Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Kongres Usług Społecznych. Wręczono Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W Warszawie w dniach 12-14 października odbył się ogólnopolski Kongres Usług Społecznych organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zakończenie kongresu było też okazją do uhonorowania wyróżniających się w kraju samorządów w obszarze działań polityki społecznej.

Na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości: Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi Budnemu i Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna Małgorzacie Łysik.

W imieniu Prezydenta RP uroczystego wręczenia medali dokonał w dniu 14 października w Belwederze Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik. Medal nadawany jest m.in.: za pełnienie nienagannej służby publicznej oraz aktywną działalność zawodową i społeczną.

W uroczystości wzięła udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę centrów usług społecznych jako jednostek samorządu wspierających mieszkańców o różnorodnych potrzebach.

W wystąpieniu otwierającym część merytoryczną wydarzenia dr hab. Marek Rymsza przedstawił kluczowe ustalenia dwóch pierwszych dni kongresu. Usługi społeczne traktowane są obecnie jako element infrastruktury państw dobrobytu stanowiący o społecznym dobrostanie i jakości życia obywateli we wszystkich fazach życia. Organizacja usług społecznych staje się trzecim – obok regulacji rynku pracy i redystrybucji dochodów – kluczowym zadaniem współczesnych państw dobrobytu. Inwestycje w rozwój usług społecznych jako usług świadczonych w interesie ogólnym w ramach systemu publicznego jest też priorytetem w agendzie unijnej w okresie programowania 2021–2027.

Pierwsza dyskusja panelowa „Jaki rozwój usług społecznych: cztery strategie, jeden cel” ogniskowała się na czterech kluczowych dokumentach określających kierunki szeroko rozumianej polityki społecznej w Polsce: „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”, „Strategii Rozwoju Usług Społecznych”, „Strategii Demograficznej 2040 oraz w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Panel dyskusyjny pokazał wyłaniającą się z tych dokumentów planistycznych wspólną linię programową polityki społecznej państwa jako polityki inwestycji w rozwój usług społecznych ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb obywateli.

Celem panelu „Rozwój centrów usług społecznych – doświadczenia, dorobek, krocząca zmiana systemowa” było pokazanie, że CUS-y w pełni wpisują się w nurt polityki społecznej jako nurt inwestycji w rozwój usług społecznych. Nie tylko w założeniach, lecz także w już podjętych działaniach i osiągniętych rezultatach. Prelegenci wskazali potencjał CUS–ów w różnych wymiarach: poszerzania oferty usług społecznych realnie odpowiadających na potrzeby mieszkańców, takie jak różne formy poradnictwa i profilaktyki, a także nowe obszary działań pomocowych, jak np. integracja uchodźców wojennych z Ukrainy. Podkreślono potencjał CUS w upowszechnianiu jego wizerunku jako placówki otwartej dla wszystkich mieszkańców oraz tworzącą sieć współpracy z innymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami sektora obywatelskiego.

Źródło: prezydent.pl

“Perły Samorządu 2022”. Wójt Janusz Budny wśród najlepszych

Wójt Janusz Budny wśród 10 najlepszych włodarzy gmin wiejskich w konkursie "Perły samorządu"
Wójt Janusz Budny wśród 10 najlepszych włodarzy gmin wiejskich w konkursie "Perły samorządu" (Foto: UG Wiązowna)

Podczas jubileuszowego kongresu „Perły Samorządu” poznaliśmy wyniki 10. edycji rankingu „Perły Samorządu”. Wśród najlepszych włodarzy w kategorii gmina wiejska znalazł się Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

Pierwszy dzień Kongresu „Perły Samorządu” zainicjowała sesja: „Dokąd zmierza polski samorząd? Rozwój, stagnacja czy atrofia?”. O problemach samorządów rozmawiali goście: minister – członek Rady Ministrów Michał Cieślak, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz P. Kubalski, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Rozmowę moderował redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej” Krzysztof Jedlak.

Szczególnym punktem, jak co roku, była ceremonia ogłoszenia wyników rankingu “Perły Samorządu”: “Najlepszy Samorząd” oraz “Najlepszy Włodarz”. W tym roku kapitułę tworzyli: szef Działu Dodatków DGP Marta Gadomska, dyrektor sektora publicznego w PwC Polska Dionizy Smoleń oraz dr Paulina Legutko-Kobus z Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wśród najlepszych włodarzy stojących na czele gmin wiejskich, na pozycji szóstej, znalazł się Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

Dyplom dla Wójta Janusza Budnego, który znalazł się wśród 10 najlepszych włodarzy gmin wiejskich w konkursie "Perły samorządu"

Sesja Rady Gminy. Uhonorowaliśmy strażaków

Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów gminy Wiązowna wraz z wójtem Januszem Budnym (od prawej) przewodzącym rady Andrzejem Cholewą (od lewej)
Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów gminy Wiązowna wraz z wójtem Januszem Budnym (od prawej) przewodzącym rady Andrzejem Cholewą (od lewej)

Podczas marcowej sesji radni przyjęli 20 uchwał i trzy stanowiska. Wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec działań Federacji Rosyjskiej na terenie niepodległej Ukrainy, które pozbawiły życia setki niewinnych ofiar oraz na milionach innych wymusiły ucieczkę z ukochanej ojczyzny. Ponownie wystąpili także z wnioskiem o przekształcenie posterunku policji w Wiązownie w komisariat.

Na początku sesji Rada Gminy Wiązowna wraz z Wójtem Gminy Wiązowna uhonorowała gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, wręczając im pamiątkowe plakiety i dziękując za ofiarną służbę podczas ostatnich, trudnych – ze względu na anomalie pogodowe oraz wydarzenia na Ukrainie – miesięcy na rzecz społeczności naszej gminy.

Na początku sesji radni przyjęli trzy stanowiska. Pierwsze dotyczyło sytuacji na Ukrainie, drugie posterunku policji w Wiązownie, a trzecie – zrezygnowania przez dostawców z czerpania korzyści z usług i towarów wykorzystywanych do niesienia pomocy humanitarnej. Radni zdecydowali o zwiększeniu planu dochodów o 1 198 986,97 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Krótkiej w Góraszce. Zwiększono także plan wydatków o kwotę 600 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Lipowie oraz o sumę 940 tys. zł, którą przeznaczymy na budowę kanalizacji w ul. Krótkiej w Góraszce oraz na odcinku w ul. Pięknej i w ul. Równej w Majdanie.

Rada zdecydowała także o utworzeniu Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance i nadania mu statutu oraz przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wiązowna. Radni wyrazili także wolę przejęcia w zarządzanie przez Gminę Wiązowna od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg lokalnych, zrealizowanych w ramach budowy dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2. Zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” i „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza” na obszarach I, II oraz III.

Na koniec Rada zajęła się programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2022 r. oraz przyjęła „Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna”. Radni zdecydowali również o przyjęciu zmian w statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, który obejmie swoją działalnością nowopowstałą jednostkę – żłobek.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

VIII Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego za nami

21 października w Otwocku odbyła się ósma edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego
21 października w Otwocku odbyła się ósma edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego (Foto: UG Wiązowna)

W czwartek 21 października w Otwocku odbyła się już ósma edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego. Forum jest wydarzeniem cyklicznym, w którym chętnie udział biorą przedstawiciele polityki, nauki i biznesu z terenu powiatu.

Po okresie restrykcyjnych ograniczeń i spowolnienia gospodarki spowodowanego pandemią COVID-19, forum dało możliwość do spotkania i dyskusji na temat nowej perspektywy i wyzwań stojących przed biznesem.

Jednym z głównych tematów wydarzenia, były propozycje i rozwiązania dla osób prowadzących biznes wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

Obecna na forum Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedstawiła założenia programu podkreślając, że wprowadzany będzie kompleksowy system ulg podatkowych dla biznesu.

Na Forum dyskutowano również o formach wsparcia dla nowych inwestycji. Pani Karolina Falkenberg z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybliżyła możliwości związane z mapą pomocy publicznej w ramach strefy, omawiając warunki i kryteria ubiegania się o zwolnienie z podatku PIT i CIT.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli również możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie współpracy sektora prywatnego z Urzędem Skarbowym. Obecna na forum Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku Pani Jolanta Warpas podzieliła się wiedzą i doświadczeniem w koordynacji wzajemnych kontaktów.

Ważnym puntem wydarzenia był  panel dyskusyjny: „Firma w powiecie otwockim: Wyzwania i szanse dla przedsiębiorców”, w których w gronie ekspertów zasiedli: Pan Zdzisław Siwiński – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pani dr hab. Małgorzata Such – Pyrgiel – Prorektor Wyższej Szkoły Euroregionalnej, Pan Krzysztof Szczegielniak – Starosta Powiatu Otwockiego, Pani Jolanta Warpas – Naczelnik Urzędu Skarbowego, Członek Zarządu Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego Łukasz Piętka oraz Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

Panel był preludium do ciekawych rozmów o przyszłości i możliwościach rozwoju naszego obszaru również w kontekście współpracy międzynarodowej z uwagi na obecność na forum przedstawicieli delegacji samorządowców i przedsiębiorców z Ukrainy.

Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia były: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Z-Hotel Business & Spa z siedzibą w Otwocku.

Sesja rady gminy. Uchwały planistyczne przyjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na sesji – 28 września – radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Można ją było śledzić również za pośrednictwem portalu eSesja.

W uchwałach budżetowych zostały dokonane zmiany wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków budżetowych do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu wydatków o kwotę 202.000,00 zł wynikającą ze zwiększenia środków na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską oraz na budowę drogi ul. Krótkiej w Góraszce i ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami.  Zwiększenie dochodów o kwotę 28.140,62 zł w związku z  otrzymanymi z Urzędu Skarbowego środkami oznaczonymi jako “Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (za sprzedaż zw. małpek).

Radni zajęli się ustaleniem jednostkowych stawek dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, zwiększenie stawki wynika m.in. z konieczności zapewnienia środków na zakup materiałów do usuwania awarii, wzrost cen paliwa oraz wzrost zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów kruszenia betonu, zapewnienie środków na zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie przeglądu dróg.

Następne trzy uchwały dotyczyły nieruchomości i ochrony środowiska. Nadano nazwę ulicy „Lasek Brzozowy” w Pęclinie (nadanie nazwy ulicy ma na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę położonych w jej sąsiedztwie, służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych). Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie oraz Góraszce (nieruchomości kolejno, pierwsza i druga zostały przekazane przez właścicieli nieodpłatnie oraz odpłatnie z przeznaczeniem na drogę.)

Radni zajęli się także czterema projektami uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Dziechciniec – Malcanów”, „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Rzakta I część A” oraz „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenów w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy. Zapraszamy 28 września

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

28 września odbędzie się wrześniowa Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu wydatków o kwotę 202.000,00 zł wynikającą z zwiększenia środków na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską oraz na budowę drogi ul. Krótkiej w Góraszce i ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami. Zwiększenie dochodów o kwotę 28.140,62 zł w związku z  otrzymanymi z Urzędu Skarbowego środkami oznaczonymi jako “Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (za sprzedaż zw. małpek).

W następnej kolejności Radni zajmą się ustaleniem jednostkowych stawek dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, zwiększenie stawki wynika m.in. z konieczności zapewnienia środków na zakup materiałów do usuwania awarii, wzrost cen paliwa oraz wzrost zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów kruszenia betonu, zapewnienie środków na zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie przeglądu dróg.

Rada zajmie się też uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie oraz Góraszce. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli, nieodpłatnie nieruchomości w Malcanowie oraz odpłatnie w Góraszce z przeznaczeniem na drogę. Kolejna uchwała będzie dotyczyć nadania nazwy ulicy „Lasek Brzozowy” w Pęclinie. Ma to na celu ułatwienie prawidłowej i czytelnej numeracji mieszkańcom jak i służbom ratowniczym.

Na sesji podejmowane będą także cztery uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Dziechciniec – Malcanów”, pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia”, pn. „Rzakta I część A” oraz pn. „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się też ustaleniem i powołaniem nowych składów Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 28 września o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Złote Wiązy dla Przedsiębiorców. Zgłoś firmę

Statuetki nagrody Złoty Wiąz

W tym roku już po raz szósty Wójt Gminy Wiązowna uhonoruje przedsiębiorców i instytucje, które działając na terenie naszej gminy przyczyniają się do jej rozwoju i promocji. Złote Wiązy, które wręczane są przedsiębiorcom, to dowód uznania i podziękowanie za wsparcie gminy i jej mieszkańców.

Nagrody w konkursie przyznane będą w następujących kategoriach: Mała Firma Roku, Pracodawca Roku, Nestor Biznesu, Innowacyjna Firma Roku, Filantrop Roku oraz Lider Ekonomii Społecznej.Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie i składania wniosków w imieniu swoich firm. – mówi wójt Janusz Budny. –  Wnioski mogą składać wszyscy, którym zależy na tym, aby wyróżnić firmy, stowarzyszenia, fundacje bądź grupę osób szczególnie przyczyniających się do rozwoju i promocji naszej gminy.

Zależy mi na tym, żeby wspierać przedsiębiorczość na terenie naszej gminy. By promować najlepszych przedsiębiorców i pokazywać przykłady najciekawszych biznesów. Żeby pokazywać tych, którzy tworzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. Współpraca samorządu z lokalnym biznesem ma na to ogromny wpływ. Dobre relacje i wzajemne zrozumienie dają nam ogromne możliwości. Są korzystne dla obu stron i dają gwarancję zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do wskazania firm i organizacji, które Państwa zdaniem powinny być nagrodzone. Prosimy również przedstawicieli i właścicieli firm aby zgłaszali swoje biznesy.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody dostępne są pod tekstem.  Szczegółowych informacji dotyczących zasad udzieli Państwu Lidia Piotrowska tel. 22 512 58 30, e-mail: l.piotrowska@wiazowna.pl.

Umowa na mieszkania komunalne podpisana

Od lewej: Skarbnik Gminy Wiązowna Agnieszka Kowalska, Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Przemysław Osuch
Od lewej: Skarbnik Gminy Wiązowna Agnieszka Kowalska, Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Przemysław Osuch (Foto: UG Wiązowna)

W Urzędzie uroczyście została podpisana umowa przez Wójta Gminy Janusza Budnego i Skarbnik Gminy Agnieszkę Kowalską z Dyrektorem Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Przemysławem Osuchem, na wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dzięki tym zewnętrznym środkom Gmina wzbogaci się o 24 lokale mieszkalne, które wejdą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wartość otrzymanego bezzwrotnego wsparcia: 8 778 921,72 zł

Całkowita szacowana wartość inwestycji: 10 328 143,20 zł

Wartość wkładu własnego: 1 549 221,48 zł

Projekt przewiduje budowę 3 budynków, w których będzie po 8 lokali mieszkalnych.

Zaprojektowane budynki są dwukondygnacyjne i niepodpiwniczone. W każdym budynku zaprojektowano 8 lokali mieszkalnych z kuchniami w aneksie kuchennym w pokoju dziennym. Wszystkie lokale będą posiadać własne niezależne wejścia z zewnątrz oraz, w zależności od kondygnacji, balkon lub taras. Jedno z mieszkań na parterze każdego z 3 budynków zostało specjalnie zaprojektowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszających się na wózkach. Mieszkania będą miały powierzchnie od 34 do 52 m2. Budynki powstaną na gminnej działce w Radiówku. W tym roku planujemy wyłonić wykonawcę a budowa ruszy już w przyszłym roku.

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.