Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt zmiany studium – publiczne wyłożenie

Uprzejmie informujemy, że projekt zmiany studium będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 15 stycznia do 7 lutego 2018 r., dostępny w tym okresie również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Zmiana Studium: www.bip.wiazowna.pl.

Jednocześnie zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu zmiany nr 8 obowiązującego studium Gminy Wiązowna – w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00. Uwagi do projektu zmiany studium można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku, na adres ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub wysyłając je na adres email: urzad@wiazowna.pl

Zmiana nr 8 studium obejmuje:

  • korektę układu drogowego w gminie Wiązowna dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
  • z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
  • obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy w tym nieruchomości gminne,
  • aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Prace nad tą częścią studium zostały zaplanowane w maju 2016 r., kiedy Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w tej sprawie. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.wiazowna.pl

Więcej informacji o zmianie studium udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, pok. 005:
Jolanta Lipska
tel. 22 512 58 17
email: j.lipska@wiazowna.pl

Rafał Musiałek
tel. 22 512 58 19
email: r.musialek@wiazowna.pl
pok. 005

Plan “Góraszka Wschodnia” powstanie szybciej niż się wydawało

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po kilku miesiącach dyskusji przychyliło się do wniosku władz gminy Wiązowna i zezwoliło na odrolnienie obszaru znajdującego się w  obrębie powstającego planu zagospodarowania “Góraszka Wschodnia”.

Do sporządzania tego planu przystąpiono kilka lat temu. Według studium zagospodarowania przestrzennego – a więc dokumentu, który wytycza kierunki rozwoju całej gminy – obszar ten miał być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Jednakże Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zezwolił na odrolnienie części terenu. Prace przez lata stały. Wójt Gminy Wiązowna złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zaskarżył decyzję Ministerstwa Rolnictwa. W związku z dużym prawdopodobieństwem długiego czasu oczekiwania na odpowiedź, Rada Gminy, by przyśpieszyć prace nad planem, podjęła uchwałę o podzieleniu obszaru pn. „Góraszka Wschodnia” na dwie części i wydzielenie z niego terenów spornych. Tak, by na terenach, na których nie trzeba odrolniać ziemi, można było szybko uchwalić plan zagospodarowania. Jednocześnie trwały negocjacje z ministerstwem.

21 lipca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomyślnie dla gminy i mieszkańców, wycofał się z pierwotnego stanowiska, wyraził zgodę na odrolnienie terenu na całym spornym obszarze, dzięki czemu nie była konieczna rozprawa przed sądem administracyjnym. Rada gminy musiała tylko uchylić swoją uchwałę o podziale planu “Góraszka Wschodnia” na dwa etapy. Radni przegłosowali to 25.08.2015 roku.

W związku z tym  możemy realizować plan zgodnie z obowiązującym studium, tzn. cały teren planu „Góraszka Wschodnia” przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. To bardzo dobra wiadomość. Teraz prace nad planem wyraźnie przyspieszą.

Coraz więcej obszaru gminy Wiązowna pokrywa się miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ma to pozytywny wpływ na rozwój naszej gminy, która dzięki planom będzie rozwijała się w sposób zrównoważony. Plany wprowadzą ład przestrzenny, zdefiniują funkcjonowanie poszczególnych przestrzeni naszej gminy.

Jeśli masz pytania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego skontaktuj się z naszym specjalista w tym zakresie, chętnie odpowie na wszystkie pytania.

Jolanta Lipska
 – Podinspektor w Referacie Planowania Przestrzennego
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl