przekazaniu petycji do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2022 rok. Zapraszamy do lektury

Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2022 r. Dzieci leżące na brzuchach w kółku. Wyciągnięte do środka ręce, ułożone jedna na drugiej. Napis: Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2022 r.
Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2022 r. - to już piąte sprawozdanie z działań gminy od 2018 r.

Opublikowaliśmy „Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2022 r.”. To wydanie biuletynu „Powiązania” jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie, będących kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Wiązowna w minionym 2022 r.

Coroczny obowiązek wprowadzono w 2018 r. jeszcze przed wyborami samorządowymi. W tym specjalnym numerze „Powiązań” w szczególny sposób skupiamy się na najistotniejszych faktach z minionego roku. Rozkładamy budżet na czynniki pierwsze. Pokazujemy, dlaczego warto płacić podatki w miejscu stałego zamieszkania.

Wykaz uchwał, stanowisk i zarządzeń Wójta Gminy Wiązowna przyjętych w 2022 r. wraz z informacjami o ich realizacji, jak również wykaz skarg, wniosków i petycji oraz sprawozdania z wykonania gminnych programów, strategii i planów jest dostępny wraz z Raportem na BIP w zakładce: Sprawozdawczość.

Zapraszamy do lektury Raportu, który został załączony pod tekstem. Rada Gminy Wiązowna będzie dyskutować o „Raporcie o stanie Gminy Wiązowna za 2022 r.” w czasie sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 20 czerwca. Nad dokumentem zostanie przeprowadzona otwarta debata, w której głos mogą zabierać radni, ale również mieszkańcy. Osoby, które chciałyby wypowiedzieć się w sprawie raportu, muszą zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wiązowna pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie (formularz do pobrania znajduje się pod tekstem) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Wiązowna za 2022 r.” najpóźniej do 19 czerwca do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59). Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, wynosi 15.

Więcej informacji na temat sesji i debaty udziela Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 30 maja

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przy stołach siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie godło Polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna. (Foto: UG Wiązowna)

Już 30 maja odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 779,43 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. „Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym”. Inwestycja jest planowana na lata 2023-2026 dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Programu „Maluch+”.

Następne projekty uchwał będą dotyczyć określenia trybu prac nad projektami uchwały budżetowej oraz odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wiązowna w związku z otrzymanym pismem wycofującym skargę.

Na sesji radni również zdecydują o ponownym zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa oraz ustalą przebieg drogi gminnej nr 270854W w Zakręcie.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie zmiany uchwały z 2010 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt-Zachód”. Podjęcie niniejszej uchwały daje podstawę do względnie szybkiego objęcia planem miejscowym dużego obszaru, dzięki czemu stworzone zostaną warunki prawne do rozwiązania najważniejszych problemów komunikacyjnych i funkcjonalnych w tej części miejscowości Zakręt.

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiązowna. Następnie radni określą wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Rada zajmie się również uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kruszówcu, Duchnowie oraz dwóch w Gliniance.

Następnie radni zajmą się zmianą uchwały w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania.

Na koniec radni zdecydują o przyjęciu zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, którego treść została uzgodniona z Nadzorem Prawnym Wojewody Mazowieckiego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 30 maja o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna 25 kwietnia 2023 r. (Foto: UG Wiązowna)

Podczas kwietniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 8 projektów uchwał oraz o odrzuceniu jednego. Dokonano zmian budżetowych oraz zarządzono przedterminowe wybory sołtysa w Woli Karczewskiej.

Na początku sesji radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podjęcie uchwały zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Następnie zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 325 000,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za miesiąc grudzień 2022 r. oraz na podstawie złożonych korekt deklaracji dotyczących zrealizowanych inwestycji wod-kan.

Na sesji radni również zdecydowali o zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa.

Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia przebiegu drogi gminnej 270821W. Podjęcie uchwały uporządkował stan prawny i faktyczny drogi. Nowy przebieg połączy drogę serwisową trasy S17 w Góraszce z drogą wojewódzką nr 721 w Boryszewie. Następnie zdecydowano o zmianie uchwały z 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych, w związku z podjęciem wcześniej wspomnianej uchwały dotyczącej drogi nr 270821W.

Rada zajęła się także uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiązownie Kościelnej. Dzięki nieodpłatnemu nabyciu, Gmina będzie mogła zapewnić tzw. „trójkąt widoczności”, który poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Projektowanej z ul. Pęclińską.

Na koniec radni zdecydowali o nadaniu nazwy ulicy „Janówek” w Zakręcie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych. Nazwa ulicy „Altis” w Boryszewie nie spotkała się z przychylnością Rady.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 25 kwietnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 25 kwietnia odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 325 000,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za miesiąc grudzień 2022 r. oraz na podstawie złożonych korekt deklaracji dotyczących zrealizowanych inwestycji wod-kan.

Następnie radni zdecydują o przyjęciu uchwały w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podjęcie uchwały zapewni środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Na sesji radni również zdecydują o zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa.

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć ustalenia przebiegu drogi gminnej 270821W. Podjęcie uchwały uporządkuje stan prawny i faktyczny drogi. Nowy przebieg połączy drogę serwisową trasy S17 w Góraszce z drogą wojewódzką nr 721 w Boryszewie. Następnie radni zdecydują o zmianie uchwały z 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych, w związku z podjęciem wcześniej wspomnianej uchwały dotyczącej drogi nr 270821W.

Następnie Rada zajmie się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiązownie Kościelnej. Dzięki nieodpłatnemu nabyciu, Gmina będzie mogła zapewnić tzw. „trójkąt widoczności”, który poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Projektowanej z ul. Pęclińską.

Na koniec radni zdecydują o nadaniu nazwy dwóm ulicom, „Janówek” w Zakręcie oraz „Altis” w Boryszewie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 25 kwietnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Wyższy ekwiwalent dla strażaków

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna 25 kwietnia 2023 r. (Foto: UG Wiązowna)

Podczas marcowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, przyjęto zmiany w statucie „Pawilonu Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz zdecydowano o podwyższeniu ekwiwalentu dla strażaków do 23 zł.

Na początek radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 715 361,14 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Wiązowna na 2023 rok. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontów dróg na terenie gminy Wiązowna.

W następnej kolejności Radni podjęli decyzję w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Zmianie uległa nazwa instytucji kultury, otrzymując brzmienie – „Pawilon Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Zmiana wiąże się z doprecyzowaniem terminologii, iż wspomniany ekwiwalent należny jest wyłącznie strażakom ratownikom OSP, czyli druhom, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i są uprawnieni do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz podwyższeniem kwoty ekwiwalentu.

Na sesji podjęto także projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Wiązowna dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiąże się to z koniecznością uporządkowania dotychczasowych prac planistycznych i wyeliminowania z obiegu prawnego uchwał, których dalsza realizacja z uwagi na upływ czasu oraz uwarunkowania przestrzenne stała się bezzasadna.

Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Wiązownie i Góraszce celem uporządkowania stanu prawnego i faktycznego drogi.

Rada zdecydowała również o podjęciu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie oraz prace budowlane przy zabytkach, a następnie określono sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku.

Kolejny projekt uchwały dotyczył uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody, w związku z planowaną inwestycją, która będzie dotyczyć budowy słupów stalowych z lampami LED w obrębie alei drzew rosnących w miejscowości Majdan.

Następnie radni zajęli się Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku, celem zapewnienia opieki nad zwierzętami z terenów gminy.

Na koniec Rada zdecydowała o nadaniu nazwy dwóm ulicom, „Pasieki” w Woli Duckiej oraz „Świerkowa” w Zakręcie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 28 marca

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 28 marca odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 715 361,14 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Wiązowna na 2023 rok. Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontów dróg na terenie gminy Wiązowna.

W następnej kolejności Radni podejmą decyzję w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Zmianie ulegnie nazwa instytucji kultury, otrzymując brzmienie – „Pawilon Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Zmiana wiąże się z doprecyzowaniem terminologii, iż wspomniany ekwiwalent należny jest wyłącznie strażakom ratownikom OSP, czyli druhom, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i są uprawnieni do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Wiązowna dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiąże się to z koniecznością uporządkowania dotychczasowych prac planistycznych i wyeliminowania z obiegu prawnego uchwał, których dalsza realizacja z uwagi na upływ czasu oraz uwarunkowania przestrzenne stała się bezzasadna.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Wiązownie i Góraszce celem uporządkowania stanu prawnego i faktycznego drogi.

Rada zdecyduje również o podjęciu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie oraz prace budowlane przy zabytkach, a następnie określi sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku.

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody, w związku z planowaną inwestycją, która będzie dotyczyć budowy słupów stalowych z lampami LED w obrębie alei drzew rosnących w miejscowości Majdan.

Następnie radni zajmą się Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku, celem zapewnienia opieki nad zwierzętami z terenów gminy.

Na koniec Rada zdecyduje o nadaniu nazwy dwóm ulicom, „Pasieki” w Woli Duckiej oraz „Świerkowa” w Zakręcie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 28 marca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne pieniądze na dodatek węglowy

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 23 stycznia. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano aby jak najszybciej przekazać środki przeznaczone na dodatki węglowe dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 1 418 820,00 zł zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 listopada

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 29 listopada odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł, w związku z przyznaną kwotą dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony zostanie także plan wydatków
o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, radni również podejmą stanowisko w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Wiązowna oraz zdecydują o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D”, a trzy następne przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się również 3 projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie, a następnie 7 projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic: „Nadziei” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance, „Hortensji” w Góraszce oraz „Piwna” w Kącku.

Na koniec radni zajmą się projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 listopada o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Otrzymaliśmy pieniądze na dodatek węglowy

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się 9 listopada. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano aby jak najszybciej przekazać środki przeznaczone na dodatki węglowe dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 648 720 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.